eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kudowa-Zdrój › Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz drobiu do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz drobiu do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE "BRISTOL" MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KUDOWIE-ZDROJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890450627

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Okrzei 1

1.5.2.) Miejscowość: Kudowa-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-350

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sankud.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sankud.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz drobiu do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84232996-d701-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00226111

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064880/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 1_ Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz drobiu do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84232996-d701-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
przetargi@sankud.pl (nie dotyczy składania ofert). Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie, wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Maksymalny rozmiar pliku podpisanego podpisem zaufanym nie może być większy niż 10MB (wielkość pliku dotyczy dokumentu już podpisanego).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzulę informacyjna RODO zawiera załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2374/04/DŻ/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin i wyrobów wędliniarskich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15111100-0 - Wołowina

15113000-3 - Wieprzowina

15131130-5 - Wędliny

15131120-2 - Produkty wędliniarskie

15131135-0 - Wędliny drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów:
1) cena - 60,00 pkt.
2) termin płatności – 40,00 pkt.
Ad. 1) Dla kryterium cena, dla którego ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
Wartość oferty o najniższej cenie
Kc = -------------------------------------------- x 60
Wartość badanej oferty
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60,00 pkt.
Ad. 2) Dla kryterium termin płatności:
KTP = 14 dni do 20 dni – zamawiający przyznaje – 10 pkt.;
KTP = od 21 dni do 29 dni - zamawiający przyznaje – 20 pkt.;
KTP = 30 dni i więcej - zamawiający przyznaje – 40 pkt.;
3) maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 40,00 pkt;
4) za termin płatności 30 dni i więcej zostanie przyznana maksymalna ilość punktów tj. 40 pkt;
5) wykonawca podaje termin płatności w liczbach całkowitych;
6) termin płatności liczy się od daty prawidłowo złożonej faktury w siedzibie zamawiającego;
7) oferta zwierająca termin płatności krótszy niż 14 dni zostanie odrzucona;
8) wskaźnik wynikowy: W = Kc + KTP;
9) obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg. powyższych kryteriów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa drobiu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112100-7 - Świeży drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów:
1) cena - 60,00 pkt.
2) termin płatności – 40,00 pkt.
Ad. 1) Dla kryterium cena, dla którego ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
Wartość oferty o najniższej cenie
Kc = -------------------------------------------- x 60
Wartość badanej oferty
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60,00 pkt.
Ad. 2) Dla kryterium termin płatności:
KTP = 14 dni do 20 dni – zamawiający przyznaje – 10 pkt.;
KTP = od 21 dni do 29 dni - zamawiający przyznaje – 20 pkt.;
KTP = 30 dni i więcej - zamawiający przyznaje – 40 pkt.;
3) maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 40,00 pkt;
4) za termin płatności 30 dni i więcej zostanie przyznana maksymalna ilość punktów tj. 40 pkt;
5) wykonawca podaje termin płatności w liczbach całkowitych;
6) termin płatności liczy się od daty prawidłowo złożonej faktury w siedzibie zamawiającego;
7) oferta zwierająca termin płatności krótszy niż 14 dni zostanie odrzucona;
8) wskaźnik wynikowy: W = Kc + KTP;
9) obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg. powyższych kryteriów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności:

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Określenie warunków udziału w postępowaniu, przez zamawiającego w zakresie:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Za spełnienie warunku zamawiający uzna:
Posiadanie przez wykonawcę zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch dostaw dotyczących Części nr 1 przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.;
b) wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch dostaw dotyczących Części nr 2 przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto każda wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.;
c) przedłoży wykaz posiadanych co najmniej dwóch środków transportu, które spełniają wymogi sanitarne uprawniające do
przewozu żywności w warunkach chłodniczych oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące środków transportu wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzony
wg. zał. nr 7 do SWZ;
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Dokumenty w/w powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej.
2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch dostaw dotyczących Części nr 1 przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zał. nr 11 do SWZ.
3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch dostaw dotyczących Części nr 2 przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zał. nr 11 do SWZ.
3. Dowody określające, czy te dostawy wymienione w ust. 2 i 3 zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
4. Wykaz posiadanych co najmniej dwóch środków transportu, które spełniają wymogi sanitarne uprawniające do przewozu żywności w warunkach chłodniczych – wg. zał. nr 4 do SWZ.
5. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące środków transportu wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się wykonawców o zamówienie:
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo składane jest wraz z ofertą);
3) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać, wskazanie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
4) wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik;
5) w przypadków wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach określonych w Rozdziale VI,
b) warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VII ust. 3 niniejszego rozdziału winien spełnić jeden z tych
wykonawców;
6) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę (np. umowa konsorcjum) zawierającej, co najmniej:
a) wyznaczenie jednego z partnerów Konsorcjum, jako partner kierujący (lider), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;
8) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
9) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) w zakresie terminu realizacji umowy, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) zmiany ustawowej stawki podatku VAT;
3) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej;
4) konieczności zawieszenia lub znacznego ograniczenia dostaw w przypadku ustawowego - czasowego ograniczenia wykonywania działalności leczniczej w Sanatorium, niezależnego od zamawiającego.
2. Zmiany wymienione w ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.