eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Aktualizacja baz danych przestrzennych w celu utrzymania w aktualności zbiorów danych oraz rozbudowa Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP) Urzędu Miejskiego w Elblągu.Ogłoszenie z dnia 2022-06-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Aktualizacja baz danych przestrzennych w celu utrzymania w aktualności zbiorów danych oraz rozbudowa Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP) Urzędu Miejskiego w Elblągu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łączności 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552393125

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@umelblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: elblag.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktualizacja baz danych przestrzennych w celu utrzymania w aktualności zbiorów danych oraz rozbudowa Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP) Urzędu Miejskiego w Elblągu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53ff1384-ebe0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015773/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Aktualizacja baz danych przestrzennych w celu utrzymania w aktualności zbiorów danych, rozbudowa Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP) Urzędu Miejskiego w Elblągu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/elblag/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej (dalej jako Platforma)https://platformazakupowa.pl/pn/elblag/proceedings.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Forma elektroniczna to postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZP.271.60.2022.JG Aktualizacja baz danych przestrzennych w celu utrzymania w aktualności zbiorów danych oraz rozbudowa Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP) Urzędu Miejskiego w Elblągu, prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie ustawy Pzp.
3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, między innymi Krajowej Izbie Odwoławczej w ramach prowadzenia postępowania odwoławczego.
4) Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ppkt 2) celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania*
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Żądanie ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Zamawiający dodatkowo informuje, że:
1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
2) Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.271.60.2022.JG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Aktualizacja baz danych przestrzennych w celu utrzymania w aktualności zbiorów danych oraz rozbudowa Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP) Urzędu Miejskiego w Elblągu .”

Zamówienie podzielone jest na 2 etapy:
Etap 1 - Aktualizacja baz danych przestrzennych i rozbudowa systemu ESIP - 5 miesięcy od daty udzielenia zamówienia
Etap 2 - Aktualizacja baz danych przestrzennych i rozbudowa systemu ESIP - 11 miesięcy od zakończenia Etapu 1.

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Etap 1 - Aktualizacja baz danych przestrzennych i rozbudowa systemu ESIP:
a) wykonanie pionowych cyfrowych zdjęć lotniczych wraz z wykonaniem prawdziwej ortofotomapy,
b) wykonanie zdjęć ukośnych,
c) pozyskanie danych lotniczego skanowania laserowego LIDAR wraz z opracowaniem produktów pochodnych,
d) wykonanie mapowania mobilnego wybranych odcinków dróg publicznych wraz
z opracowaniem produktów mapowania mobilnego jak zdjęcia panoramiczne i chmura punktów RGB wraz z mapą głębi.
2) Etap 2 - Aktualizacja baz danych przestrzennych i rozbudowa systemu ESIP:
a) opracowanie ortofotomap ukośnych oraz modelu 3D Mesh
b) wykonanie obiektowego modelu 3D w zakresie budynków,
c) segmentacja semantyczna modelu 3D Mesh,
d) wykonanie bazy danych zieleni miejskiej.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania Zamawiający zawiera w projekcie umowy wraz z załącznikami stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.

3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na jakość wykonanej usługi od dnia odbioru poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia szczegółowo określonych w protokole odbioru.
4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać przedmiotowe zamówienie zapewniając, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania co najmniej 10%.
Oświadczenie dotyczące spełnienia przedmiotowego obowiązku Wykonawca złoży najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355100-2 - Usługi fotogrametryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79961200-0 - Usługi fotografii lotniczej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a. co najmniej 2 usług, których zakres obejmował wykonanie zdjęć lotniczych o pikselu nie większym niż 0,05m, na obszarze nie mniejszym niż 75 km2 każda usługa,
b. co najmniej 2 usług, których zakres obejmował wykonanie ortofotomapy o pikselu nie większym niż 0,05m, na obszarze nie mniejszym niż 75 km2 każda usługa,
c. co najmniej 2 usług, których zakres obejmował wykonanie ukośnych zdjęć lotniczych o pikselu nie większym niż 0,08m, na obszarze nie mniejszym niż 75 km2 każda usługa i opracowaniu tzw. fotoplanów ukośnych,
d. co najmniej 1 usługi, której zakres obejmował wykonanie i wdrożenie portalu do publikacji i przeglądu danych fotogrametrycznych takich jak: ortofotomapy, zdjęcia ukośne o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł netto,
e. co najmniej 1 usługi, której zakres obejmował wykonanie bazy danych zieleni miejskiej na obszarze nie mniejszym niż 75 km2 zintegrowanej z systemem GIS o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł netto,
f. co najmniej 2 usług, których zakres obejmował rejestracje danych mobilnych w zakresie pozyskania zdjęć panoramicznych i chmury punktur LIDAR na obszarze min. 200 km każdy z możliwością przekazania referencji.
g. co najmniej 2 usług, których zakres obejmował hosting danych mapowania mobilnego jak zdjęcia panoramiczne, chmura punktów mobilnego skaningu laserowego i narzędzie / aplikacje niezbędne do pracy na tego typu danych .
h. co najmniej 2 usług, których zakres obejmował dostarczenie API programistyczne pozwalające na wyświetlenie zdjęć panoramicznych w portalu publicznym.
Zamawiający dopuszcza wykazanie w ramach tej samej usługi więcej niż jednego z wymaganych zakresów usług, o których mowa w lit. a., b., c., d., e. f lub h .
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby:
- co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. a. zostały wykonane przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. b. zostały wykonane przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. c. zostały wykonane przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- co najmniej 1 usługa potwierdzająca spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. d. została wykonana przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- co najmniej 1 usługa potwierdzająca spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. e. została wykonana przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. f. została wykonana przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. g. została wykonana przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. h. została wykonana przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału polega na zdolnościach innego podmiotu Zamawiający wymaga, aby:
- co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. a. zostały wykonane przez ten podmiot, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. b. zostały wykonane przez ten podmiot, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. c. zostały wykonane przez ten podmiot, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- co najmniej 1 usługa potwierdzająca spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. d. została wykonana przez ten podmiot, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- co najmniej 1 usługa potwierdzająca spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. e. została wykonana przez ten podmiot, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. f. została wykonana przez ten podmiot, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. g. została wykonana przez ten podmiot, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie, o którym mowa w lit. h. została przez ten podmiot, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

