eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Markowa › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MARKOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1399

1.5.2.) Miejscowość: Markowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-120

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@markowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.markowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-655dafbe-cc2c-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224217

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00079628/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-655dafbe-cc2c-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Strony postępowania (Zamawiający, Wykonawcy) mogą komunikować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: wieslaw.sopel@markowa.pl (nie dotyczy procesu składnia ofert)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postęp. o udz. zam. pub. komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zam. pub. musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dok. postęp. nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dok. elektron. lub dok. elektron. będących kopią elektron. treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2020 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań tech. dla dok. elektron. oraz środ. komun.i elektron. w postępowaniu o udzielenie zam. pub. lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452),.
5. Dokumenty elektron. o których mowa w § 2 ust. 1 Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań techn. dla dok. elektron. oraz środków komun. elektron. w postępowaniu o udzielenie zam. pub. (Dz. U. poz. 2452), sporządza się w postaci elektron., w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się, jako załączniki – Zamawiający preferuję przygotowanie i podpisywanie wszystkich dokumentów formacie „.pdf”
6. Informacje, oświadczenia lub dok. inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa RMz dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań tech. dla dok. elektron. oraz środków komun. elektron. w postępowaniu o udzielenie zam. publ. (Dz. U. poz. 2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektron.:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Jeżeli dokumenty elektron., przekazywane przy użyciu środków komun. elektron., zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Dz. U. z 2022 r. poz. 1233.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8. Komunikacja w postęp., z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektron. za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. Strony postępowania (Zamawiający, Wykonawcy) mogą komunikować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: wieslaw.sopel@markowa.pl
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
11. Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.
12. Min. wymagania techn. dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyf. połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Markowa, 37-120 Markowa 1399 sekretariat@markowa.pl
 W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@markowa.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz nr ZP.271.01.2024prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Prawo zamówień publicznych”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Przy realizacji przedmiotu umowy zastosowanie mają zasady określone w Uchwale Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., Uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej od miejscowości Husów do włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej na działce 3161 w miejscowości Manasterz. Zamówienie obejmuje budowę kolektora przesyłowego, który umożliwi tranzyt ścieków z miejscowości Husów i Tarnawka do istniejącej już kanalizacji w Manasterzu i dalej do oczyszczalni ścieków. Realizacja nie przewiduje przyłączeń budynków do kanalizacji. Tranzyt ścieków odbywała się będzie w sposób grawitacyjno – pompowy. Kolektor na odcinkach grawitacyjnych zaprojektowany został z rur PCV-U o średnicy 250 z wydłużonym kielichem i uszczelką fabrycznie zamontowana w kielichu. Kolektor na odcinkach tłocznych zaprojektowany został z rur PE 140x8,3 PE 100 SDR 17 przeznaczonych do przesyłu ścieków. W celu wymuszenia przepływu ciśnieniowego zaprojektowane zostały 3 przepompownie ścieków w układzie szeregowym. Przepompownie zaprojektowane zostały jako dwupompowe w układzie czynnej rezerwy. Pompy zatapialne. Zbiorniki przepompowni z polimerobetonu. W ramach zamówienia wykonawca wykona zasilanie przepompowi i wpięcie do systemu monitoringu eksploatatora. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zaktualizuje warunki zasilania dla przepompowni ścieków P10, P11, P16. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu przepompowni: utwardzenie i ogrodzenie terenu. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona komorę na rurociągu grawitacyjnym w Husowie w której zamontuje przepływomierz do pomiaru ilości ścieków. Zamówienie obejmuje również dostawę przepływomierza.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach prywatnych, gminnych, obejmuje przekroczenia cieków wodnych i drogi wojewódzkiej. Długość sieci kanalizacyjnej do wybudowania wynosi ok. 2,9 km.

Założenia projektowe i parametry techniczne:
­- kanały grawitacyjne z rur PVC-u klasy S (typ SN8, sztywność obwodowa SDR34) z ścianką litą i wydłużonym kielichem,
­- min. spadek na przyłączach 1,5%,
­- min. spadek na sieci 0,4%,
­- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy Dn425mm z rurami wznoszącymi karbowanymi o sztywności obwodowej SN 4 do inspekcji z terenu,
­- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy Dn1000mm do inspekcji z dna studzienki,
­- przepompownie ścieków P10, P11 oraz P16 w zbiornikach z polimerobetonu ø1500mm,
­- przewody tłoczne z rur PE140x8,3mm

Celem inwestycji jest ochrona czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych przez oczyszczalnie a następnie ich oczyszczenie.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiących załączniki do SWZ.

Harmonogram płatności:
a) rok 2024 - I transza – w wysokości min. 2 % wynagrodzenia brutto za faktycznie zrealizowane i odebrane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ze środków własnych Zamawiającego;
b) rok 2024 - II transza – w wysokości 50% przyznanego dofinansowania po faktycznym zrealizowaniu i odebraniu zaawansowania robót określonego harmonogramem rzeczowo-finansowym - płatna ze środków Programu Polski Ład.
c) rok 2025 - III transza – pozostała część wynagrodzenia, po zrealizowaniu przedmiotu umowy – płatność końcowa, płatna przez Zamawiającego ze środków Programu Polski Ład;
- przy czym minimum ostatnia płatność oraz zakończenie prac musi nastąpić po 12 miesiącach od zawarcia umowy – zgodnie z warunkami zgłoszonego zadania inwestycyjnego do Programu jako zadanie realizowane w okresie powyżej 12 miesięcy.

