eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Usługa ochrony ppoż lasów - pełnienie dyżurów w ZPAD w KP PSP w Pile oraz dyżur samochodu patrolowo-gaśniczego na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra oraz Kaczory w latach 2024-2025Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony ppoż lasów - pełnienie dyżurów w ZPAD w KP PSP w Pile oraz dyżur samochodu patrolowo-gaśniczego na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra oraz Kaczory w latach 2024-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Zdrojowa Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Poznańska 126

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdrojowagora@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdrojowagora.pila.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Kaczory

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7640004737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 17

1.5.2.) Miejscowość: Kaczory

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-810

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 283 14 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kaczory@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kaczory.pila.lasy.gov.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

zamówienie na rzecz wszystkich zamawiających przeprowadza jeden zamawiający : Nadleśnictwo Zdrojowa Góra

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony ppoż lasów - pełnienie dyżurów w ZPAD w KP PSP w Pile oraz dyżur samochodu patrolowo-gaśniczego na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra oraz Kaczory w latach 2024-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ceb47305-d63f-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl
12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/
12.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub przy pomocy poczty elektronicznej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje, przekazywane za pomocą poczty elektronicznej muszą zawierać w tytule wiadomości numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy (SA.270.1.2024).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile pod adresem internetowym Platforma eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
12.5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES.
12.6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego na ich złożenie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę eZamawiający stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ: Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Platformy eZamawiający poprzez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu poprzez Platformę, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „pytanie wysłane”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Zdrojowa Góra. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 ustawy Pzp – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień zawarte powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dyżuru przy monitorach w Zintegrowanym Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (ZPAD) oraz dyżur samochodu patrolowo-gaśniczego w okresie trwania akcji bezpośredniej pomiędzy 11 marca a 31 października 2024 r. oraz pomiędzy 10 marca a 31 października 2025 r. na rzecz Nadleśnictw Zdrojowa Góra oraz Kaczory.
Dyżury odbywać się będą w Zintegrowanym Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Pile, ul. Stanisława Moniuszki 1, 64-920 Piła. Dyżur samochodu patrolowo-gaśniczego odbywać się będzie na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra oraz Kaczory. Dyżur będzie pełniony w zależności od ustalonego stopnia zagrożenia pożarowego dla strefy prognostycznej 8 B.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-03-11 do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zam. oceni i porówna jedynie te oferty, które:
Zostaną złożone przez Wyk.niewykluczonych przez Zam. z niniejszego postępowania, nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:
1 Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 60%
2 Doświadczenie osób przeznaczonych do pełnienia funkcji dyżurnych/obserwatorów (S) 30%
3 Doświadczenie osób przeznaczonych do pełnienia funkcji członków załogi samochodu patrolowo-gaśniczego (P) 10%
Ad. 1 - Cena brutto za wykonanie zamówienia (C)
W kryterium „Cena brutto za wykonanie zamówienia” w ocenie poddana zostanie cena łączna oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującego wzoru:
C1 = (Cn/Co * Wc %) *100
gdzie: C1 – ilość punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 60 %
100 – współczynnik stały.
Maks. ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 pkt.
Ad. 2 - Doświadczenie osób przeznaczonych do pełnienia funkcji dyżurnych/obserwatorów (S)
W kryterium „Dośw. osób przeznaczonych do pełnienia funkcji dyżurnych/ obserwatorów” oceniane będzie doświadczenie osób wymaganych w ramach warunku udziału w postępowaniu sformułowanego w pkt 8.1. ppkt 4 lit. b) tiret pierwsze SWZ, tj. do pełnienia funkcji dyżurnych/obserwatorów, polegające na pełnieniu dyżurów w okresie akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z Instrukcją ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych z dnia 23 grudnia 2019 r., ponad minimalne doświadczenie wymagane w tym warunku (przez pojęcie sezon należy rozumieć okres od 15 marca do 31 października).
Średni okres doświadczenia ww. osób wyznaczonych do realizacji zamówienia obliczony zostanie według następującego wzoru:
D = (D1+D2+D3)/3
gdzie: D1- doświadczenie 1 osoby w sezonach, D2- doświadczenie 2 osoby w sezonach, D3- doświadczenie 3 osoby w sezonach
Na podstawie obliczonego zgodnie z ww. wzorem średniego okresu doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia zostaną przyznane następujące punkty: Średnie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w wymiarze 1 sezonu – 0 punktów
Średnie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w wymiarze powyżej 1 sezonu do 3 sezonów – 15 punktów
Średnie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w wymiarze powyżej 3 sezonów – 30 punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 30 punktów. Ad. 3 Doświadczenie osób przeznaczonych do pełnienia funkcji członków załogi samochodu patrolowo-gaśniczego W kryterium „Doświadczenie osób przeznaczonych do pełnienia funkcji członków załogi samochodu patrolowo-gaśniczego” (P) oceniane będzie doświadczenie osób wymaganych w ramach warunku udziału w postępowaniu sformułowanego w pkt 8.1. ppkt 4 lit. b) tiret drugie SWZ, tj. skierowanych do pełnienia funkcji członków załogi samochodu patrolowo-gaśniczego, polegające na _pełnieniu dyżurów w okresie akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z Instrukcją ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych z 23 grudnia 2019 r. w okresie minimum 2 pełnych sezonów (przez pojęcie sezon należy rozumieć okres od 15 marca do 31 października), ponad minimalne doświadczenie wymagane w tym warunku.
Średni okres doświadczenia ww. osób wyznaczonych do realizacji zamówienia obliczony zostanie według następującego wzoru:
D=(D1+D2+D3+D4)/4
gdzie: D1 – doświadczenie 1 pracownika w sezonie, D2 – doświadczenie 2 pracownika w sezonie, D3 – doświadczenie 3 pracownika w sezonie, D4 - doświadczenie 4 pracownika w sezonie
– 2 sezony – 0 punktów
- 3 sezony – 5 punktów
- powyżej 3 sezonów – 10 punktów
Maks. ilość pkt, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób przeznaczonych do pełnienia funkcji dyżurnych/obserwatorów