b) dysponowanie osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:
a. co najmniej 2 osobami, z których każda posiada doświadczenie udziału w minimum 2 usługach, których zakres obejmował wykonywanie zdjęć lotniczych o pikselu nie większym niż 0,05m na obszarze nie mniejszym niż 75 km2 każda usługa. Przynajmniej jedna z tych osób musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych.
b. co najmniej 2 osobami, z których każda posiada doświadczenie udziału w minimum 2 usługach, których zakres obejmował wykonywanie ortofotomapy o pikselu nie większym niż 0,05 m na obszarze nie mniejszym niż 75 km2 każda usługa oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii dla zakresu 7. Przynajmniej jedna z tych osób musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych.
c. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych spełniającą wymagania o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych, tj.:
- obywatelstwo polskie;
- wykształcenie wyższe;
- odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne;
- zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne.

Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób dla więcej niż jednego zakresu, o którym mowa w lit. a., lub b. tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla zakresu, o którym mowa w lit. a., lub b. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji o której mowa w lit. c. z żadną inną funkcją.
W odniesieniu do przedmiotowego warunku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
c) dysponowanie potencjałem technicznym, tj.
a. samolotem dwusilnikowym wyposażonym w luk przystosowany do instalacji sensorów fotogrametrycznych,
b. wielogłowicową kamerą lotniczą cyfrową typu kadrowego posiadającą aktualny (nie starszy niż 2 lata) certyfikat kalibracji wydany przez producenta o następujących minimalnych parametrach:
- jednoczesna rejestracja zdjęć panchromatycznych oraz zdjęć w 4 kanałach spektralnych (R, G, B, CIR),
- rozdzielczość pozyskiwanych zdjęć nie mniejsza niż 17000 na 13000 pikseli (warunek ten dotyczy zdjęć panchromatycznych),
- dedykowany system kompensacji rozmazania obrazu spowodowany ruchem samolotu,
- system umożliwiający rejestrację kątowych i liniowych elementów orientacji zewnętrznej w momencie ekspozycji,
- w trakcie lotu umieszczona w stabilizowanym żyroskopowo łożu,
c. lotniczą ukośną kamerą cyfrową typu kadrowego posiadającą aktualny (nie starszy niż 2 lata) certyfikat kalibracji wydany przez producenta o następujących minimalnych parametrach:
- rozdzielczości pozyskiwanych zdjęć pionowych nie mniejszej niż 150 mega pikseli RGB I CIR,
- rozdzielczość pozyskiwanych zdjęć ukośnych nie mniejsza niż 150 mega pikseli – RGB,
- dedykowany system kompensacji rozmazania obrazu spowodowany ruchem samolotu,
- system umożliwiający rejestrację kątowych i liniowych elementów orientacji zewnętrznej w momencie ekspozycji,
- w trakcie lotu umieszczona w stabilizowanym żyroskopowo łożu

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu, pozostała część znajduje się w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
UWAGA:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ppkt 2 poz. 1) SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ppkt 2 poz. 2) SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ppkt 2 poz. 3) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 UWAGI, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 UWAGI, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.
4. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Szczegółowe informacje dotyczące niepodlegania wykluczeniu, spełniania warunków udziału w postępowaniu, składania dokumentów i oświadczeń zawarte są w pkt XII, XVII, XVIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przekazuje projekt Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.
1. Zamawiający określa rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian:
1) Zmiany wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 4 ust. 1 Umowy,
- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego części zamówienia,
- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową a nową stawką podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, każda ze stron Umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.
- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne:
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, każda ze stron Umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust.3.
- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów,
d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych:
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, każda ze stron Umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyże j wymienioną okoliczność,

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu, pozostała część znajduje się w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL) https://platformazakupowa.pl/pn/elblag/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dotyczy 4.2.10) - Termin wykonania zamówienia:
data rozpoczęcia: data udzielenia zamówienia
data zakończenia: Etap I - 5 miesięcy od daty udzielenia zamówienia
Etap II – 11 miesięcy od zakończenia Etapu 1

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.