eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 9a.Ogłoszenie z dnia 2021-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 9a.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W PŁOŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324903

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 9A

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 661 37 10 w. 300 lub 171

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@plonsk.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plonsk.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


sąd rejonowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sądownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 9a.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-976ac814-ff31-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011122/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 9a

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00151457/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Adm.222.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 9a.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji przetargowej- załącznik nr 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 12

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 205264,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 337125,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 205264,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. Wika Iwona Mendyk Cichocka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 130451845

7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 96

7.3.4) Miejscowość: Płońsk

7.3.5) Kod pocztowy: 09-100

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 205264,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.