eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Uruchomienie dodatkowych modułów Xpertis w zakresie elektronicznych obiegów informacji, rozliczanie i grafikowanie czasu pracy oraz wprowadzenie modyfikacji w obszarze Xpertis Projekty

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Uruchomienie dodatkowych modułów Xpertis w zakresie elektronicznych obiegów informacji, rozliczanie i grafikowanie czasu pracy oraz wprowadzenie modyfikacji w obszarze Xpertis Projekty

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000026867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 12-14

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 23 45 205

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://git.lukasiewicz.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uruchomienie dodatkowych modułów Xpertis w zakresie elektronicznych obiegów informacji, rozliczanie i grafikowanie czasu pracy oraz wprowadzenie modyfikacji w obszarze Xpertis Projekty

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-361c4e2b-d7ae-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00227311

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Art. 214 ust. 1 pkt 1b PZP, umożliwia udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, gdy przedmiot zamów. może być realizowany przez 1 wykonawcę, a wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Ma to miejsce w przypadku objęcia ochroną prawną. Posiadane programy MERIT ERP i Xpertis ERP, jako oprogramowanie specjalistyczne, są objęte prawami autorskimi wynikającymi z przepisów szczególnych. Jedynym właścicielem ww. praw jest Asseco Business Solutions SA. Zamówienie obejmuje dostawę dodatkowych modułów oraz prace związane z modyfikacjami, co może wykonać tylko autor, któremu przysługuje wyłączne prawo do modyfikacji i dystrybucji kodu, oraz do udzielania licencji na korzystanie z nich. Zamawiający, chcąc zwiększyć funkcjonalność oprogr., musi zawrzeć umowę z Asseco – wprowadzanie zmian w strukturę programu, stanowi wył. prawo autora i nie ma możliwości zlecenia ww. usług innemu podmiotowi. Zatem nie istnieje inne rozwiązanie, a brak konkurencji nie stanowi zawężenia zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 44/WR/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 599300,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, udzielenie licencji oraz przeprowadzenie wdrożenia o którym mowa w ust. 3, następującego oprogramowania:
1 Xpertis ERP obieg informacji:
a. e – sekretariat;
b. Faktury www;
c. Wnioski zakupowe www;
2 Xpertis ERP - Rozliczanie i grafikowanie czasu pracy
a. Rozliczanie czasu pracy;
b. Grafikowanie czasu pracy – liczba licencji do 500 pracowników;
c. Wprowadzenie dodatkowych modyfikacji;
3 wprowadzenie dodatkowych modyfikacji do posiadanego przez Zamawiającego modułu Xpertis ERP Projekty;
a. Moduł wydruki do PDF;

4.5.3.) Główny kod CPV: 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 736770,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5222612717

7.3.3) Ulica: ul. Konrada Wallenroda 4c

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-607

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 736770,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-02-01 do 2024-09-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.