eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)Ogłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrala w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Oddział w Poznaniu, Oddział w Radomiu,Oddział w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015900539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pszczelińska 99

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 221256227

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.cudzik@cdr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cdr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37cbd990-f631-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00126970/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi cateringowe w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (zamówienie udzielane w częściach)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/113297/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf..
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska są na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1) administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor
Centrum Doradztwa Rolniczego (zwane dalej „CDR”) z siedzibą w Brwinowie (05-080) przy ul. Pszczelińskiej;
2) w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i
przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w
pkt 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74-76 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78-79 Ustawy Pzp;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność oceny oferty i zawarcia umowy;
11) Administrator danych nie mam zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1) administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor
Centrum Doradztwa Rolniczego (zwane dalej „CDR”) z siedzibą w Brwinowie (05-080) przy ul. Pszczelińskiej;
2) w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i
przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w
pkt 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74-76 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78-79 Ustawy Pzp;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność oceny oferty i zawarcia umowy;
11) Administrator danych nie mam zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CB.DAG.26.80.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego w jego obiekcie pod adresem: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, usług cateringowych w zakresie zbiorowego żywienia dla osób korzystających z bazy szkoleniowej Zamawiającego (uczestników szkoleń, seminariów, wykładów i innych spotkań organizowanych przez Zamawiającego, w tym dla osób korzystających z pokoi noclegowych). Szczegółowy zakres usług cateringowych i opis przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego, rodzaj, sposób, częstotliwość oraz warunki wykonania poszczególnych zadań/czynności/prac składających się na usługę oraz liczbę posiłków, ich asortyment/rodzaj oraz warunki i terminy dostaw i godziny ich wydawania określa Załącznik nr 1 do SWZ pn. Zakres usługi i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie i ilości określonej w szczegółowym zakresie usług cateringowych i opisie
przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy zawartych w Załączniku nr 3 do
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).
2) Zamawiający może dokonać zamówień w zakresie usług cateringowych w ramach prawa opcji, w przypadku wyczerpania
ilości usług cateringowych określonych w ramach zamówienia gwarantowanego.
3) Prawo opcji może być uruchomione wyłącznie w okresie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia.
4) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia.
5) W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie. W treści zapotrzebowania
Zamawiający wskaże, w jakim zakresie chciałby skorzystać z prawa opcji.
6) Niedopuszczalne jest przekroczenie ustanowionego zakresu prawa opcji.
7) Ceny wszystkich usług cateringowych dostarczanych w ramach prawa opcji pozostaną bez zmian i będą jednakowe, jak
w zamówieniu gwarantowanym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Pzp, w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu
podobnych usług cateringowych pod warunkiem, że usługi objęte zamówieniem podstawowym zostaną wykonane
terminowo i z należytą starannością.
2) Przedmiotem zamówień podobnych będzie świadczenie usługi cateringowej w budynku siedziby Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie położonego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 – założenia podobne do założeń dla
zamówienia podstawowego, tj. gwarantowanego i opcjonalnego – w dodatkowym terminie, zakładany okres realizacji
zamówienia podobnego – do 12 miesięcy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Pzp, w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu
podobnych usług cateringowych pod warunkiem, że usługi objęte zamówieniem podstawowym zostaną wykonane
terminowo i z należytą starannością.
2) Przedmiotem zamówień podobnych będzie świadczenie usługi cateringowej w budynku siedziby Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie położonego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 – założenia podobne do założeń dla
zamówienia podstawowego, tj. gwarantowanego i opcjonalnego – w dodatkowym terminie, zakładany okres realizacji
zamówienia podobnego – do 12 miesięcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą całkowitą liczbę punktów obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o podane kryterium wyboru, wg następującego wzoru: Oferta najkorzystniejsza = C + O.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość zakładu Wykonawcy, w którym przygotowywane są posiłki, od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny
dokument Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu do użytkowania zakładu Wykonawcy, w którym przygotowywane
są posiłki, potwierdzający spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych odnoszących się do przygotowania posiłków w
zakresie zbiorowego żywienia na podstawie odrębnych przepisów.
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż 200 000,00 zł obejmującą
usługi cateringowe.
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę
i doświadczenie w postaci: min. 2 usług cateringowych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat – przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających
przedmiotowi zamówienia o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda, trwających minimum 6 miesięcy każda, których
przedmiotem było świadczenie usług cateringowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Aktualny dokumentu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu do użytkowania zakładu Wykonawcy, w którym
przygotowywane są posiłki, potwierdzający spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych odnoszących się do przygotowania
posiłków w zakresie zbiorowego żywienia na podstawie odrębnych przepisów;
2) Polisa OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie
niższą niż 200 000,00 zł obejmującą usługi cateringowe wraz z polisą należy złożyć dokument potwierdzający opłacenie
składki/składek.
3) Wypełniony Załącznik nr 4 do SWZ stanowiący Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały
wykonane należycie są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane; przy czym w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania
poświadczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, także
pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) określające zakres umocowania podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wartość: 4 000,00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny
dokument Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu do użytkowania zakładu Wykonawcy, w którym przygotowywane
są posiłki, potwierdzający spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych odnoszących się do przygotowania posiłków w
zakresie zbiorowego żywienia na podstawie odrębnych przepisów.
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż 200 000,00 zł obejmującą
usługi cateringowe.
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę
i doświadczenie w postaci: min. 2 usług cateringowych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat – przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających
przedmiotowi zamówienia o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda, trwających minimum 6 miesięcy każda, których
przedmiotem było świadczenie usług cateringowych.
2. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) brak podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna;
b) warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna;
c) warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 pkt 3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca;
d) warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 pkt 4 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy
Wykonawcy łącznie.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o
dokumenty, oświadczenia i informacje przedstawione przez Wykonawcę

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w
warunkach i na podstawie art. 455 ust. 1-2 Ustawy Pzp oraz w sposób i na warunkach określonych w PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.