eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

1.3.) Oddział zamawiającego: WFDiF

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384561270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chełmska 21

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-724

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wfdif.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfdif.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc2cd295-d617-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00221479/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wfdif.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wfdif.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy pomocy Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://wfdif.ezamawiajacy.pl
1. Korzystanie z Platformy w zakresie postępowania jest bezpłatne.
2. Wykonawca przystępując do postępowania, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie dostępnym: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień,
3. Instrukcja dla Wykonawcy Platformy dostępna pod adresem:
https://wfdif.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet? MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=wfdif&MP_module=main
4. Wykonawca w celu złożenia oferty musi posiadać konto na Platformie. Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na
Platformie.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
1) Podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łączeinternetowe),
2) Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego popisu elektronicznego:
1) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu,
2) Certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być
widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie
"Osobisty").
8. Formaty przesyłania danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf.
Wielkość plików do 100 MB.
9. Zaleca się następujące formaty kwalifikowalnego podpisu elektronicznego:
1) Dokumenty w formacie .pdf należy podpisywać formatem PadES,
2) Dokumenty w formacie innym niż .pdf należy podpisywać formatem XadES o typie zewnętrznym. W przypadku wykorzystania
formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi
oraz plików XAdES.
10. Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę. Podpis ma spełniać wymagania ustawy z
dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173,2320).
11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez
„Zadaj pytanie” lub po przystąpieniu do postępowania poprzez „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto
użytkownika, w zakładce „Korespondencja skierowana do Zamawiającego”.
12. W przypadku problemów technicznych dotyczących Platformy zakupowej można się kontaktować z serwisem w PON-PT (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00: pod nr tel: 22 257 22 23 i pod e-mail:
oneplace@marketplanet.pl
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych („WFDiF”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-724), przy ul. Chełmskiej 21.
2.Inspektor Ochrony Danych. WFDiF wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: iod@wfdif.com.pl lub pisemnie na adres siedziby WFDiF.
3.Źródło pochodzenia danych. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od ww. Wykonawcy, z siedzibą w……przy ul. ……, na
podstawie ww. umowy łączącej WFDiF z tym Wykonawcą (dalej zwanej „Umową”).
4. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć
będzie określonych poniżej celów:
1)umożliwienia wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WFDiF, jakim jest
wykonanie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WFDiF wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów
podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, a także szczególnych unormowań prawnych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3)ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WFDiF – podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WFDiF, którym jest ochrona przed roszczeniami związanymi z zawartą
Umową lub dochodzenie tych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4)archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu WFDiF dotyczącego zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.Kategorie odnośnych danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych może obejmować dane identyfikacyjne (imię i nazwisko,
służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, stanowisko).
6.Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom danych:
1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie WFDiF, w tym podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz WFDiF w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług w celu realizacji umowy łączącej ich z WFDiF;
2)organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.
sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7.Przekazywanie danych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
8.Okres przechowywania danych. W zależności od celu będziemy przechowywać Pani/Pana dane:
1) przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień
wynikających z przepisów prawa oraz okres przedawnienia roszczeń;
2) do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania
danych.
9.Prawa osoby, której dane dotyczą. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od WFDiF dostępu do swoich danych,
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10.Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów,
praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
11.Prawa do wniesienia skargi. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w procesie nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a
Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/3/2024/DZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury przygotowania, produkcji i postprodukcji filmowej poprzez stworzenie innowacyjnego kompleksu filmowego WFDiF, zlokalizowanego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21" Etap I - Strefa Edukacji Filmowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta kinotechniki

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w specjalności sanitarnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja kosztorysów

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1) Wykonawca winień wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000 złotych.

