eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania pod nazwą: ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie - Kamionce ........"Ogłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania pod nazwą:
,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie – Kamionce ........”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosir.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania pod nazwą:
,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie – Kamionce ........”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c305a73-f3e7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039764/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_mikolow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452 z późn. zm.), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
10. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
12. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Szczegółowy opis w/w treści zawarty jest w rozdz. VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
- Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel: 32 324 85 00, e-mail: um@mikolow.eu
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, tel. 32 7797603, e-mail: mosir@mosir.mikolow.eu
 Inspektorem ochrony danych jest:
- w Gminie Mikołów: Pan Grzegorz Szymański, tel.: 32 324 84 22, grzegorz.szymanski@mikolow.eu
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie: Pan Tomasz Milewski tel.: 32 416 99 60, mosir@mosir.mikolow.eu
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania pod nazwą: ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie – Kamionce wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy segmentu parterowego szkoły”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust.1 ustawy Pzp ;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz na podstawie prawa powszechnie obowiązującego
 Dane mogą być przekazywane pomiędzy administratorami w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem umowy i rozliczeniem finansowym umowy.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP.7.2023.UM.MOSiR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 487800,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania pod nazwą: ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie – Kamionce wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy segmentu parterowego szkoły.”
2. Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie – Kamionce przy ul. Katowickiej 122. Całość inwestycji swoim zakresem obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej budowy hali sportowej z pomieszczeniami szatniowo sanitarnym i sprzętem sportowym w miejscu istniejącego łącznika i sali gimnastycznej na bazie udostępnionej przez Zamawiającego koncepcji budowy hali sportowej.
2) Opracowanie zagospodarowania terenu działek 944/24, 455/32 i 767/36 z zaprojektowaniem modernizacji ogrodzenia, utwardzeń dojazdów, dojść, chodników placów manewrowych, wyburzenia boksów magazynowych, wykonaniem wiaty rowerowej i wiaty śmietnikowej, modernizacji oświetlenia zewnętrznego, modernizacji terenów zielonych
3) Dostosowanie całego obiektu do aktualnych przepisów p.poż
4) Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu (w szczególności konstrukcji części parterowej z uwagi na zły stan techniczny).
5) Wykonanie projektu przebudowy z nadbudową segmentu parterowego celem uzyskania pomieszczeń technicznych i magazynowych w części piwnicznej, pomieszczeń węzła żywieniowego i stołówki, pomieszczenia świetlicy, gabinetów specjalistycznych (logopeda, psycholog, pedagog), pomieszczenia archiwum, pomieszczeń sal doświadczania świata, pomieszczeń dwóch sal lekcyjnych, węzłów sanitarnych w części parteru, I i II piętra, łącząc każdą kondygnację z istniejącym budynkiem.
6) Wykonanie projektu dostosowania budynku szkoły do wytycznych architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym słabowidzących, w ramach projektu „Dostępna Szkoła”, w tym:
 dostosowanie dojść do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami;
 usunięcie wszelkich barier architektonicznych;
 zapewnienie dostępności komunikacji pionowej dla osób z niepełnosprawnościami (komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, np. podjazd, platforma schodowa, winda itp.);
 dostosowanie instalacji elektrycznej oświetlenia, wysokości gniazdek i włączników, natężenia oświetlenia;
 dostosowanie posadzek;
 dostosowanie kolorystyki sal i korytarzy;
 dostosowanie stołówki szkolnej;
 dostosowanie łazienek.
7) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego modernizacji węzła żywieniowego wraz z doborem urządzeń technologicznych kuchni (projekt technologii żywienia), doborem do nowo projektowanych systemów ogrzewania i c.w.u. oraz dostosowanie stołówki szkolnej do wytycznych architektonicznych w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.
8) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego termomodernizacji budynku z wykonaniem audytów: termomodernizacyjnego, źródeł ciepła, efektywności energetycznej, z kolorystyką elewacji
9) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego wymiany źródła ogrzewania na powietrzne pompy ciepła wspomagane kotłem gazowym wraz z zastosowaniem buforu ciepła.
10) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego doboru i optymalizacji mocy instalacji fotowoltaicznej (zwiększenia ilości paneli wg potrzeb).
11) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. dostosowując do nowo projektowanych źródeł ciepła z modernizacją sterowania ogrzewaniem.
12) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego modernizacji instalacji c.w.u. z dostosowaniem do instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła (powietrznej) i gazu, zastosowania perlatorów na bateriach.
13) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego wykonania instalacji wody szarej i deszczowej wykorzystywanej do spłukiwania toalet i podlewania rabat wraz z doborem zbiornika retencyjnego.
14) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją) i klimatyzacji.
15) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego doboru i wymiany opraw oświetleniowych na LED wraz z modernizacją sterowania załączaniem i wyłączaniem oświetlenia, zaprojektować kompleksową modernizację instalacji elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej.
16) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego doboru i wymiany oświetlenia zewnętrznego na LED.
17) Wykonanie projektu modernizacji instalacji monitoringu (CCTV), przyzywowej (kontroli dostępu) oraz internetowej.
18) Opracowanie wizualizacji obiektu i zagospodarowania terenu – przedstawione z min. 6 stron.
19) Opracowanie kolorystyki ścian i podłóg wszystkich pomieszczeń wewnętrznych.
20) Opracowanie planów ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu p.poż
21) Opracowanie niezbędnych inwentaryzacji wielobranżowych dla opracowania powyższych projektów.
22) Opracowanie STWiOR oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
23) Uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, ekspertyz, opinii, decyzji, zgłoszeń, pozwoleń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Łączna cena oferty brutto – waga 60 %
Doświadczenie głównego projektanta w specjalności architektonicznej – waga 40%
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.

