eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaraczewo › Roboty budowlane polegające na budowie parku "Enklawa miododajna" we wsi ZawadaOgłoszenie z dnia 2021-10-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na budowie parku "Enklawa miododajna" we wsi Zawada

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZYDŁOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 2

1.5.2.) Miejscowość: Jaraczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-930

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 211 55 11

1.5.8.) Numer faksu: 67 216 12 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@szydlowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.szydlowo.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na budowie parku "Enklawa miododajna" we wsi Zawada

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9198ec8-0c15-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002764/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OŚ.271.59.2021-III

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie parku „Enklawa miododajna” we wsi Zawada w ramach zadania: „Rośliny miododajne ważnym elementem bioróżnorodności stanowiącej bazę pożytkową dla owadów zapylających”.

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Środowisko” Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna”.

3. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót:

budowę parku „Enklawa miododajna” obejmującą:

1) elementy małej architektury:
- siedziska sześcioboczne z litego drewna klejonego o wys. 40cm, kotwione do podłoża wg rys. nr A/07 – 20 szt.,
- ławka parkowa ze stali lakierowanej proszkowo z siedziskiem z drewna o wym. dł. 180c, szer. 53cm, wys. 88 cm – 12 szt.,
- stojak na rowery ze stali lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej o wym. wys. 75 cm, szer. 85 cm – 2 szt.,
- kosz na śmieci stalowy, lakierowany proszkowo o wym.: wys. 46cm, szer. 37 cm, gł. 37 cm, pojemność 40l – 4 szt.,
- osłona śmietnikowa 4 segmentowa, mieszcząca 4 kontenery o poj. 240 l wg rys. A/09 – 1 szt.
- miejsce na ognisko – forma sześciokątna o średnicy 2,15m, z obramowaniem murkiem betonowym i zwieńczeniem cegłą klinkierową na rąbek stojący, wypełnienie piaskiem – wg rys. A/08 – 1 szt.
- ul pokazowy 10-ramkowy, drewniany, rozbieralny umożliwiający zapoznanie się ze szczegółową budową i działaniem ula – 1 szt.
- skalniak wg koncepcji zagospodarowania zieleni wraz z nasadzeniami roślin zgodnie z zestawieniem roślin nr 2;
2) obudowa rabat roślinnych w kształcie plastrów miodu wykonana z desek gr. 35mm, wys. 30cm ponad teren, od środka zabezpieczona folią, wypełniona gruntem (4 zestawy po 6 modułów trójkątnych o boku 3,3 m);
3) tablice i gry edukacyjne wg rys. A/10 – w tym 2 tablice edukacyjne o wym. 100x75cm o tematyce ekologicznej zbieżnej z tematem enklawy wraz ze stelażem drewnianym z daszkiem, 3 gry edukacyjne tablicowe o tematyce ekologicznej zbieżnej z tematem enklawy, 2 gry edukacyjne typu światowid składające się z min. 3 elementów;
4) brama wejściowa (północna) – wg rys. A/05. Brama zaprojektowana w formie drewnianej ażurowej konstrukcji złożonej z sześciokątnych skrzynek o boku 50cm, gł. 30cm, deska 3,5cm;
5) montaż lamp solarnych, parkowych (4,5-5m) 300W – 3 szt. oraz lamp parkowych solarnych wys. 1,2-1,5m 150W – 10 szt.;
6) nasadzenia roślin miododajnych zgodnie zestawieniem roślin nr 1.

budowę wiaty edukacyjno-rekreacyjnej z miejscem na ognisko obejmującą:

1) dostawa i montaż wiaty drewnianej o pow. 32,5m2 zaprojektowanej w formie drewnianej konstrukcji słupowej z zadaszeniem deskowym, krytym panelami z blachy, z panelem fotowoltaicznym o mocy 600W wg rys. A/06;
2) wykonanie posadzki wiaty z bruku drewnianego;
3) wykonanie 4 kompletów stołów drewnianych z obustronną ławką wg rys. A/06;
4) wykonanie szafki z blatem i szafki narzędziowej o wym. 149x164x78cm wg rys. A/06;
5) wyposażenie wiaty w stację pogodową z panelem odczytowym;
6) wykonanie hotelu dla owadów – pawilonu drewnianego o wym. 3,02x5,31m w formie ażurowej konstrukcji wg rys. A/04. Ściany boczne składają się z ażuru z sześciokątnych skrzynek (heksagonów) drewnianych o boku 50 cm, gł. 30 cm, deska 3,5 cm. Niektóre heksagony wypełnione naturalnym materiałem (słomki, patyki, fragment cegły dziurawki);
7) adaptacja budynku OSP na cele zaplecza magazynowego – wg projektu budowlano – wykonawczego.

budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjna „Okrywamy słodkie tajemnice” obejmującą:

1) wykonanie ścieżek pieszych na geokracie o pow. 436 m2;
2) wykonanie ścieżek pieszych żwirowych o pow. 768 m2;
3) wykonanie nawierzchni trawiastej o pow. 1630 m2;
4) wykonanie nawierzchni kwietnej o pow. 1242 m2.

4. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45000000-7 – roboty budowlane.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót, oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 873300 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 873300 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.