eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kruszwica › Odnowa przestrzeni miejskich poprzez zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odnowa przestrzeni miejskich poprzez zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUSZWICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadgoplańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Kruszwica

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/886232

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odnowa przestrzeni miejskich poprzez zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b549c1eb-c743-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224734

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029309/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy- zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00100654

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.6.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 615423,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Przedmiotem umowy jest „Odnowa przestrzeni miejskich poprzez zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy”. Projekt współfinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
I. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji: do 10.06.2024 r.
II. Miejsce świadczenia usługi:
Działka nr ew. 8/3, Miasto Kruszwica obręb 1 oraz działka nr ew. 103 i 106, Miasto Kruszwica obręb 1.
III. Zakres robót budowlanych:
Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej” (dz. ew. 8/3 obr. 0001) oraz doposażenie placu zabaw na ternie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy (dz. ew. 103, 106 obr. 0001).
Roboty składające się na przedmiot zamówienia obejmują:
1) Zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej:
a) modernizację istniejących ścieżek dla ruchu pieszego (alei) po przez nadanie im spójnego kształtu oraz wykonanie;
b) nowej nawierzchni mineralnej dostępnej także dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
c) montaż nowej małej architektury w tym:
-Ławek stalowych z parciem z listwami drewnianymi;
-Ławki parkowej okrągłej wokół drzewa;
-Ławki parkowej w formie łuku;
-Ławek parkowych- leżanek;
-Ławki parkowej- podestu;
-Koszy na śmieci;
-Ławki z donicą wraz z nasadzeniem niskiej roślinności;
-Huśtawki na sprężynach typu ławeczka;
-Donic z nasadzeniem niskiej roślinności;
-Stojaków na rowery;
d) montaż słupów oświetleniowych.
e) w ramach inwestycji przewidziano również nasadzenia drzew oraz wycinkę chorych drzew.
f) renowacja kolejowej wieży ciśnień.
2) Doposażenie placu zabaw na ternie Szkoły Podstawowej nr 2:
a) montaż elementów zabawowych, w tym:
-Zestawu zabawowego;
-Huśtawki wahadłowej typu bocianie gniazdo;
-Huśtawek wagowych;
-Piaskownicy;
-Zestawu tablic sensorycznych;
b) montaż zestawu do kalisteniki;
c) montaż tablicy z regulaminem;
d) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej;
Parametry obiektu:
- Projektowana pow. z maty przerostowej: 56,00 m2
- Projektowana pow. bezpieczna piaskowa pod urządzenia zabawowe : P = 164,00m2
- Projektowane obrzeża lub folia karbowana : L = 87,00 mb.
Szczegóły techniczne ławek i elementów małej architektury w parku na ul. Lipowej:
Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny, wszystkie siedziska i obudowy drewno modyfikowane do parametrów egzotyku.
Wszystkie napisy na tabliczkach informacyjnych opisujących rośliny i ich nazwy wykonane w technice trwałej, tabliczki z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Informacje na tabliczkach w tekście wypukłym oraz alfabecie Braille’a. Każdy tekst do uzgodnienia z Zamawiającym.
Nasadzenia w donicach należy podzielić tematycznie i uzgodnić z Zamawiającym. Donice należy zaplanować z uwzględnieniem poniżysz wytycznych:
- kompozycja zapachowa z roślin wonnych np. lawenda, naparstnica, mięta, konwalia, lewkonia itp.;
- kompozycja dotykowa z roślin o zróżnicowanej strukturze np. starzec popielny, miskont chiński, bergenie itp.;
- kompozycja dźwiękowa z rośli wytwarzających dźwięk przy ruchu np. trawy niskie itp.
UWAGA
Kosz na śmieci należy dopasować wizualnie do pozostałego wyposażenia parku- kosz wizualnie zbliżony do fotografii poglądowej załączonej do specyfikacji (załącznik A).
Tablice Aquapanel o wymiarze około 4m x 1,0 m. Treść tablic zostanie przekazana Wykonawcy w trakcie realizacji przez Zamawiającego. Projekt graficzny opracuje Wykonawca. Projekt wymaga akceptacji zamawiającego.
Na placu zabaw należy zastosować zestaw tablic sensorycznych- położenie oraz wzór do ustalenia z Zamawiającym.
IV. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym:
- PROJEKT BUDOWLANY – Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, opracowany przez Biuro Projektowe PROOBIEKT z Bydgoszczy.
- PROJEKT WYKONAWCZY – Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, opracowany przez Biuro Projektowe PROOBIEKT z Bydgoszczy.
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, opracowana przez Biuro Projektowe PROOBIEKT z Bydgoszczy.
- PROJEKT BUDOWLANY Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy- zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej, opracowany przez Biuro Projektowe PROOBIEKT z Bydgoszczy.
-PROJEKT WYKONAWCZY – Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy- zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej, opracowany przez Biuro Projektowe PROOBIEKT z Bydgoszczy.
-PROJEKT WYKONAWCZY – Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy- zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej, Przebudowa oświetlenia terenu w zakresie własności Enea Oświetlenie Sp. z o.o. opracowany przez Biuro Projektowe PROOBIEKT z Bydgoszczy
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy- zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej, opracowana przez Biuro Projektowe PROOBIEKT z Bydgoszczy.
V. Dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych:
Kompleks powinien być dostosowywany do użytku różnych przedstawicieli społeczeństwa. W ramach projektu planuje się stworzenie przyjaznej przestrzeni także dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym z ograniczoną mobilnością ruchową. Miejsce wyznaczone pod nowo powstałe obiekty, połączone będą ze sobą ciągami komunikacyjnymi, które umożliwią łatwy, bezpieczny i bez barier dostęp do powstałej infrastruktury.
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, umożliwienie im spędzania czasu wolnego na powietrzu, wspomagając rozwój intelektualny i ruchowy.
Wykonawca zobowiązany jest zamontować panele sensoryczne oraz regulamin na odpowiedniej wysokości, aby każdy swobodnie z nich korzystać, także osoba poruszająca się na wózku.
Na tablicach informacyjnych dotyczących korzystania z obiektu oraz tabliczkach przy nasadzeniach Wykonawca zobowiązany jest umieścić informację alfabetem Braille’a.
Wykonawca zobowiązany jest zastosować zestaw do kalisteniki wyposażony w minimum jeden element umiejscowiony na wysokości umożliwiającej ćwiczenia osobom z niepełnosprawnością ruchową.
VI. Wytyczne dla Wykonawców:
- Urządzenia powinny być ciekawe i estetyczne, trwałe i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane sprzęty powinny spełniać wymogi Polskich Norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 oraz posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych, konkretnych urządzeń rekreacyjno zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. Ponadto powinny być objęte minimum 3 letnim okresem gwarancji. Dopuszcza się urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji zabawki oraz minimalnego składu zestawu zabawowego i pozostałych urządzeń. Zabawki powinny wyglądem przypominać przedstawione wizualizacje zamieszczone w dokumentacji projektowej.
- Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym).
- Nie dopuszcza się płatności częściowych w trakcie realizacji robót budowlanych.
- Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy.
- Podstawą do rozliczenia robót będzie protokół odbioru robót, faktura VAT (rachunek).
VII. Wymagania Zamawiającego w związku z art. 95. ustawy PZP:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: pracownik budowy – roboty ogólnobudowlane, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegółowe wymagania w związku z art. 95 ustawy Pzp zostały zawarte w §23 wzoru umowy.
VIII. Finansowanie zadania:
Projekt współfinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Odnowa przestrzeni miejskich poprzez zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy”
z powodu: zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena przekracza kwotę, jaką dysponuje zamawiający. Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.