2. Kryteria oceny ofert:
a) Cena – 60 pkt
b) Ilość zrealizowanych opracowań polegających na zaprojektowaniu nowego obiektu lub remontu lub przebudowy pomieszczeń w budynkach kategorii IX lub XI, lub XII
 1 projekt budowlany 0 pkt
 2 projekty 10 pkt
 3 projekty 20 pkt
 4 projekty 30 pkt
 5 i więcej projektów 40 pkt
Punktacja wg wzoru:
CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt uzyskana w kryteriach jak powyżej w pkt b) = ............... punktów.
wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną
CO - cena oferty badanej
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję głównego projektanta w branży architektonicznej, dokumentowane ilością sporządzonych dokumentacji projektowych w zaprojektowania nowego obiektu lub remontu lub przebudowy pomieszczeń w budynkach kat. IX, lub XI lub XII

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki podmiotowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
 wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu nowego obiektu lub remontu lub przebudowy pomieszczeń w budynkach kategorii IX lub XI, lub XII o wartości min. 160.000,00 zł brutto
 dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,
 dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
 dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych / elektroenergetycznych;
 dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
f) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2A do SWZ.
g) Zamawiający żąda aby wykonawca, który godnie z art. 462 ust. 5 ustawy Pzp zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w załączniku 2B do SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 d), e), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2 d), e), także te oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Szczegółowy zakres wymaganych dokumentów znajduje się w rozdziale XIII, XX i XXI
DODATKOWO WYKLUCZENIA NASTĄPIĄ ZGODNIE Z ROZDZ. XV UST. 4:
4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U z 2023, poz. 129) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
C.D. ROZDZ. XV UST. 4 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
Szczegółowy zakres wymaganych dokumentów znajduje się w rozdziale XIII, XX i XXI

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik;
c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne):
 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
14. W przypadku, o którym mowa w powyżej (pkt.13), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp, w szczególności Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
2) zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:
a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.;
b) wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także spowodowanych uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych;
c) opóźnień zawinionych przez zamawiającego względem terminów na podjęcie czynności wymaganych przez Zamawiającego, a określonych w umowie, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na pierwotny termin wykonania umowy;
3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy/poszczególnych części przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, obejmująca czas, w którym niemożliwe było realizowanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej Umowy, wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy,
b) wystąpienia okoliczności będących następstwem zdarzeń losowych, o których Wykonawca niezwłocznie poinformował Zamawiającego,
4) zmiana zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany przez Zamawiającego, w przypadku zmiany kolejności lub terminu wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, konieczności wykonania zamiennego i/lub dodatkowego opracowania projektowego lub jego elementu, zgodnie z zasadami wprowadzania tej zmiany określonymi w niniejszym paragrafie, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu Umowy,
5) zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia zmiany o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu może nastąpić w następujących przypadkach:
a) jeżeli zmiana wynagrodzenia jest korzystna dla Zamawiającego,
b) jeżeli wystąpi konieczność zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, np, zmiana kolejności lub terminu wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, wykonanie zamiennego i/lub dodatkowego opracowania projektowego lub jego elementu,
6) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 439 ust. 1 Pzp, zgodnie z zasadami wprowadzania tych zmian określonymi w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl, na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. zmiany umów
7) inne zmiany wraz ze skutkami ich wprowadzenia, w następujących przypadkach:
a) zmianę zakresu części zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
b) rezygnacja z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.118 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) zmianę osoby występującej po stronie wykonawcy, wskazanej w ofercie i wymaganej na etapie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
8) Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy:
a) zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów,
b) wykonać zamienne/dodatkowe opracowania projektowe lub ich elementy.
9) Polecenie przez Zamawiającego dokonania zmiany nie czyni Umowy nieważną, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań projektowych lub/i innych zapisów Umownych.
10) Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, bez zgody Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez zgody Zamawiającego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
11)Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami pkt 9, może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 5 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą:
a) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych poleceniem zmiany
b) zmiany harmonogramu prac projektowych i innych zobowiązań umownych,
c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 12 – jeśli zachodzi taka potrzeba.
12) Na prace projektowe wynikające z polecenia zmiany Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację indywidualną proponowanej ceny tych prac.
13) Po otrzymaniu propozycji opisanej w pkt 12, Zamawiający sprawdzi ją w ciągu 5 dni roboczych i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę. Jeżeli wycena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę wyceny opartą na własnych wyliczeniach. W przypadku rozbieżności stanowisk co do wysokości wyceny w ten sposób ustalonej, Strony obowiązane są do polubownego załatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemnej.
Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami pkt 8 będzie skutkować uniemożliwieniem realizacji tej zmiany, to Wykonawca powinien poinformować o tym Zamawiającego z uzasadnieniem jego stanowiska. W takim przypadku strony uzgodnią działania zgodne z intencją Zamawiającego, a możliwe do realizacji.
15) Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:
a) każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez wykonawcę pisemnie wraz z szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy;
b) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego lub częściowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 10 dni roboczych przed terminem wymienionym w § 2 niniejszej Umowy;
Szczegółowe zapisy znajdują się w umowie , w paragrafie 9.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.