eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złoty Stok › Dostawa wraz z instalacją ekspozycji multimedialnej w kościele poewangelickim w Złotym Stoku.Ogłoszenie z dnia 2021-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wraz z instalacją ekspozycji multimedialnej w kościele poewangelickim w Złotym Stoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZŁOTY STOK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 22

1.5.2.) Miejscowość: Złoty Stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-250

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 816 64 164

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zlotystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zlotystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zlotystok.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z instalacją ekspozycji multimedialnej w kościele poewangelickim w Złotym Stoku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-449c0941-fa01-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001015/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wyposażenia (zestaw do videomappingu) dla potrzeb realizacji projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Część zamówienia jest dofinansowana w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza/ Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836. Część zamówienia jest dofinansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144570/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RL.271.12.2021.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 430894,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są: „Dostawa wraz z instalacją ekspozycji multimedialnej w kościele poewangelickim
w Złotym Stoku.” CPV 38652120-7
3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 38652120-7.
3.3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
3.5. Wymagania dla Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 95 PZP: nie dotyczy
3.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający dołącza do dokumentacji niniejszego postępowania rysunki techniczne z rzutami kościoła. Zważywszy jednak na fakt, że załączone rzuty stanowią dokumentację wykonawczą z postępowania przetargowego na remont kościoła, a co za tym idzie efekt finalny remontu może odbiegać nieco o tychże rzutów, Zamawiający na podstawie art. 131 ust. 2 lit 1) ustawy PzP, wymaga od wykonawców odbycia wizji lokalnej na obiekcie. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Kamilą Pankiewicz-Krawiec. W trakcie wizji lokalnej wykonawcy będą mogli zweryfikować aktualny stan prac oraz możliwości techniczne realizacji przedsięwzięcia.
3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38652120-7 - Projektory wideo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 689253,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 689253,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 689253,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A+V sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992747780

7.3.3) Ulica: Sucha 2

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-086

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 689253,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.