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób przeznaczonych do pełnienia funkcji członków załogi samochodu patrolowo-gaśniczego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługi (prace wykonywane na podstawie 1 lub większej ilości umów) polegające na wykonywaniu prac w zakresie pełnienia dyżurów przeciwpożarowych o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
min. 3 osobami do pełnienia funkcji – dyżurnych/obserwatorów, z których każda powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu dyżurów w okresie akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z Instrukcją ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych z 23 grudnia 2019 r. wynoszące co najmniej 1 sezon (przez pojęcie sezon należy rozumieć okres od 15 marca do 31 października).
min. 4 osobami do pełnienia funkcji członków dwóch załóg samochodu patrolowo-gaśniczego z których każda powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu dyżurów w sezonie akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z Instrukcją ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych z 23 grudnia 2019 r. w okresie minimum 2 pełnych sezonów (przez pojęcie sezon należy rozumieć okres od 15 marca do 31 października).
Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- co najmniej 1 samochodem patrolowo-gaśniczym z napędem na cztery koła (dwie osie), posiadającym zbiornik na wodę o pojemności minimum 200 l z możliwością podawania środka gaśniczego, który posiada wyposażenie określone w pkt. 4.7.10 Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu tj.;
• środki łączności (radiotelefon sieci LP, telefon komórkowy),
• odbiornik GPS,
• podręczny sprzęt leśny i gaśniczy (hydronetka plecakowa – 2 szt., tłumica
• 2 szt., szpadel, siekiera),
• urządzenia techniczne (pilarka, wciągarka linowa itp.),
• środki ochrony osobistej.
- co najmniej 1 samochodem patrolowo-gaśniczym z napędem na cztery koła (dwie osie), posiadającym zbiornik na wodę o pojemności minimum 400 l z możliwością podawania środka gaśniczego, który posiada wyposażenie określone w pkt. 4.7.10 Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu tj.:
• środki łączności (radiotelefon sieci LP, telefon komórkowy),
• odbiornik GPS,
• podręczny sprzęt leśny i gaśniczy (hydronetka plecakowa – 2 szt., tłumica
• 2 szt., szpadel, siekiera),
• urządzenia techniczne (pilarka, wciągarka linowa itp.),
• środki ochrony osobistej.
Zamawiający przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej realizacji zastrzega sobie możliwość sprawdzenia stanu technicznego oraz sprawności samochodów patrolowo – gaśniczych oraz ich wyposażenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie we wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7.1. i 7.3. SWZ. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
- wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1. SWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości brutto, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) dowody określające, czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie usługi na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
4) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu stanowiącym zał. nr 3a do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego;
2) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych;
3) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych;
4) zaistnienia siły wyższej;
5) zmiany przepisów prawnych;
3. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone w ust. 2 niniejszego paragrafu będą pozostawały w związku przyczynowym z terminem wykonania Umowy, sposobem wykonania Umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wykonawca, który uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz ustawie Pzp, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień Umowy lub przepisów ustawy Pzp oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy rozumie się w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. Przez nieprzewidywalne warunki fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności.
7. Przez nieprzewidywalne okoliczności faktyczne rozumie się jakiekolwiek zdarzenia niezwiązane z działaniami sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności.
8. Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, nie dające się w żaden sposób przewidzieć zdarzenia pochodzące z zewnątrz, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze stron lub innych osób biorących w jakikolwiek sposób udział w wykonaniu Umowy i których następstwom nie można było zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności.
9. Przez zmianę przepisów prawnych strony rozumieją następującą po podpisaniu Umowy zmianę aktów prawa powszechnie obowiązującego lub obowiązujących strony aktów prawa miejscowego, których treść dotyczy przedmiotu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platformie eZamawiający pod adresem https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ w zakładce „Oferty”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy oraz o konieczności przedłożenia polisy OC.
Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy i upoważnia Zamawiającego do zastosowania procedury określonej w art. 263 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej poprzez podpisanie umowy przez obie strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, s.c.), Zamawiający może zwrócić się o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.