eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa organizacja imprezy pn. "Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli IX Targi Ekonomii Społecznej" oraz organizacji Gali wręczania wyróżnień w konkursie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa organizacja imprezy pn. „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli IX Targi Ekonomii Społecznej” oraz organizacji Gali wręczania wyróżnień w konkursie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016122452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grzybowska 80/82

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-844

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mcps@mcps.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcps.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa jednostka polityki społecznej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

jednostka polityki społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja imprezy pn. „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli IX Targi Ekonomii Społecznej” oraz organizacji Gali wręczania wyróżnień w konkursie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acc3eb05-d6cb-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00049746/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.43 ES Gala konkursu na nagrodę Marszałka dla sektora es

1.3.44 ES Targi ES- organizacja dwudniowych targów ekonomii społecznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

FERS.04.13-IP.06-0003/23 pt. Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/mcps

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w § 1 SWZ, i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma Zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 376 85 00 e-mail: mcps@mcps.com.pl, ePUAP: /mcps1/SkrytkaESP.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@mcps.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji oraz zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz 74 PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z roszczeniem na podstawie art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego do czasu zakończenia tego postępowania;
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCPS-WZU/KBCH/351-3/2024 TP/U/S

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 237778,05 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch usług polegających na:
• Kompleksowej organizacji jednodniowej imprezy targowej
pn. „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli IX Targi Ekonomii Społecznej” oraz,
• Kompleksowej organizacji gali wręczania wyróżnień w konkursie Mazowieckiej marki Ekonomii Społecznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
a) Kryterium nr 1 – „Cena” – waga 40%
b) Kryterium nr 2 – „Projekt stoiska – walory funkcjonalne” – waga 30%
c) Kryterium nr 3 – „Film na Galę – spójna i logiczna całość” – waga 15%
d) Kryterium nr 4 – „Osoba prowadząca galę” – waga 15%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Projekt stoiska – walory funkcjonalne”

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Film na Galę – spójna i logiczna całość”

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Osoba prowadząca galę”

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
• Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował należycie co najmniej: (2) dwie usługi dotyczące targów, polegające na organizacji i obsłudze targów o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, oraz;
(2) dwie usługi dotyczące gali, polegające na: organizacji i obsłudze gali o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
Wykaz zrealizowanych usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ
• Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. osobą prowadzącą galę, która posiada:
- co najmniej 5 letnie doświadczenie konferansjerskie (poparte pełnieniem roli konferansjera w co najmniej 5 imprezach),
Jest:
- dziennikarką/dziennikarzem radiowym i/lub telewizyjnym (stacje o zasięgu ogólnokrajowy),
- prezenterką/prezenterem programów telewizyjnych - poprowadzenie min. 1 programu (stacje o zasięgu ogólnokrajowym),
- prezenterką/prezenterem programów radiowych - poprowadzenie min. 1 programu (stacje o zasięgu ogólnokrajowym),
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu CV zaproponowanej osoby potwierdzające spełnienie ww. wymagań.
2. Zamawiający wymaga, aby warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 Wykonawca spełnił łącznie samodzielnie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
• odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentu z lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. b, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument/dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • w zakresie sytuacji technicznej lub zawodowej:
- wykaz zrealizowanych usług zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 wraz dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług.
- CV osoby prowadzącej galę potwierdzające spełnienie ww. wymagań.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający informuje, że przedmiotowymi środkami dowodowymi na podstawie, których dokona oceny ofert są informacje dotyczące :
a) Kompleksowej organizacji jednodniowej imprezy targowej pn. „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli IX Targi Ekonomii Społecznej”:
- projekt stoiska targowego – w postaci obrotowej wizualizacji 3D (renderingowana, interaktywna prezentacja stoiska, która pozwala na jego oglądanie z każdej strony poprzez obracanie go wokół własnej osi w poziomie) oraz 3 (trzech) zwymiarowanych, płaskich rzutów graficznych przedstawiających wizualizację stoiska od strony lewej, prawej i frontu (po 1 na każdą ze stron) wraz z informacją o zastosowanych materiałach.
b) Kompleksowej organizacji gali wręczania wyróżnień w konkursie Mazowieckiej marki Ekonomii Społecznej :
- film na galę – (w pełnym kolorze) o podmiocie ekonomii społecznej spośród wyróżnionych Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej, który będzie próbką możliwości produkcyjnych Wykonawcy w zakresie pkt. 4.6. OPZ. Film zostanie przygotowany przez Wykonawcę z użyciem źródłowych materiałów filmowych dostarczonych przez Zamawiającego.
Przygotowanie filmu polegać ma na obróbce obrazu i dźwięku, montażu materiałów w jedną spójną i logiczną całość z zastosowaniem efektów specjalnych (wizualnych i dźwiękowych), umieszczeniem synchronicznych napisów oraz tłumaczenia migowego.
Opracowanie tekstu narracji wykorzystanej w ww. materiale filmowym, jak również użycie ścieżki dźwiękowej - znajduje się w gestii oferenta. Ewentualna muzyka wykorzystana
przy produkcji materiału, nie może naruszać niczyich praw, a w szczególności praw autorskich oraz praw pokrewnych. Film powinien mieć końcową długość emisyjną w przedziale czasowym od 2:30 do 3:00 minut i zawierać sceny pochodzące z każdego jednego źródłowego materiału filmowego dostarczonego przez Zamawiającego.
Film wyprodukowany przez Wykonawcę powinien spełniać następujące minimalne wymogi techniczne:
• plik audio/video;
• rozmiar pliku: maksymalnie 500 MB;
• kodek: avc., mpeg2. lub mpeg4.;
• kontener: mpeg., mp4. lub avi.;
• rozdzielczość: co najmniej 1280x720 (proporcje obrazu 16:9);
• bitrate: co najmniej 3 Mb/s;
• dźwięk: 16 bit stereo, 44.1 kHz;
Jedyną dopuszczalną formą zgłoszenia filmu, jest załączenie go do oferty.
Film musi być zabezpieczony hasłem (przysłanym oddzielnie wraz z ofertą).
c) Wykaz dodatkowego doświadczenia osoby prowadzącej galę, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ – składany przez Wykonawców wraz z ofertą w celu zdobycia dodatkowych punktów w kryterium „Osoba prowadząca galę”

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
3.566,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć zł, 00/100 gr).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy
PZP.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego prowadzony przez Bank PKO BP Oddział 2 w Warszawie, nr rachunku:
93 1020 1026 0000 1002 0282 1957
z dopiskiem „Wadium – nr postępowania MCPS-WZU/KBCH/351-3/2024 TP/U/S”.
Uwaga:
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji
lub poręczeniu musi być Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej;
2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) Kwotę gwarancji/poręczenia;
4) Termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6
ustawy PZP.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna).
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą
lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3)
ustawy PZP, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy PZP.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ma obowiązek
załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4
do SWZ
Oświadczenie składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
c) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 2 do SWZ.
2. Dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z dostępną na Platformie Zakupowej instrukcją, wskazaną w § 15 ust. 2 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.