eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozie › Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BRZOZIE 50

1.5.2.) Miejscowość: Brzozie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-313

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564912910

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@brzozie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb3e0a22-d74b-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00226482

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00044495/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/72/318/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę zakupową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy zakupowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ , znajdującymi się w prawym górnym rogu strony, oznaczonymi symbolem w postaci książki (Skrócona instrukcja dla Wykonawcy).
2. Złożenie oferty poprzez Platformę zakupową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy zakupowej - pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ znajdującymi się w prawym górnym rogu strony, oznaczonymi symbolem w postaci książki, w zakładce inne.
4.Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy zakupowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
5. Opis złożenia oferty za pośrednictwem Platformy zakupowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy zakupowej w skróconej instrukcji dla Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzozie, REGON: 811118402, NIP: 874-168-46-39,87-313, Brzozie 50, woj. kujawsko-pomorskie reprezentowana przez Wójta Gminy, tel.: 56 49 129 10 , fax: 56 49 129 11, skrzynka podawcza na stronie https: ug.brzozie@brzozie.pl
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób - listownie na adres: Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@brzozie.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych, nr referencyjny: IR.271.2.2024 oraz jego rozstrzygnięcia, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, biurom obsługi prawnej, itp.
5) Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia.
7) Posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami Pzp do wzięcia udziału w postępowaniu. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1: Budowa sieci wodociągowej
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rurociągów 90x5,4 PEHD 100; SDR 17; PN10 na działkach ewidencyjnej nr 141, 157,174,175,176,177,112 obręb ewidencyjny: 0004Malę Leźno, jednostka ewidencyjna: 040204_2 Brzozie, gmina Brzozie, powiat brodnicki, województwo Kujawsko-Pomorskie
Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 2 595,6 m. Wpięcie przewodu wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej wo90, wg projektu należy wykonać poprzez montaż trójnika. Miejsce włączenia uzbroić w zasuwę odcinającą dn80, ze skrzynką uliczną i płytką betonową. Trasę przewodu wodociągowego należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną PVC z metalową wkładką. Taśmę umieścić 30 cm nad przewodem. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej przewiduje się montaż hydrantów nadziemnych oraz wymianę istniejącego hydrantu żeliwnego na nowy, zlokalizowanego w miejscu włączenia do istniejącej sieci. Ze względu na budowę sieci wodociągowej poza obszarem miejskim, odległość między hydrantami została dostosowana do aktualnej i przewidywanej gęstości zabudowy. Przed każdym hydrantem zamontować zasuwę odcinającą dn80. W celu łatwego otwarcia zasuwy odcinającej hydrant, odległość między trzpieniem zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu, nie powinna być mniejsza niż 1,0 m.
Uwaga:
– Przed wykonaniem przyłączy zrobić wykopy kontrolne i sprawdzić rzędne istniejących mediów,
– Przed przystąpieniem do prac zawiadomić właścicieli infrastruktury kolizującej,
– Przed zgłoszeniem przyłącza do odbioru technicznego dokonać inwentaryzacji geodezyjnej ułożonego przewodu,
– W miejscu skrzyżowania z istniejącymi przewodami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi,
kable zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku do SWZ nr 11 – dokumentacja projektowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego w oparciu o kryteria zawarte w rozdziale XXIII SWZ i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji -Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sali gimnastycznej oraz zaplecza przy Szkole Podstawowej położonej na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 127/1 w miejscowości Wielkie Leźno obręb geodezyjny Wielkie Leźno, gmina Brzozie.
Projektuje się ocieplenie ścian nowej części szkoły (sali gimnastycznej z zapleczem); wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej; remont wewnątrz obejmujący wymianę posadzki na sali gimnastycznej oraz płytek w pozostałej części nowego budynku, wymianę armatury i wyposażenia łazienek, odmalowanie ścian, wyposażenie sali gimnastycznej oraz wymianę oświetlenia. Projekt obejmuje również odmalowanie elewacji nowej części szkoły, wymianę blacharki i wymianę płytek na schodach wejściowych do budynku.
Ponadto projektuje się wymianę drzwi wejściowych i płytek na schodach zewnętrznych oraz odmalowanie fragmentu elewacji (wnęka drzwiowa) w starej części budynku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku do SWZ nr 12 – dokumentacja projektowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego w oparciu o kryteria zawarte w rozdziale XXIII SWZ i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji -Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Wyposażenie gastronomiczne kuchni w świetlicy w Brzoziu
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie kuchni w szafki, regały, stoły, baseny, zlewy oraz duży sprzęt AGD (frytownica, gazówki, piec konwencyjny itp.).
Wyposażenie ma być wykonane ze stali nierdzewnej, elementy łączone wspólnym blatem. Całość ma być wykonane pod tzw. wymiar. Elementy wyposażenia wraz z rzutem technicznym pomieszczenia (zaznaczenie kolorem czerwonym) zawarte zostały w załączniku do SWZ nr 13 – wyposażenie gastronomiczne kuchni w świetlicy w Brzoziu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39141400-6 - Kuchnie do zabudowy

