eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa serwera na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa serwera na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Anny 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 124332730

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa serwera na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-400c3812-d797-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00226527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert wraz z załącznikami, a także pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 8) SWZ: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 141.272.7.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 166333,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
1.1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Innowacje w edukacji i praktyce medycznej (InnoWMed) – Podnoszenie kompetencji kadr medycznych w zakresie edukacji, medycyny translacyjnej, technik obliczeniowych, technik wizualizacji 3D z elementami Sztucznej Inteligencji. Nr umowy: 2023/ABM/06/00004-00”.
1.2. Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SWZ.
1.4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1.4.1. Zakup i dostawę serwera; sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, nie powystawowego.
1.4.2. Zakres zamówienia obejmuje zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, autoryzowany serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej dostawą.
1.4.3. Dostawa obejmuje wniesienie do wskazanego pomieszczenia, sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego oraz podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy sprzętu.
1.4.4. W wycenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z dowozem, wniesieniem, ustawieniem, przedmiotu zamówienia.
1.4.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.
1.4.6. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
1.4.7. Dostawę sprzętu do Ośrodka Komputerowego UJ CM, ul. Kopernika 7e, 31-034 Kraków.
1.4.8. Dostawa musi się odbyć w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Termin dostawy musi zostać zgłoszony przez Wykonawcę do Zamawiającego co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym dniem jej realizacji. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
1.4.9. Udzielenie 60 miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Gwarancja producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie. Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty).
1.4.10. W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.
1.4.11. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera.
1.4.12. Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE oraz CE.
2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany jest w pkt 17) SWZ: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry dodatkowo punktowane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub angielskim, potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ,
2. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że elementy, z których zbudowane są serwery są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz całe są objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA - wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta,
3. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwer jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE - wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub angielskim, potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ,
2. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że elementy, z których zbudowane są serwery są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz całe są objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA - wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta,
3. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwer jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE - wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ,
2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SWZ,
3 karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub angielskim, potwierdzające, że oferowana dostawa (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ,
4 oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że elementy, z których zbudowane są serwery są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz całe są objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA - wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta,
5 oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwer jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE - wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta,
6 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
7 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – Załącznik nr 4 do SWZ,
8 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, jak również w przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z pkt 7) SWZ: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.