eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Realizacja szlaku "Śladami Kultury Benedyktyńskiej" w formule - zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Realizacja szlaku "Śladami Kultury Benedyktyńskiej" w formule - zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290877132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413025094 w. 209

1.5.8.) Numer faksu: 413026107

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zggs.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja szlaku "Śladami Kultury Benedyktyńskiej" w formule - zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-464b0d09-f5fc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00225180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020668/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Realizacja szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.zggs.biuletyn.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortaIu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: /ZwiazekGor/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2) instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP — dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/lnstrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf;
3) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do „Formularza do komunikacji”;
4) wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty;
5) wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu;
6) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP;
7) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Przepustowość sieci 70Mb/s;
8) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu do Zamawiającego.
3. Skrytka e-PUAP Zamawiającego: /ZwiazekGor/SkrytkaESP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, zggs@zggs.com.pl
1.2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich jest możliwy pod adresem: zggs@zggs.com.pl
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Realizacja szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” w formule zaprojektuj i wybuduj prowadzonym w trybie podstawowym,
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), dalej „ustawa”,
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
1.8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, *
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. 9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGGŚ-270.ŚKB.04.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej, robót budowalnych oraz opracowanie i wykonanie wystawy wraz z wyposażeniem oraz systemu rezerwacji i zarządzania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej" w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 — Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie obiektów na szlaku na terenie gmin Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów wraz z ekspozycją, w tym multimedialną, wyposażeniem oraz wspólnym systemem rezerwacji i zarządzania wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlano-montażowych dot. robót oraz dostaw i usług opisanych w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla poszczególnych obiektów na szlaku oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

39133000-3 - Zestawy wystawowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45212423-7 - Roboty budowlane w zakresie kawiarni

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

1. Cena 50 pkt
2. Aplikacja 3D wykonana 3 wybranych chat (zagród) planowanych do realizacji w Osadzie Średniowiecznej 30 pkt
3. Gwarancja dotycząca wyposażenia wystawy 10 pkt
4. Rękojmia na roboty budowlane 10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: APLIKACJA 3D WYKONANA 3 WYBRANYCH CHAT (ZAGRÓD) PLANOWANYCH DO REALIZACJI W OSADZIE ŚREDNIOWIECZNEJ

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużona gwarancja dotycząca wyposażenia wystawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużona rękojmia na obiekty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż posiada:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 5 000 000,00 zł
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 7 000.000,00 zł
4) Zdolności technicznej lub zawodowej,
4.1. Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie:
 w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej:
● jedno zamówienie o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto w zakres którego wchodziła min. budowa lub przebudowa lub rozbudowa obiektu/-ów użyteczności publicznej o łącznej powierzchni minimum 1200 m2, które było realizowane pod nadzorem Konserwatora Zabytków

oraz

⮚ w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością:
• co najmniej dwa zamówienia w trybie zaprojektuj - wybuduj polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie wystawy interaktywnej w obiektach kultury/edukacji/nauki/turystyki o łącznej wartości zamówienia co najmniej 5 000 000,00 zł brutto oraz o powierzchni minimum 1000 m2. Zamówienie musi się składać z co najmniej 70 stanowisk oraz opracowania kontentu multimedialnego obejmującego opracowanie scenariuszy stanowisk, pozyskanie lub zmontowanie materiałów źródłowych wraz z wykonanie aplikacji multimedialnych, wykonanie wydruków/plansz graficznych, wykonaniem scenografii i aranżacji wystawy, dostawą i montażem sprzętu AV oraz systemu sterowania ekspozycją. Wystawa powinna zawierać osobną strefę sensoryczną Przez strefę sensoryczną Zamawiający rozumie przestrzeń oddziałującą na zmysły inne niż wzrokowe (np. instalacje z użyciem cieczy, mechaniczne, ze strefą rekreacyjną, dotykową itp.).

W celu spełnienia wyżej wymienionego warunku Zamawiający dopuszcza zamówienia spełniające oba wymagania.

4.2. Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wykazać dysponowanie następującymi osobami:
4.2.1. Kierownik projektu – osoba posiadająca doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 1 projektem (do zakończenia realizacji) o wartości min. 20 000 000,00 zł brutto lub 2 projektów (do zakończenia realizacji) o wartości min. 10 000 000,00 zł brutto każdy, obejmującym budowanie obiektu oraz projektowanie i wykonanie stanowisk edukacyjnych lub multimedialnych lub ekspozycji o charakterze edukacyjnym/ kulturalnym/ naukowym/turystycznym z wykorzystaniem multimediów i elementów motorycznych.

4.2.2. Specjalista ds. multimedialnych i AV – osoba posiadająca doświadczenie
w nadzorowaniu, montażu i uruchomienie sprzętu audio-video na co najmniej dwóch wystawach edukacyjnych/kulturalnych/naukowych/turystycznych, obejmującej co najmniej 50 stanowisk multimedialnych każda, w tym stanowiska dotykowe i wielkoformatowe projekcje oraz nadzorowała wykonanie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Aplikacji,

4.2.3. Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający doświadczenie w pracy w co najmniej dwóch obiektach będących pod nadzorem Konserwatora Zabytków.

