eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Projekt drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 888 ( ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 ( ul. Stołeczna) w ZaborowieOgłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Projekt drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 888 ( ul. Kujawskiego)
z drogą wojewódzką nr 580 ( ul. Stołeczna) w Zaborowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-084

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 0 22 487 11 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: akolnierzak@gminaleszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Projekt drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 888 ( ul. Kujawskiego)
z drogą wojewódzką nr 580 ( ul. Stołeczna) w Zaborowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0efc595f-c312-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019668/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Projekt drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137760

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.1.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 70000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem, ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami, a także uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projektant złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ze zjazdami, w tym do nowoprojektowanego obiektu wielofunkcyjnego ze żłobkiem oraz istniejącego parkingu „Parkuj i jedz”, parkingu dla obsługi powyższego obiektu, miejsc postojowych wzdłuż drogi z obustronnymi chodnikami i przejściem dla pieszych, odwodnieniem oraz oświetleniem. Długość drogi to około 300 mb.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78720 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175900 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78720 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272696001

7.3.3) Ulica: ul. Górczewska 181 lok. 507 B

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-459

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78720 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.