eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrzu dla Klubu Górnik Zabrze

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrzu dla Klubu Górnik Zabrze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240235355

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Warszawski 10

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@jgnzabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jgn.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/455/0

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrzu dla Klubu Górnik Zabrze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-226b2218-d62e-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224375

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00091777/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrzu dla Klubu Górnik Zabrze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jgnzabrze.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), tj. poprzez:
- Platformę pod adresem: https://jgnzabrze.ezamawiajacy.pl
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
lub
- pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zamowieniapubliczne@jgnzabrze.pl oraz adresy e-mail wykonawców

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w
instrukcji dla wykonawcy dostępnej na Platformie. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Jednostka Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Zabrzu, pl.
Warszawski 10,;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z
ochroną danych osobowych w następujący sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: iod@jgnzabrze.pl,
- pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.340.7.II-2.2024 pod nazwą: „Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrzu dla Klubu Górnik Zabrze“.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze.zm.), dalej „Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Jednostki Gospodarki Nieruchomościami oraz spółka
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Jednostka Gospodarki Nieruchomościami prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://jgnzabrze.ezamawiajacy.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.340.7.II-2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont czterech szatni, korytarza i dwóch stref wejściowych zlokalizowanych na parterze budynku, utworzenie ogrodzenia boiska piłkarskiego oraz remont oświetlenia zewnętrznego ciągów komunikacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych poniżej.
Kryteriami oceny ofert są:
1) cena waga 60%
2) okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace waga 40%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

1) KRYTERIUM – cena (C)

Cena oferowana minimalna brutto
Cena (C) = ___________________________ x 60% (waga) x 100 punktów
Cena badanej oferty brutto

Największą ilość punktów w kryterium "cena" uzyska oferta z najniższą ceną.

2) KRYTERIUM – okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace (G)
Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi - 3 lata.
Punktacja dotycząca ww. kryterium oraz sposób przyznawania punktów:
3 lata – 0 punktów,
4 lata – 10 punktów,
5 lat – 20 punktów,
6 lat – 30 punktów,
7 lat i więcej – 40 punktów.
Jeżeli wykonawca nie poda okresu gwarancji jakości i rękojmi w formularzu oferty, to Zamawiający uzna, iż wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi na okres 3 lat a wykonawca uzyska 0 punktów.
Wykonawca uzyska punkty za powyższe kryteria oceny ofert wg następującego wzoru:
Q = C + G
Q – suma uzyskanych punktów wg kryterium cena + suma uzyskanych punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace.

Ocena końcowa oferty jest to ilość punktów uzyskanych za powyższe kryteria przyznana przez Zamawiającego. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę uzyskującą największą liczbę punktów.
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność sytuacji ekonomicznej i finansowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności ekonomicznej i finansowej, Zamawiający żąda:
A) aby wykonawca dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 500 000,00 zł brutto.
Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie.
Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
B) aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.
Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie.
Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
A) aby wykonawca w okresie ostatnich 5 lat legitymował się 1 należycie wykonaną robotą budowlaną w zakresie prowadzenia prac ogólnobudowlanych i elektrycznych, na kwotę co najmniej 800 000,00 zł brutto.
Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie.
Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
B) aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia niżej wymienione osoby:
a) 1 osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektroenergetycznych wraz z uprawnieniami do pomiarów do 1 kV,
b) 1 osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektroenergetycznych na stanowisku dozoru wraz z uprawnieniami do pomiarów do 1 kV.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wskazanych w lit a) oraz b) przez 1 osobę.
c) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane z ograniczeniami lub bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 682) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na realizację zakresu przedmiotu umowy i posiadająca aktualny wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa.

Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie.
Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: "spełnia" lub "nie spełnia", w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Uwagi dotyczące warunków udziału w postępowaniu:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać roboty budowlane (zakres), w których wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą legitymować się doświadczeniem tylko tych członków konsorcjum, którzy będą realizowali zamówienie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1646 ze zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: A) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 poz. 275 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w zakresie litery A) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta w postępowaniu, Zamawiający nie będzie wymagał powyższego dokumentu.
B) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w zakresie litery B) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby oświadczenie w zakresie litery B) składa również ten podmiot.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie powyższego warunku.
B) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie powyższego warunku.
C) Wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane.
D) Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
E) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, załącznik 3 do SWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie;
- wykonawcy wspólnie ubiegający się, wraz z ofertą składają oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik 14 do SWZ);
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – o ile dotyczy, złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie dozwolone prawem zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie aneksu do umowy, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku działań organów
państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie
nowego podatku.
2) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia potwierdzonych przez Zamawiającego wad lub braków dokumentacji projektowej,
b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,
d) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.
Za przejawy siły wyższej strony uznają m.in.:
d.1) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych lub ekstremalnych zjawisk naturalnych o charakterze klęsk żywiołowych obejmujących swoim działaniem plac budowy, tj. nadmierne ulewy, powodzie, silne wiatry o charakterze huraganowym, wysokie spadki temperatury itp. obiektywnie uniemożliwiające realizację robót w kontekście zastosowanych technologii i materiałów oraz warunków bezpiecznego prowadzenia tych robót,
d.2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej,
e) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym,
że w przypadku przerwy lub przestoju maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
3) zmiana kierownika budowy, osób wykonujących samodzielne funkcję techniczne oraz osób posiadających świadectwa kwalifikacyjne z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi posiadać kwalifikacje spełniające co najmniej takie warunki jak podano w SWZ. Zmiana ta może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
4) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; ponadto podwykonawca ten nie może podlegać wykluczeniu z postępowania,
5) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
3. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://jgnzabrze.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2022. Wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr 19466251/P/2022.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.