eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Świadczenie usług serwisowych urządzeń myjących, dezynfekujących i sterylizacyjnych będących na stanie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na okres 24 miesięcy

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług serwisowych urządzeń myjących, dezynfekujących i sterylizacyjnych będących na stanie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na okres 24 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890047446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokołowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-309

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.slomiana@zdrowie.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdrowie.walbrzych.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług serwisowych urządzeń myjących, dezynfekujących i sterylizacyjnych będących na stanie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na okres 24 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b31b7a46-d6d3-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224521

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00090380/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług serwisowych urządzeń myjących, dezynfekujących i sterylizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne
umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co
najmniej 256 kbit/s. Platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
2. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta
poczty elektronicznej (e-mail).
3. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów
przy maksymalnej wielkości 150 MB.
4. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej
złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem
np. aktualnej przeglądarki, itp.
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w
zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy
pzp.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Po upływie terminu składania ofert, wszelkie oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane między
Zamawiającym a Wykonawcą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO” informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia na: ,, Świadczenie usług serwisowych urządzeń myjących, dezynfekujących i sterylizacyjnych będących na stanie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na okres 24 miesięcy” - Zp/16/TP/24 jest Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, telefon 74/6489600, e-mail: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl
1.Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489600 oraz osobę zastępującą IODO, kontakt za pośrednictwem e-mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres Administratora.
Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na jednostkach sektora finansów publicznych, w tym na podmiocie leczniczym, w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: ,,Świadczenie usług serwisowych urządzeń myjących, dezynfekujących i sterylizacyjnych będących na stanie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na okres 24 miesięcy” - Zp/16/TP/24 na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.). Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. c. W wyjątkowych przypadkach w tym samym celu będziemy również przetwarzać dane osobowe dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa na podstawie art. 108 ust. 1 w związku z art. 124 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy. Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 10.
1. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, organy ścigania, inne uprawnione podmioty, w zakresie i celach, gdy występują z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną w tym np. Krajowa Izba Odwoławcza, inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę przetwarzania danych w imieniu administratora, serwisanci lub Poczta Polska.
2. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3. Dane osobowe, wynikające ze zgromadzonej dokumentacji zamówienia wraz z załącznikami, będą przechowywane przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego powyżej 4 lat, przechowywana jest przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli środki finansowe zostały pozyskane z funduszy europejskich wówczas taka dokumentacja będzie przechowywana przez okres wskazany w tych dokumentach przyznających te środki i mogą wynosić okresy dłuższe niż 4 lata. Po tym terminie dane będą protokolarnie niszczone.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym.
Cała treść Informacji Administratora znajduje się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp/16/TP/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia myjące i dezynfekujące
L.p. OPIS PRZEDMIOTU
1. Świadczenie usług serwisowych – Urządzenia myjące i dezynfekujące – Myjnie-dezynfektory, Suszarka do elementów aparatury i sprzętu anestezjologicznego oraz Zgrzewarki.

1. Wykonywane prace w ramach zamówienia polegają na utrzymaniu w pełnej sprawności techniczno– eksploatacyjnej Urządzeń sterylizacyjnych i obejmują:
- okresowe przeglądy techniczne i konserwacje określone przez producenta;
- dojazdy, diagnozy, kalibracje i naprawy wraz z wymianą uszkodzonych części;
- sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa;
- czas naprawy bez użycia części zamiennych – do 3 dni roboczych ;
- czas naprawy z użyciem części zamiennych – do 7 dni roboczych ;
- zalecane przez producenta modyfikacje oprogramowania i konstrukcji, poprawiające wydajność pracy i bezpieczeństwo

