eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "Budowa pięciu modelowych rozwiązań opartych na naturze (NBS) na przystankach autobusowych w Katowicach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa pięciu modelowych rozwiązań opartych na naturze (NBS) na przystankach autobusowych w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003545711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 138

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-523

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zzm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzmkce.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa pięciu modelowych rozwiązań opartych na naturze (NBS) na przystankach autobusowych w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e69fcb0f-d6f4-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00225578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00102452/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 „Budowa pięciu punktów modelowych rozwiązań opartych na naturze (NBS) na przystankach autobusowych w Katowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

.”UPSURGE Europejski Przewodnik Odnowy Miejskiej dla wsparcia wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach” zgodnie z umową o grant Nr 101003818.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zzm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zzm

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZI.261.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa pięciu modelowych rozwiązań opartych na naturze (NBS) na przystankach autobusowych w Katowicach”
2. Zamówienie jest realizowane w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy o grant nr 101003818 (UPSURGE). Głównym celem "UPSURGE" jest stworzenie Europejskiej Latarni Wiedzy Regeneracji Miejskiej. Projekt ma na celu umożliwienie miastom odblokowania ich potencjału regeneracyjnego poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy, wsparcia i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia procesu regeneracyjnej transformacji. "UPSURGE" skupia się na dostarczeniu opartych na dowodach odpowiedzi na złożone problemy środowiskowe. Projekt zakłada stworzenie modelowych rozwiązań opartych na naturalnych systemach (NBS), dostarczenie innowacyjnych rozwiązań technicznych poprzez wykorzystanie wielomodalnych systemów czujników do demonstracji, digitalizację wspieraną przez IoT oraz symulacje demonstrujące wykonalność i możliwość wdrożenia proponowanych rozwiązań. "UPSURGE" wspiera sieciowanie działań i motywuje miasta do zaangażowania się w proces regeneracyjnej zmiany. Projekt stara się budować społeczność aktywnie działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wdrożenie NBS ma na celu stworzenie centrum wiedzy "Latarni", umożliwiającej wymianę informacji i najlepszych praktyk między miastami oraz interesariuszami. Miasto Katowice wdroży sieć NBS w pięciu lokalizacjach poprzez budowę modelowych rozwiązań w obszarze czterech przystanków autobusowych oraz jednej lokalizacji na rynku. Obiekty te zostaną wyposażone w specjalistyczne czujniki, urządzenia digitalizacyjne i informacyjne. Obszary te zostaną zagospodarowane zielenią poprzez nasadzenie roślin ozdobnych, gatunków rodzimych oraz roślin rekomendowanych i przyjętych przez partnerów projektu 'UPSURGE'".
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa Załącznik Nr 10 do SWZ zawierający projekty dla poszczególnych Lokalizacji, w tym: 1) Przedmiar robót ogólnobudowlanych, 2) Opis techniczny z Informacją BIOZ, 3) Rysunki techniczne i konstrukcyjne, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

44212321-5 - Wiaty autobusowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 238 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna ofertę złożoną przez Wykonawców niewykluczonych z udziału w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp. Oferta oceniana będzie w oparciu o zasady i kryteria zawarte w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w miesiącach

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia liczony w tygodniach

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż: 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
2. zdolność techniczna lub zawodowa
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 1 robotę budowlaną związaną z wykonaniem prac o takim samym lub podobnym charakterze polegającym na wykonaniu prac budowlanych związanych z wykonywaniem przestanków, zielonych przystanków, zielonych dachów, którym towarzyszyły roboty elektryczne, wykonania systemów elektronicznych obsługujących przestrzenie publiczne jak np.: punkty pomiaru jakości powietrza, punkty i elektronicznych informacji dla mieszkańców dotyczących środków komunikacji itp. oraz terenów zielonych o wartości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Nie dopuszcza się sumowania zamówień o mniejszej wartości w celu uzyskania żądanej wartości.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował: osobą uprawnioną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy - to jest osobą posiadającą uprawnienia pozwalające na kierowanie wyżej wskazanymi robotami, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą aktualne zaświadczenie wydane przez tą izbę,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ);
2. Oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SWZ) Wykonawcy o:
- niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat wobec urzędu skarbowego, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wykonawca składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert, wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
- niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wobec ZUS lub KRUS, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed terminem składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
- braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 70 z późn. zm.);
3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ);
2. Wykaz robót (Załącznik Nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem w formie tabeli ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji potwierdzających dokumentów.
3. Załączy udokumentowane testy, przynajmniej jednego ze stacjonarnych urządzeń pomiarowych (czujniki) pracującego w warunkach środowiskowych na zewnątrz. Udokumentowane wykorzystanie urządzeń. Zamawiający nie narzuca formy opracowania.
4. Wykaz osób (Załącznik Nr 5 do SWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia. Posiadać ważne uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia oraz poświadczoną przynależność Izby Samorządu Zawodowego.
5. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) (podpisującą ofertę w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, ustanowioną do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, Zamawiający wymaga złożenia (wraz z Ofertą) oryginału Pełnomocnictwa zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby (lub osób) uprawnionej do udzielania pełnomocnictwa;
2. kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, wykazując koszty jednostkowe robocizny, materiału, sprzętu, złożony zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO – (Załącznik Nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z Rozdziałem XIX pkt 3 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wskazane w § 10 wzoru umowy stanowiącym Załącznik Nr 11 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zzm

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.