eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białobrzegi › Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec - Podlesie Duże - Dobieszyn na odcinku Stromiec - Ksawerów Nowy od km 0 + 120 do km 1+660

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec - Podlesie Duże - Dobieszyn na odcinku Stromiec - Ksawerów Nowy od km 0 + 120 do km 1+660

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BIAŁOBRZESKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zygmunta Starego 9

1.5.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486133414

1.5.8.) Numer faksu: 486133420

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialobrzegipowiat.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bialobrzegipowiat.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec - Podlesie Duże - Dobieszyn na odcinku Stromiec - Ksawerów Nowy od km 0 + 120 do km 1+660

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-351bde80-b913-11ee-b628-1a85378e6c0a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00033155/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec - Podlesie Duże - Dobieszyn na odcinku Stromiec - Ksawerów Nowy od km 0 + 120 do km 1+660

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00056225

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AR.272.3.2024.MN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,540 km
Rozbiórka krawężnika – 26,00m, rozbiórka obrzeży – 18,0m, demontaż słupków do znaków i tarcz – 1 szt./1 szt. wykonanie koryta o gł. 20-30 cm łącznie – 11 969,00m2, wykonanie nasypów 231,00 m3, wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD karbowanych o średnicy 40 cm; wykonanie przykanalików z rur PVC fi 160mm – 24,0 m, warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm łącznie 2582,00m2, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 - 25cm łącznie 2662,00m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3cm (jezdnia drogi - KR2) 8 587m2, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm (KR2) -862 m2, wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W średnio 75kg/m2 567,00t, wykonanie kompletnego przepustu pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40cm wraz z przyczółkami -162,0m/40 szt., pobocza z kruszywa łamanego 2012,00m2, oczyszczenie rowów drogowych 2590,00m, oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie na przejściach i skrzyżowaniach (P-10)- 11 m2, oznakowanie pionowe słupki 6,0szt./ tarcze 8,0szt. ustawienie ogrodzeń segmentowych U-12a szarych o wysokości 1,1m i rozstawie słupków do 2m – 8m, ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym. 15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem – 408 m, ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr 5cm 411,00m, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6cm
ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3cm – 620 m2; wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm – 117m2, wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 8cm 191,00m2, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 39,00m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1660045,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2091083,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1660045,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDROMOST-STARACHOWICESp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6641936388

7.3.3) Ulica: Św. Rocha 31

7.3.4) Miejscowość: Wąchock

7.3.5) Kod pocztowy: 27-215

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1660045,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.