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje w w/w zakresie opisu zamówienia odpowiednią wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.
Zakres prac jest uzależniony od wymogów producenta wyrobu medycznego. Świadectwo autoryzacji zgodne z deklaracją producenta. Części użyte do napraw muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone do stosowania przez wytwórcę urządzenia.
2. Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisowe aparatury i sprzętu medycznego oraz zatrudniać będzie pracowników posiadających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone przez wytwórców (importerów, dystrybutorów) zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, udokumentowane certyfikatem.
3. Świadczenie usług musi być realizowane zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami z zachowaniem przepisów BHP i P-poż., w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
4. Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca posiadający autoryzację producenta, potwierdzoną oświadczeniem producenta, otrzyma dodatkowe punkty przy ocenie ofert.
5. Wykonawca wspólnie z Przedstawicielem Zamawiającego jest obowiązany prowadzić w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych przeglądów, konserwacji i działań serwisowych, wynikające z instrukcji użytkowania i zaleceń producenta (planowe wymiany części, zestawy przeglądowe).
6. Wykonanie przeglądu technicznego musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego wraz z czytelnym podpisem Wykonawcy oraz wystawieniem protokołu serwisowego (karty pracy) z pełnym opisem prac.
7. Wykonanie naprawy musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego wraz z czytelnym podpisem Wykonawcy oraz wystawieniem protokołu serwisowego (karty pracy) z pełnym opisem prac i wyszczególnieniem części wymiennych.

Świadczenie usług serwisowych – umowa na okres 24 miesięcy.
Miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu umowy płatne będzie w 24 równych ratach.
Nazwa urządzenia Typ Nr Seryjny Rok Prod. Producent Data następnego przeglądu Jednostka Organizacyjna
1. Myjnia ultradźwiękowa SONIC 33 136395 2013 POLSONIC Palczyński Sp. J. 21-05-2024 Zakład Centralnej Sterylizacji
2. Myjnia-dezynfektor PG 8528 074370901 2013 MIELE Niemcy 21-05-2024 Zakład Centralnej Sterylizacji
3. Myjnia-dezynfektor PG 8528 074370900 2013 MIELE Niemcy 21-11-2023 Zakład Centralnej Sterylizacji
4. Myjnia-dezynfektor PG 8528 074370899 2013 MIELE Niemcy 21-05-2024 Zakład Centralnej Sterylizacji
5. Myjnia-dezynfektor PG 8825 126460013 2013 MIELE Niemcy 21-05-2024 Zakład Centralnej Sterylizacji
6. Suszarka do elementów aparatury i sprzętu anestezjologicznego. DC 2200 13322200.01
2013 FRANKE Finlandia 21-05-2024 Zakład Centralnej Sterylizacji
7. Zgrzewarka rotacyjna (rolkowa) hm 3010 DC-V 468358/0913 2013 HAWO Niemcy 20-09-2024 Zakład Centralnej Sterylizacji
8. Zgrzewarka rotacyjna (rolkowa) hm 3010 DC-V 468359/0913 2013 HAWO Niemcy 20-09-2024 Zakład Centralnej Sterylizacji
9. Zgrzewarka rotacyjna (rolkowa) hm 3010 DC-V 468357/0913 2013 HAWO Niemcy 20-09-2024 Zakład Centralnej Sterylizacji
10. Zgrzewarka rotacyjna (rolkowa) hm 3010 DC-V 468356/0913 2013 HAWO Niemcy 20-09-2024 Zakład Centralnej Sterylizacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu technicznego od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia sterylizacyjne
Świadczenie usług serwisowych – Urządzenia sterylizacyjne – Sterylizatory.
1. Wykonywane prace w ramach zamówienia polegają na utrzymaniu w pełnej sprawności techniczno– eksploatacyjnej Urządzeń sterylizacyjnych i obejmują:
- okresowe przeglądy techniczne i konserwacje określone przez producenta;
- dojazdy, diagnozy, kalibracje i naprawy wraz z wymianą uszkodzonych części;
- sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa;
- czas naprawy bez użycia części zamiennych – do 3 dni roboczych
- czas naprawy z użyciem części zamiennych – do 7 dni roboczych
- zalecane przez producenta modyfikacje oprogramowania i konstrukcji, poprawiające wydajność pracy i bezpieczeństwo

