eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmno › Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja terenów dawnej Jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie - II etap.Ogłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja terenów dawnej Jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie -
II etap.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Chełmno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118483

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Chełmno

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: budownictwo@chelmno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://chelmno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja terenów dawnej Jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie -
II etap.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13c6fc7b-f65a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039206/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej – etap II”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/chelmno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów ope-racyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explo-rer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format pli-ków .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sie-ciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miasto Chełmno przy ul. Dworcowej 1 20, 86 – 200 Chełmno
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Chełmno przy
ul. Dworcowej 1, 86 – 200 Chełmno jest osoba o adresie e-mail – iod.um@chelmno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe (w tym wszelkie dane osobowe osób zgłoszonych w ofercie oraz w trakcie realizacji umowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizacją jak również na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z koniecznością przekazania danych niezbędnych do stworzenia i weryfikacji dokumentów upoważniających do wejścia na teren wojskowy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz osoby lub podmioty współpracujące lub wykonujące działania nadzorcze w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TI.271.2.2022.MM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja terenów dawnej Jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie - II etap w zakresie: a) budowa infrastruktury wodociągowej, kanalizacji rozdzielczej, b) budowa dróg oraz chodników, c) budowa parkingów (ca 120 miejsc), d) zagospodarowanie parku w centralnej części.”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232460-4 - Roboty sanitarne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71331000-7 - Wiertnicze usługi inżynieryjne

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

76470000-8 - Usługi badania odwiertów

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

71351910-5 - Usługi geologiczne

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Ad 4) warunek zdolności technicznej lub zawodowej w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który:
• wykaże (w formie wykazu- wzór załącznika nr 7), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 (jedno) zamówienie (opracowania projektowe) obejmujących swoim zakresem budowę instalacyjną w zakresie sieci, i wodociągowych lub kanalizacyjnych w których kanalizacje sanitarna, deszczowa, wodociągowa liczyły (łącznie) co najmniej 600,00 mb. – wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;
• Wykaże (w formie wykazu- wzór załącznika nr 7), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 (jedno) zamówienie (opracowania projektowe) obejmujących swoim zakresem budowę inżynierii drogowej (drogi, chodniki, parkingi) wielkości 2000,00 m² (łącznie) - wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;
• Wykaże (w formie wykazu- wzór załącznika nr 8), że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedno (1) zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, o łącznej o wartości
min. 500 000,00 zł netto – wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;
• Wykaże (w formie wykazu- wzór załącznika nr 8), że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedno (1) zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na realizacji robót drogowych, o łącznej o wartości min. 800 000,00 zł netto – wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;
Wykonawcy również dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej - muszą wykazać osoby (w formie wykazu- wzór załącznika nr 9), skierowanych przez nich do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
• projektant (1 osoba) – posiadający prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanego w specjalności wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351). lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w wyżej wymienionej specjalności;
• projektant (1 osoba) - posiadający prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w wyżej wymienionej specjalności;
• projektant (1 osoba) posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej uprawniają do projektowania, w odniesieniu do obiektu budowlanego związanymi z obiektem budowlanym, takim jak drogowy obiekt inżynierski
w rozumieniu przepisów o drogach publicznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w wyżej wymienionej specjalności;
• projektant (1 osoba) - posiadający prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w wyżej wymienionej specjalności;
• projektant (1 osoba) – posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania architektury obiektu;
• kierownik budowy (1 osoba) - posiadający prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów o drogach publicznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w wyżej wymienionej specjalności;
• kierownik robót (1 osoba) – posiadający prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w wyżej wymienionej specjalności bez ograniczeń;
• kierownik robót (1 osoba) – posiadający prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w wyżej wymienionej specjalności bez ograniczeń;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wykazu opracowań projektowych- wzór załącznika nr 7, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał opracowania projektowe z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
4) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zamawiający nie wymaga wniesienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do oferty) – jeżeli dotyczy;
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do oferty) - jeżeli dotyczy;
5) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) – jeżeli dotyczy;
6) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych KRS/CEIDG);
7) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – jeżeli dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 28.000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dokonanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwe w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu wykonania Umowy lub terminu realizacji poszczególnych etapów Umowy, jeżeli jej/ich wykonanie w terminach określonych w § 3 Umowy jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności:
a. konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań (projektów), w tym realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy,
b. ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w postaci konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, w szczególności w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego,
c. wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych;
d. w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 4 Umowy;
2) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zmiany rodzaju, technologii lub ilości prac, zmiany sposobu realizacji prac), spowodowanej m. in., choć niewyłącznie:
a. okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (w tym siły wyższej),
b. zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych,
c. treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
d. wystąpieniem kolizji z realizacją innych zadań (projektów), w tym prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy;
3) zmiany wynagrodzenia:
a. w przypadkach zmian Umowy dokonywanych na podstawie pkt. 1) lub 2) powyżej – jako bezpośredni skutek tych zmian, lub
b. w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT):
• jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
• jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,
a. w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
2. W celu uniknięcia wątpliwości określa się, że nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzanie zmian nie modyfikujących Umowy w sposób istotny, a w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.