39141300-5 - Szafy

39141200-4 - Blaty

39141100-3 - Regały

39312000-2 - Urządzenia do przygotowania żywności

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego w oparciu o kryteria zawarte w rozdziale XXIII SWZ i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji -Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Maksymalny okres gwaracji wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: Małe AGD do świetlicy w Brzoziu
Przedmiot zamówienia składa się z wyposażenia kuchni w małe AGD tj., talerze, sztućce, szklanki, wazy, dzbanki, miski, garnki itp.
Szczegółowy wykaz wyposażenia zawarty został w załączniku do SWZ nr 14 – małe AGD do świetlicy w Brzoziu

4.2.6.) Główny kod CPV: 39221000-7 - Sprzęt kuchenny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39221200-9 - Zastawa stołowa

39221100-8 - Zastawa kuchenna

39222000-4 - Artykuły cateringowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego w oparciu o kryteria zawarte w rozdziale XXIII SWZ i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji -Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Maksymalny okres gwaracji wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5: Dostawa mebli do świetlicy w Brzoziu
Przedmiot zamówienia składa się z dostawy stołów, krzeseł, sofy, pokrowców na krzesła oraz obrusów, wieszaków na ubrania.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w załączniku do SWZ nr 14 – dostawa mebli do świetlicy w Brzoziu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39512600-0 - Pokrowce na siedziska

39121200-8 - Stoły

39513100-2 - Obrusy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego w oparciu o kryteria zawarte w rozdziale XXIII SWZ i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji -Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Maksymalny okres gwaracji wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:
a) warunek dotyczy części nr 1: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach jednego zamówienia (umowy) polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie sieci wodociągowej o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto, poparte dokumentem, że robota ta wykonana była należycie.
b) warunek dotyczy części nr 2: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach jednego zamówienia (umowy) polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku sportowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto, poparte dokumentem, że robota ta wykonana była należycie.
c) warunek dotyczy części nr 3: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem mebli kuchennych (zabudowę kuchenną) wraz z dostawą sprzętu kuchennego (dużego AGD) o łącznej wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, poparte dokumentem, że dostawa ta wykonana była należycie.
d) warunek dotyczy części nr 4: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (dostawę artykułów zastawy stołowej lub zastawy kuchennej) o łącznej wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto, poparte dokumentem, że dostawa ta wykonana była należycie.
e) warunek dotyczy części nr 5: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę mebli odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (krzeseł lub stołów) o łącznej wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto, poparte dokumentem, że dostawa ta wykonana była należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy Pzp – załącznik do SWZ nr 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców odrębnie. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Powyższe oświadczenia należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym;
2) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; - wypełniony załącznik do SWZ nr 6. Wykaz należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – dotyczy części nr 1 i 2.
3) Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wypełniony załącznik do SWZ nr 6a. Wykaz należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – dotyczy części nr 3,4,5.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia dokumentów poświadczających równoważność oferowanych urządzeń, materiałów, wyposażenia pod względem technicznym, jakościowym, funkcjonalnym. Dokumentami, o których mowa mogą być certyfikaty, karty techniczne/katalogowe, atesty.
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, o ile oferta nie będzie podlegała odrzuceniu albo nie zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń, materiałów, wyposażenia pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym tj. certyfikaty, karty techniczne, atesty lub przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy jeżeli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, obejmujący swoim zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby reprezentującej podmiot udostępniający zasoby. W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz;
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby reprezentującej podmiot udostępniający zasoby;
4) Tajemnica przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty - odrębny plik lub pliki elektroniczne. Plik (pliki) należy opatrzyć dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub innym (nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Uwaga: Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia musi wykazać jeden z wykonawców składających ofertę wspólną (np. jeden z członków konsorcjum).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 PZP, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie (wzór oświadczenia stanowi załącznik 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę ze środków własnych Gminy w wysokości 2% wynagrodzenia Wykonawcy. Zaliczka zostanie wypłacona po podpisaniu umowy na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający oświadcza, że inwestycja będzie finansowana ze środków Zamawiającego w części nie objętej dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W szczególności niniejszy punkt dotyczy zaliczek wypłacanych przed odbiorem końcowym inwestycji.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian dla części nr 1 i 2 został zawarty w §20 załącznika do SWZ nr 8.
Szczegółowy zakres zmian umowy dla części nr 3 został zawarty w § 9 załącznika do SWZ nr 9.
Szczegółowy zakres zmian umowy dla części nr 4 i 5 został zawarty w § 9 załącznika do SWZ nr 10.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-18 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/promoter/tender/53628/general

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przypadku części nr 1 i 2.
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 PZP – dotyczy części nr 1 i 2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.