eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Rozbudowa ul. Szosa Okrężna w Toruniu na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta RaczkiewiczaOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa ul. Szosa Okrężna w Toruniu na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870287083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grudziądzka 159

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzdprzetargi1@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie dróg i obiektów mostowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ul. Szosa Okrężna w Toruniu na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4003df65-f86e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227504

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024168/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza w Toruniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzdtorun.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzdtorun.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem :https://mzdtorun.eb2b.com.pl. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez
Wykonawcę jest bezpłatne.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
3. Instrukcja korzystania z Platformy:
-w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy;
-w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie - należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych”
wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu" przejść do Formularza rejestracyjnego.
-po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać
pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych);
-zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy.
Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
-dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis w formacie PAdES,
-dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać wewnętrznym formatem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu pliku XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
5.Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego:
-dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis w formacie PAdES,
-dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać wewnętrznym formatem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu pliku XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
-wielkość plików nie może przekraczać 10 MB.
6.Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:
-w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii
NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB,
-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
-dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
7.Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności
wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu
różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis.
8.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
-komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 8GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 11.0;
-włączona obsługa JavaScript;
-zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z Rozdz. XXIV SWZ.
Oświadczenie Wykonawcy zawarte w pkt 10 - Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z Rozdz. XXIV SWZ pkt 9.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 13412054,07 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ul. Szosa Okrężna w Toruniu na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.
W cenie oferty należy uwzględnić roczny okres gwarancji na oznakowanie poziome oraz trzyletni na wykonaną zieleń (trawniki, nasadzenia drzew i krzewów). Okres udzielonej gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. W okresie gwarancji należy przewidzieć pielęgnację zieleni w zakresie przewidzianym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach „Budowy i przebudowy kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
kryterium najniższej ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania następujących warunków udziału w postępowaniu,
dotyczących:
1.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa ww. warunku.
1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa ww. warunku.
1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa ww. warunku.
1.4.zdolności technicznej lub zawodowej
1.4.1.Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi(ulicy) o wartości nie mniejszej niż 4 mln PLN brutto (każde zadanie).
Uwaga:
a) przez wykonanie ( zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć
doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy
robót;
b) przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną ( wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę
cywilnoprawną;
c) przez drogę(ulicę) rozumie się drogę(ulicę) zdefiniowaną w ustawie
o drogach publicznych;
d) wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy
robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Zamawiający wymaga, aby spełnienie powyższego warunku wykazał jeden Wykonawca w całości. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z nich musi spełniać powyższy warunek w całości.

1.4.2. Wykonawca musi wskazać osoby, które skieruje do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.:

1) Kierownika budowy:
- wymagana liczba osób: 1 osoba;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
- wymagane doświadczenie:
Doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu) co najmniej dwóch
zadań polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi(ulicy)
o wartości nie mniejszej niż 4 mln PLN brutto (każde zadanie), na
stanowisku/stanowiskach:
- Kierownika budowy lub Kierownika robót.
Uwaga:
a) przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na
podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
b) przez wykonanie ( zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć
doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy
robót;
c) przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną ( wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę
cywilnoprawną;
d) przez drogę(ulicę) rozumie się drogę(ulicę) zdefiniowaną w ustawie
o drogach publicznych;
e) wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy
robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie powyższego warunku wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 6 do IDW;
2.odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp – załącznik nr 8 do IDW.
4. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. dokumenty, o których mowa w pkt 4., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2., zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie pkt 5. stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nawezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe obejmujące:
1.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 10 do
SWZ.
2.wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 11 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami,
wykaz o którym mowa pkt 1., dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3.jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa pkt 1., Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno obejmować swoim zakresem umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w jego treści należy wskazać w szczególności postępowanie, którego dotyczy, ustanowionego pełnomocnika, zakres jego umocowania, podmioty ( z określeniem nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania) udzielające pełnomocnictwa.
4.zapis pkt 3. ma odpowiednie zastosowanie do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5.zapisy pkt 1. – 3. mają odpowiednie zastosowanie do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
6.w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 1., pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.jeżeli Zamawiający określi warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, to jest on spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3.w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. w przypadku, o którym mowa w ppkt 2. i 3., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 7 do IDW.
5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadkach określonych w Rozdz. X IDW, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdz. IX pkt 2 IDW.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawiera Część II SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzdtorun.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zgodnie z postanowieniami Rozdz. XIX SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozdz. X SWZ, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.
1a. w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.).
Zamawiający zastrzega, iż w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia wskazanych w pkt 1a powyżej, może żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.