eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Usługa transportu i dezynfekcji zbiorów archiwalnych metodą fumigacji.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa transportu i dezynfekcji zbiorów archiwalnych metodą fumigacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Archiwum Państwowe w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000797702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 69

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: archiwum@suwalki.ap.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.suwalki.ap.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Archiwum Państwowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa transportu i dezynfekcji zbiorów archiwalnych metodą fumigacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ae62763-d345-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00215879/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa transportu i dezynfekcji zbiorów archiwalnych metodą fumigacji Archiwum Państwowego w Suwałkach oddział w Ełku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ae62763-d345-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ae62763-d345-11ee-a3b5-e25d731b0da9
zakładka Komunikacja lub poczty elektronicznej archiwum@suwalki.ap.gov.pl(nie dotyczy składania ofert)
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Edyta Bizio, e-mail:ebizio@suwalki.ap.gov.pl,
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk Przeglądaj postępowania / konkursy").
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3ae62763-d345-11ee-a3b5-e25d731b0da9
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań o udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").
13. W przypadku załączników, które są zgodnie z PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy
do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych
jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniemPlatformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisano w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisano w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG 26.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Planowane do dezynfekcji zbiory zgromadzone są w zamiejscowej placówce Archiwum Państwowego w Suwałkach
położonej w miejscowości Ełk, woj. Warmińsko Mazurskie przy ulicy Armii Krajowej 17 A.
2. Wykaz jednostek archiwalnych przewidzianych do dezynfekcji.
1) Akta spakowane w opakowania ochronne. Łączna długość akt przewidzianych do dezynfekcji wynosi 574 mb.
2) Luzy 15 sztuk
3. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1) Wyniesienie z pomieszczeń magazynowych Zamawiającego dokumentacji archiwalnej zapakowanej przez
Zamawiającego przy użyciu pudeł, zwanych dalej pakunkami.
2) Załadunek na środki transportowe i przewiezienie zbiorów archiwalnych do miejsca dezynfekcji
3) Dezynfekcję zbiorów w komorze fumigacyjnej przy użyciu gazu do dezynfekcji o nazwie GAZ- S9 stanowiącej mieszankę
tlenku etylenu (ETO) o stężeniu 9% i dwutlenku węgla o stężeniu 91% (proporcja 1:9), w warunkach obniżonego ciśnienia w
komorze ok. 100 mbar, ciśnienia gazu w komorze ok. 750-800 mbar, podwyższonej temperatury (max. 35° C) i wilgotności
względnej (ok. 55%), czas trwania dezynfekcji właściwej min. 36 godz. przy stężeniu tlenku etylenu wynoszącym 150/200
mg/m3.
4) Wykonanie Badań mikrobiologicznych zbiorów archiwalnych po dezynfekcji.
5) Transport zbiorów z miejsca dezynfekcji do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
skierowania części zdezynfekowanych zbiorów do Archiwum Państwowego w Suwałkach.
6) Przeniesienie i ułożenie zbiorów dokumentów we wskazanych przez Zamawiającego ostatecznych pomieszczeniach
magazynowych z zachowaniem ustalonej przez Zamawiającego kolejności ewidencyjnej w jakiej były ode odbierane od
Zamawiającego.
7) Od momentu zdjęcia pakunku z regału aż do momentu ustawienia przez Wykonawcę pakunku w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za dany pakunek.
Odpowiedzialność Wykonawcy kończy się w momencie podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
protokołu zwrotu każdego z pakunków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział 3S WZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90924000-0 - Usługi usuwania grzybów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 92 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający na podstawie art. 116 ust. 1 PZP, wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP).
Zamawiający ustanawia wymóg wykazania zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne zdolności zawodowe/wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 usługę dezynfekcji metodą fumigacji zbiorów bibliotecznych lub archiwalnych lub akt o łącznej długości nie mniejszej niż 200 mb.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie wymaga się

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania (art. 274 ust.1 PZP), aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci Wykazu usług Załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności zawodowej/doświadczenia, o których mowa w rozdziale 7 ust. 1 niniejszej SWZ załączy wykaz wykonanych usług dezynfekcji metodą fumigacji. Wykonawca przedłoży wraz z wykazem usług dowody na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie lub oświadczenie własne wykonawcy w przypadku, gdy z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać dowodów na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie. Jeżeli wykonawca na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie zamiast dowodu będzie przedkładał oświadczenie własne, Zamawiający żąda złożenia krótkiej, zwięzłej pisemnej informacji uzasadniającej obiektywne przyczyny niemożliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku gdy dowody, że usługi zostały wykonane należycie będą budzić wątpliwości lub gdy z dowodu albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty pobrany ze strony internetowej postępowania, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy;
6) Załącznik nr 5 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
7) W celu potwierdzenia, że osoba/osoby działające w imieniu Wykonawcy są umocowane do jego reprezentowania, Zamawiający żąda dołączenia do oferty Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.
8) Jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy wykonawców składających ofertę wspólnie; podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców; Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art.97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3) Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia z postępowania
5) Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku:
a. przerw w realizacji usług powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanego okresu przerwy,
b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji usług
c. przerwy w realizacji usług spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania realizacji usług do ich wznowienia, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania usług. Pod pojęciem siły wyższej Strony będą rozumieć zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan,
b) wprowadzenie aktów władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, ograniczenia w dostawach gazu, energii elektrycznej, itd.,
c) działania wojenne, akty sabotażu,
d) strajki powszechne (za wyjątkiem strajków u Stron) lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje.
2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego.
3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SWZ,
2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 16:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ae62763-d345-11ee-a3b5-e25d731b0da9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 16:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.