eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Dostawa odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w ZabrzuOgłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 630 30 91 wew. 5802

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/389361

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97455e7b-c9b6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072818/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152773

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/22/MGW/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18141000-9 - Rękawice robocze

18444000-3 - Ochronne nakrycia głowy

18830000-6 - Obuwie ochronne

18812200-6 - Buty gumowe

18142000-6 - Okulary ochronne

18221000-4 - Odzież nieprzemakalna

18312000-9 - Kalesony

18318400-5 - Podkoszulki

18332000-5 - Koszule

18443320-5 - Czapki

4.5.5.) Wartość części: 274813,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18141000-9 - Rękawice robocze

42514310-8 - Filtry powietrza

4.5.5.) Wartość części: 4994,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa 15 sztuk sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – szelki bezpieczeństwa ( w komplecie z dedykowanym osprzętem). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35113000-9 - Sprzęt bezpieczeństwa

4.5.5.) Wartość części: 3113,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 337773,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 337773,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 337773,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HOXA BOGDAN MASNY, ANNA BIZOŃ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 072293144

7.3.3) Ulica: ul. Katowicka 80

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 337773,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7320,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7320,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7320,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "ELTEMES" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 120469824

7.3.3) Ulica: ul. Słowackiego 49

7.3.4) Miejscowość: Trzebinia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-540

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7320,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3865,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14713,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3865,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MADA" Kosiec i Wspólnicy Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 670524017

7.3.3) Ulica: ul. Słowicza 17

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-170

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3865,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.