eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Kujawski › Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą - zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą - zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000843721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 98

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-230

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542654025

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpspiotrkowkujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dpspiotrkowkujawski.lo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Opieka społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą - zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30b3ec1b-f39f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019214/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą ". Zaprojektowanie i wykonanie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywać należy za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkówkujawski .
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. W sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii platformy zakupowej, za pośrednictwem której prowadzone jest postępowanie) Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@dpspiotrkowkujawski.pl
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim, przy ul. Poznańskiej 98, 88-230 Piotrków Kujawski; kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: ido2@radziejow.pl ; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.240.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą ” w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Poznańskiej 98.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz jego załączniki i załącznik nr 8 do SWZ.
Przedmiot zamówienia, obejmuje w szczególności:
1) uzyskanie wszelkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa dokumentów, uzgodnień, pozwoleń i decyzji (w tym mapy do celów projektowych, zgody na wycinkę drzew), wykonanie ekspertyz, pomiarów i badań koniecznych do prawidłowej realizacji prac projektowych, wraz z uiszczeniem opłat z tym związanych;
2) wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej zawierającej w szczególności: zagospodarowanie terenu (w tym lokalizację budynku, miejsca postojowe, dojścia i dojazdy), rzuty poszczególnych kondygnacji, rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe i techniczno - instalacyjne oraz wizualizację budynku dla zadania pod nazwą „„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”.
3) wykonanie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt techniczny), projektu wykonawczego we wszystkich branżach, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) dla zakresu dokumentacji projektowej w każdej branży, przedmiarów robót dla każdej branży, kosztorysów inwestorskich dla każdej branży dla zadania pod nazwą „„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”.
4) wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji w zakresie przyłącza ciepłowniczego, wodociągowego i kanalizacyjnego;
5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji (w tym pozwolenia na budowę) oraz dokonania zgłoszeń (w tym zamiaru budowy przyłącza ciepłowniczego, wodociągowego i kanalizacyjnego koniecznych do prawidłowej realizacji robót budowlanych);
6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ);
7) sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku;
8) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu budowlanego oraz dokonanych zgłoszeń zamiaru budowy;
9) wyposażenie obiektu w infrastrukturę (umeblowanie) zgodnie z wymogami PFU i dokumentacją projektową. Zamawiający informuje, że budynek DPS-u obecnie przeznaczony jest dla 70 mieszkańców, planowana inwestycja zakłada dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów wraz z jego rozbudową ze zwiększeniem liczby mieszkańców do 100 osób wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wyposażenie obiektu.
10) przeniesienie praw autorskich zgodnie z §14 umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
11) wykonanie dokumentacji powykonawczej budynku i przekazanie jej Zamawiającemu;
12) uzyskanie niezbędnych odbiorów i pozwoleń po zakończeniu robót budowlanych, w tym sprawozdanie z badania wody (mikrobiologia w zakresie podstawowym), wraz z pozwoleniem na użytkowanie – umożliwiających rozpoczęcie użytkowania budynku.
W ciągu 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy: wykonanie całego przedmiotu umowy włączając w to uzyskanie pozwolenia na użytkowanie „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”
Etap I w ciągu 5 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę zadania pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”.
Etap II - rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej z niezbędną infrastrukturą i przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni ( wraz z pozwoleniem na użytkowanie ) nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia przekazania terenu robót.
Etap III -przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej z niezbędną infrastrukturą - z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Etap rozpoczyna się po zakończeniu etapu II i trwa nie dłużej niż do upływu terminu 36 miesięcy liczonego od dnia zawarcia umowy .

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 2.000.000,00 ( dwóch milionów) zł; zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności kredytowej pojedynczego wykonawcy, potwierdzonych przez różne podmioty (banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe);
- zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze co najmniej 3.000 (trzy tysiące) m3 i wartości co najmniej 7.000.000,00 (siedmiu milionów) zł każda, w ramach realizacji, których w szczególności wykonał roboty konstrukcyjne w zakresie robót murowych i żelbetowych. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Za budynek zamieszkania zbiorowego uznaje się budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. Za budynek mieszkalny wielorodzinny uznaje się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne.(zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.).
- dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji:
a) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, spełniającą łącznie następujące warunki:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w ramach realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze co najmniej 3.000 (trzy tysiące) m3 i wartości co najmniej 7.000.000,00 (siedmiu milionów) zł.
b) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji:
a) co najmniej 1 osobą, która będzie posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektoniczne bez ograniczeń, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, wymagane doświadczenie jako biorącego udział w opracowaniu co najmniej 1 projektu branży architektonicznej, polegającego na budowie lub/i dobudowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie budowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej równej bądź większej niż 3000 m2,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,
- oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w zakresie wskazanym w treści załącznika nr 7 do SWZ;
- dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykazu robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
- wykazu osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, załącza, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do SWZ).
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy;
Oświadczenie, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (załącznik nr 3 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
warunki, o których mowa w pkt 8.1.zostaną spełnione, jeżeli:
w przypadku określonym w pkt 8.1.3. co najmniej jeden z wykonawców wykaże wymaganą zdolność kredytową lub środki finansowe lub wykonawcy łącznie wykażą wymaganą zdolność kredytową lub środki finansowe;
Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zapisy rozdziału 18 w SWZ. Szczegółowe zapisy zakresu zmian umowy określa załącznik nr 8 do swz. ( projektowane postanowienia umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.