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca winień wykazać że wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, w zakresie której ujęto również projekt akustyczny lub adaptacji akustycznej oraz projekty systemu elektroakustycznego i systemu oświetlenia scenicznego, dotyczące budowy, rozbudowy lub nadbudowy lub remontu lub przebudowy budynku, w którym zlokalizowana została sala lub sale kinowe lub koncertowe o łącznej powierzchni użytkowej objętej projektem nie mniejszej niż 350 m2 i kubaturze nie mniejszej niż 2300 m3 i że projekt ten został zrealizowany w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie).
2) Wykonawca winień wykazać, że skieruje do wykonania zamówienia następujące osoby:
a) Projektant w specjalności architektonicznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadająca doświadczenie polegające na kierowaniu zespołem projektowym przy wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany dla budowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu lub przebudowy budynku użyteczności publicznej
o powierzchni użytkowej objętej projektem nie mniejszej niż 350 m2 i kubaturze nie mniejszej niż 2300 m3 zawierającej salę kinową, koncertową lub widowiskową o ilości miejsc siedzących widowni co najmniej 100 osób;
b) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz brała udział w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i w ramach którego wykonała projekt
w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej min. 350 m2; przy czym usługa ta musi dotyczyć budynku o użyteczności publicznej;
c) Projektant w specjalności sanitarnej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz brała udział w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych wielobranżowych obejmujących projekt dla sali kinowej, koncertowej lub widowiskowej (o ilości miejsc siedzących widowni co najmniej 100 osób) i w ramach których wykonała projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
d) Projektant w specjalności elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i brała udział w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej wielobranżowej obejmującej projekt budowlany i w ramach których wykonała projekt w branży elektrycznej dla budowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 3000 m2;
e) Projektant terenów rekreacyjnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadająca doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej
2 projektów zagospodarowania parków, terenów zielonych lub rekreacyjnych o powierzchni co najmniej 2000m2 każdy;
f) Projektant kinotechniki – osoba posiadająca doświadczenie polegające na:
- opracowaniu projektu technologii kinowej, w zakres której wchodziły systemy kinotechniczne co najmniej 2 sal kinowych, każda z sal o ilości miejsc siedzących widowni co najmniej 100 osób;
- oraz realizacji minimum jednego projektu adaptacji akustycznej Sali wielofunkcyjnej – koncertowej i kinowej dla potrzeb nagłośnienia Dolby Atmos oraz jednocześnie realizacji koncertów muzycznych;
- oraz realizacji projektu wyposażenia technologicznego minimum jednej sali wielofunkcyjnej w zakresie hybrydowego nagłośnienia koncertowego i kinowego (bez konieczności 2 oddzielnych zestawów nagłośnienia frontowego), zaakceptowanego przez Dolby Atmos w zakresie rozwiązania hybrydowego nagłośnienia.
g) Projektant akustyki - osoba posiadająca doświadczenie polegające na opracowaniu projektu akustyki, w zakres którego wchodziły projekty akustyczne co najmniej 2 sal kinowych, koncertowych lub widowiskowych, każda o ilości miejsc siedzących widowni co najmniej 100 osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ). 2. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1497 z późn. zm.),
b) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty składanej za pomocą Platformy Zakupowej należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ);
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 złotych (przez „opłaconą” polisę Zamawiający rozumie załączenie do oferty wraz z polisą ubezpieczeniową dowodu potwierdzającego uiszczenie składki za tą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia).
5) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale X ust. 7 pkt 1) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot, daty i miejsce wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
6) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale X ust. 7 pkt 2) SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 Ustawy.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
1) w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, nr rachunku: 02 1130 1017 0020 1459 2320 0001;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.462).
4. Wadium wniesione w pieniądzu powinno być oznaczone w następujący sposób: „Wadium – P/3/2024/DZP, Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2) – 4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Wadium wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 Ustawy.
9. Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie Zamówienia;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie Zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2) – 4) Ustawy, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie, określonej w par. 13 ust. 1 wzoru umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, nr rachunku 02 1130 1017 0020 1459 2320 0001,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. poz. 462).
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami, wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu powinno być oznaczone w następujący sposób: „Zabezpieczenie - Postępowanie pn.: " Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym, znak Postępowania P/3/2024/DZP”.
6. W odniesieniu do zabezpieczenia o charakterze niepieniężnym, w tym w szczególności, gdy będzie nim gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie ona miała charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na pierwsze żądanie, bez sprzeciwu i zastrzeżeń.
7. W przypadku, gdy w treści poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zastrzeżono, iż poręczenie lub gwarancja wygasa przed upływem wskazanego w niej okresu ważności, wraz z chwilą jej zwrotu poręczycielowi lub gwarantowi, Zamawiający wymaga, przedłożenia oryginału ww. poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy do akceptacji, a ewentualna odmowa zatwierdzenia musi mieć istotną przyczynę. Zatwierdzenie musi być dokonane
w terminie 7 dni od daty otrzymania treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Poręczenie, gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa będzie sporządzona i interpretowana zgodnie
z prawem obowiązującym w Polsce.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone):
1) w wysokości 70% zabezpieczenia, nie później niż w terminie 30 dni od podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego ostatniego protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy,
2) w wysokości 30% zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności od tego, który okres jest dłuższy).
11. W przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy koszt wszystkich koniecznych przedłużeń obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.wfdif.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.