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje w w/w zakresie opisu zamówienia odpowiednią wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.
Zakres prac jest uzależniony od wymogów producenta wyrobu medycznego. Świadectwo autoryzacji zgodne z deklaracją producenta. Części użyte do napraw muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone do stosowania przez wytwórcę urządzenia.
2. Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisowe aparatury i sprzętu medycznego oraz zatrudniać będzie pracowników posiadających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone przez wytwórców (importerów, dystrybutorów) zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, udokumentowane certyfikatem.
3. Świadczenie usług musi być realizowane zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami z zachowaniem przepisów BHP i P-poż., w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
4. Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca posiadający autoryzację producenta, potwierdzoną oświadczeniem producenta, otrzyma dodatkowe punkty przy ocenie ofert.
5. Wykonawca wspólnie z Przedstawicielem Zamawiającego jest obowiązany prowadzić w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych przeglądów, konserwacji i działań serwisowych, wynikające z instrukcji użytkowania i zaleceń producenta (planowe wymiany części, zestawy przeglądowe).
6. Wykonanie przeglądu technicznego musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego wraz z czytelnym podpisem Wykonawcy oraz wystawieniem protokołu serwisowego (karty pracy) z pełnym opisem prac.
7. Wykonanie naprawy musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego wraz z czytelnym podpisem Wykonawcy oraz wystawieniem protokołu serwisowego (karty pracy) z pełnym opisem prac i wyszczególnieniem części wymiennych.
Świadczenie usług serwisowych – umowa na okres 24 miesięcy.
Miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu umowy płatne będzie w 24 równych ratach.

Nazwa urządzenia Typ Nr Seryjny Rok Prod. Producent Data następnego przeglądu Jednostka Organizacyjna
1. Sterylizator parowy EC280 E-28089 2013 WEBECO Matachana Group 21-05-2024 Zakład Centralnej Sterylizacji
2. Sterylizator parowy EC280 E-28090 2013 WEBECO Matachana Group 21-05-2024 Zakład Centralnej Sterylizacji
3. Sterylizator parowy EC280 E-28088 2013 WEBECO Matachana Group 21-05-2024 Zakład Centralnej Sterylizacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu technicznego od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 w/w ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na usługach serwisu, napraw i konserwacji sprzętu medycznego na kwotę minimum: dla pakietu nr: 1 – 130 000,00zł, dla pakietu nr: 2 – 70 000,00 zł każda z usług.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy p.z.p.:
1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy P.z.p.:
1.Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie świadczenia usług w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu usług wykonanych, (załącznik nr 8 do SWZ) a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; tj.: wykonanie co najmniej dwóch usług w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na usługach serwisu, napraw i konserwcji sprzętu medycznego na kwotę minimum:
dla pakietu nr: 1 – 130 000,00zł,
dla pakietu nr: 2 – 70 000,00zł
każda z usług

2. Potwierdzenie, że wykonywane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
- na podstawie oświadczenia, iż Wykonawca świadczy usługi serwisowe aparatury i sprzętu medycznego oraz zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone przez wytwórców (importerów, dystrybutorów) zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974), udokumentowane certyfikatem.

- na podstawie oświadczenia, iż Wykonawca świadczy usługi zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami z zachowaniem przepisów BHP i P-poż., w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974).

- na podstawie oświadczenia, iż Wykonawca dysponuje określonym przez wytwórcę sprzętu, dla którego będzie świadczony serwis pogwarancyjny zapleczem technicznym, oryginalnymi częściami zamiennymi i częściami zużywalnymi.

3. Na podstawie wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

4. Na podstawie oświadczenia Wykonawcy dot. wykonywania obsługi serwisowej - stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1-2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony wzór oferty oraz opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo – cenowym załącznik nr 1 i 2 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SWZ. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zasobach innego podmiotu zgodnie z art.118 Pzp, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik 4a) o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, które zostały przewidziane względem Wykonawcy – załącznik nr 4a (złożyć, jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 5 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy Konsorcjum lub Spółki Cywilnej.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 6 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy.
5. Tabela podwykonawcy – stanowi załącznik nr 7 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.