eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Buczek › Budowa i modernizacja dróg w gminie Buczek

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja dróg w gminie Buczek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Buczek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 20

1.5.2.) Miejscowość: Buczek

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-113

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 436774082

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@buczek.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://buczek.bipgmina.pl/wiadomosci/16824/lista/1/przetargi.

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja dróg w gminie Buczek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-752f1f4e-d6f8-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00225986

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00062486/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa i modernizacja dróg w gminie Buczek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-752f1f4e-d6f8-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, zwanej dalej platformą, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, ePUAPu (nie dotyczy składnia ofert), dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres ePUAP zamawiającego - /gminabuczek/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert): inwestycje@buczek.org.pl. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Maksymalny rozmiar wiadomości (wraz z załącznikami) przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 MB.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
2) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą ePUAPu , dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres ePUAP zamawiającego - Urząd Gminy w Buczku: /gminabuczek/SkrytkaESP) i poczty elektronicznej pod adresem: inwestycje@buczek.org.pl, jednakże te formy komunikacji nie dotyczą składania ofert.
3) Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
4) Pozostałe informacje zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Gmina Buczek reprezentowana przez Wójta Gminy Buczek ul. Główna 20, 98-113 Buczek, nr telefon 436774011 adres e-mail: sekretariat(at)buczek.org.pl
W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Andrzej Mielczarski, adres e-mail: iod@buczek.pl
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) tj.:
a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Buczku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Buczku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: a. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; b. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
4. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
5. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Buczku. Przy czym podanie danych jest:
a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
8. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IKP.7013.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania inwestycyjnego pt.: Budowa i modernizacja dróg w gminie Buczek polegającego na wykonaniu:
• Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Czestków F na odcinku od km 0+000 do km 0+249;
• Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sycanów na odcinku od km 0+000 do km 0+145;
• Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sycanów na odcinku od km 0+000 do km 0+282;
• Konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Czestków B na odcinku od km 0+000 do km 0+504;
• Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Petronelów na odcinku od km 0+000 do km 1+780 i od km 0+000 do km 0+150;
• Konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Petronelów od km 0+000 do km 0+636.
UWAGA! W kosztach oferty należy uwzględnić:
a) Wykonanie i montaż 5 szt. tablic informacyjnych, zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów ujętymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (patrz: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne );
b) Wymianę tablicy informacyjnej za każdym razem, gdy wartość dofinansowania zadania i całkowita wartość zadania ulegną zmianie. Wykonawca wymieni tablicę informacyjną, gdy będzie to konieczne, tak aby treść na niej prezentowana zachowała aktualność, zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów ujętymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021r.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w:
 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załączniki nr 7 i 8 do SWZ,
 Przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej – załącznik nr 9 do SWZ.
3) Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 7 i 8 do SWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 7 i 8 do SWZ.
Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja8/2023/6213/PolskiLad).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa (60%)
Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru:
PC = Cn/Cbo x 100 x 60%
gdzie:
PC - suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium
Cn – najniższa cena ofertowa
Cbo – cena badanej oferty

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
2) Okres gwarancji (40%)
Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru:
PG = Gbo / Gn x 100 x 40%
gdzie:
PG - suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium
Gn – najdłuższy termin gwarancji spośród ważnych ofert
Gbo – termin gwarancji badanej oferty
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

UWAGA:
Minimalny, wymagany i punktowany termin gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny termin 60 miesiące. Gwarancja powyżej 60 miesięcy będzie traktowana jako 60 miesięcy. Zaoferowany okres gwarancji będzie jednocześnie okresem rękojmi. Zaoferowanie terminu krótszego niż 36 miesięcy będzie niezgodne z SWZ.

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów.

4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ramach ustalonych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału mogą dotyczyć:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – w niniejszym postępowaniu Zamawiający określa ten warunek w następujący sposób – w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, tj. zakończyli, co najmniej 1 robotę budowlaną polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o powierzchni 4 000 m2;
b) dysponują lub będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji (kierownik budowy).
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
UWAGA dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty OŚWIADCZENIE, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł.
2) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej formie lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm.).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 69 9270 1016 0100 0013 2001 0202. W tytule przelewu zaleca się podanie sygnatury postępowania: IKP.7013.2.2024. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie zamawiającego.
4) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej przy użyciu:
a) platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl,
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres ePUAP zamawiającego (Urząd Gminy w Buczku): /gminabuczek/SkrytkaESP,
c) poczty elektronicznej: inwestycje@buczek.org.pl.
6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, z treści dokumentu ustanawiającego gwarancję/poręczenie wynikać musi, że jest on bezwarunkowy, nieodwołalny i płatny na pierwsze żądanie zamawiającego.
7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w treści dokumentu musi wynikać, że zlecającymi są wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z wskazaniem ich danych (nazw albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów) lub z treści dokumentu ustanawiającego gwarancję/poręczenie musi wynikać, że przez wykonawcę/zlecającego należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony w tym dokumencie, ale i wszystkich, z którymi zdecyduje się złożyć ofertę. Udział w postępowaniu wspólników spółki cywilnej traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy, do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa.
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonane na podstawie jednorazowej zaliczki w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto i rachunku/faktury końcowej.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia zawiera projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W treści umowy podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu wykonania i wynagrodzenia wykonawcy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.