4.2.4. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4.2.5. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych.

4.2.6. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

4.2.7. Architekt - projektant w specjalności architektonicznej posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, który posiada doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 2 zrealizowanych projektów dotyczących budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każdy według kosztorysu inwestorskiego lub wykonanych robót;

4.2.8. Projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, który posiada doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 2 zrealizowanych projektów dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego .

4.2.9. Projektantem w specjalności sanitarnej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.

4.2.10. Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.

4.2.11. Projektantem w specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.

4.2.12. Projektant wystawy/scenograf - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowała co najmniej 2 projekty aranżacji wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 na rzecz muzeów lub galerii lub innych instytucji o charakterze edukacyjnym/kulturalnym/naukowym/turystycznym w zakresie elementów aranżacyjnych, zabudów, stanowisk multimedialnych.

4.2.13. Specjalista ds. narracji wystawienniczej posiadający wykształcenie wyższe humanistyczne – co najmniej na poziomie magistra, w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty pełnił funkcję kuratora dla co najmniej 1 wystawy
o tematyce historycznej, z dziedziny historii lub etnograficznej (Zamawiający rozumie przez pełnienie funkcji kuratora przeprowadzenie pełnego procesu przygotowania wystawy, tj. od rozpoczęcia procesu do otwarcia (wernisażu wystawy) tj. obejmujący przygotowanie koncepcji, przeprowadzenie kwerendy w archiwach lub muzeach, przygotowanie scenariusza, nadzorowanie koncepcji aranżacji scenografii i przygotowanie drukowanego wydawnictwa merytorycznego oraz w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty uczestniczył w organizowaniu co najmniej 1 wystawy muzealnej, tj. pełny proces realizacji wystawy musiał odbyć się w ostatnich 5 latach).

4.2.14. Grafik - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował aplikacje dla minimum dwóch ekspozycji lub wystaw
o powierzchni minimum 400 m2 każda.

4.2.15. Metodyk ds. metodyki nauczania posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne, w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty uczestniczyła w realizacji co najmniej 1 projektu, którego tematem była metodyka kształcenia w pozaszkolnych formach edukacji (tzn. projekty zakończone i odebrane przez zlecającego).

Uwaga:
Stosownie do zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdy do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. Zamawiający dla w/w osób uzna uprawnienia obowiązujące w krajach objętych wymienioną ustawą.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy
z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 4 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zgodnie z art. 274. ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w zakresie zdolności zawodowej - wykaz robót budowlanych ( wzór na druku zał. nr 6 do SWZ) potwierdzający, że wykonawca z wykonał należycie:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie:
 w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej:
● jedno zamówienie o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto w zakres którego wchodziła min. budowa lub przebudowa lub rozbudowa obiektu/-ów użyteczności publicznej o łącznej powierzchni minimum 1200 m2, które było realizowane pod nadzorem Konserwatora Zabytków

oraz

⮚ w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością:
• co najmniej dwa zamówienia w trybie zaprojektuj - wybuduj polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie wystawy interaktywnej w obiektach kultury/edukacji/nauki/turystyki o łącznej wartości zamówienia co najmniej 5 000 000,00 zł brutto oraz o powierzchni minimum 1000 m2. Zamówienie musi się składać z co najmniej 70 stanowisk oraz opracowania kontentu multimedialnego obejmującego opracowanie scenariuszy stanowisk, pozyskanie lub zmontowanie materiałów źródłowych wraz z wykonanie aplikacji multimedialnych, wykonanie wydruków/plansz graficznych, wykonaniem scenografii i aranżacji wystawy, dostawą i montażem sprzętu AV oraz systemu sterowania ekspozycją. Wystawa powinna zawierać osobną strefę sensoryczną Przez strefę sensoryczną Zamawiający rozumie przestrzeń oddziałującą na zmysły inne niż wzrokowe (np. instalacje z użyciem cieczy, mechaniczne, ze strefą rekreacyjną, dotykową itp.).

W celu spełnienia wyżej wymienionego warunku Zamawiający dopuszcza zamówienia spełniające oba wymagania.
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2) dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

l. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości w wysokości 200 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Bodzentynie nr konta 91 8493 0004 0090 0907 8155 0022
z adnotacją - Realizacja szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” w formule zaprojektuj i wybuduj
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) — d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych
w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium
w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenia, o których mowa w pkt. XV.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,
o których mowa w ust. 3, składają każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zakres zmian umowy reguluje par. 21 załącznika nr 9 do SWZ - istotne postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty' dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu..

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 835)
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U z 15.04.2022 poz.835);
2) wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 15.04.2022 poz.835);
3) wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U z 15.04.2022 poz.835

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.