Wykonawca inwestycji zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy.

Wypłata promesy następować będzie w 2 transzach:
­- pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach inwestycji określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania,
­- druga po zakończeniu realizacji inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania.

W związku z rozłożeniem płatności za przedmiot zamówienia na okres dwuletni, podział zamówienia na etapy oraz terminy ich realizacji w powiązaniu z terminami płatności zostaną określone w harmonogramie rzeczowo - finansowym przygotowanym przez Wykonawcę i przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

31320000-5 - Kable energetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - waga 60
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie

---

Doświadczenie kierownika budowy/robót - waga 16
W kryterium tym punktowane będzie doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót podsiadającej uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie i miejscu wydania uprawnień - w nawiązaniu do spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych.

Punktacja:
- posiadanie doświadczenia w związku z pełnieniem funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru na 1 zadaniu polegającym na wykonaniu prac związanych z budową, przebudową, rozbudową, remontem, modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej o wartości zakończonych prac minimum 1 500 000,00 zł brutto [jedne milion pięćset tysięcy złotych] – 0 pkt,
- posiadanie doświadczenia w związku z pełnieniem funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru na 2 odrębnych zadaniach (odrębne zamówienia, umowy) polegających na wykonaniu prac związanych z budową, przebudową, rozbudową, remontem, modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej o wartości zakończonych prac minimum 1 500 000,00 zł brutto [jeden milion pięćset tysięcy złotych] każde– 8 pkt,
- posiadanie doświadczenia w związku z pełnieniem funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru na 3 odrębnych zadaniach (odrębne zamówienia, umowy) polegających na wykonaniu prac związanych z budową, przebudową, rozbudową, remontem, modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej o wartości zakończonych prac minimum 1 500 000,00 zł brutto [jeden milion pięćset tysięcy złotych] każde– 16 pkt,

---

Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane - G - waga 24

Kryterium – „Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane” – G – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w oparciu o zadeklarowaną wartość oferowanego okresu gwarancji i rękojmi za wady na wykonany zakres prac. Im dłuższy okres gwarancji i rękojmi za wady tym większa liczba przyznanych punktów. Przy czym minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy.
Przy zaoferowaniu okresu gwarancji i rękojmi za wady jako 60 miesięcy Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.

- W przypadku nie uzupełnienia pola – okres gwarancji i rękojmi za wady – Zamawiający domyślnie ustala minimalny wymagany okres jako 60 miesięcy.
- W przypadku wskazania okresu gwarancji i rękojmi za wady niższego niż minimalny wymagany okres tj. 60 miesięcy – oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5)
- W przypadku wskazania okresu gwarancji i rękojmi za wady wyższego niż 84 miesiące – oferta uzyska maksymalną ilość punktów w danym kryterium tj. 24 pkt.

Punktacja:
- okres 60 m-cy – 0 pkt
- okres 61 m-cy – 1 pkt
- okres 62 m-cy – 2 pkt
- okres 63 m-cy – 3 pkt
- okres 64 m-cy – 4 pkt
- okres 65 m-cy – 5 pkt
- okres 66 m-cy – 6 pkt
- okres 67 m-cy – 7 pkt
- okres 68 m-cy – 8 pkt
- okres 69 m-cy – 9 pkt
- okres 70 m-cy – 10 pkt
- okres 71 m-cy – 11 pkt
- okres 72 m-cy – 12 pkt
- okres 73 m-cy – 13 pkt
- okres 74 m-cy – 14 pkt
- okres 75 m-cy – 15 pkt
- okres 76 m-cy – 16 pkt
- okres 77 m-cy – 17 pkt
- okres 78 m-cy – 18 pkt
- okres 79 m-cy – 19 pkt
- okres 80 m-ce – 20 pkt
- okres 81 m-ce – 21 pkt
- okres 82 m-ce – 22 pkt
- okres 83 m-ce – 23 pkt
- okres 84 m-ce i więcej – 24 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy/robót

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 24

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności techniczne i zawodowe
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca:
- wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną robotę budowlaną (zrealizowaną w ramach jednej umowy/zlecenia/zadania/zamówienia) polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie, modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 2,000 km liczonej jako jeden odcinek lub suma odcinków [do podanej długości nie należy wliczać długości odcinków przyłączy]
oraz
dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia:
- minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót spełniającego poniższe wymagania:
 Uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie i miejscu wydania uprawnień,
 Doświadczenie zawodowe: pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru na co najmniej jednym zadaniu polegającym na wykonaniu prac związanych z budową, przebudową, rozbudową, remontem, modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej o wartości zakończonych prac minimum 1 500 000,00 zł brutto [jedne milion pięćset tysięcy złotych]

***
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składana oferta powinna zawierać (podpisane w sposób określony w SWZ przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu) poniższe dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik 1do SWZ
b) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zał. nr 2
c) oświadczenie o którym mowa art. 117 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w odniesie do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółki cywilne) – zał. nr 3– jeżeli dotyczy,
d) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby – zał. nr 4 – jeśli dotyczy,
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zał. nr 5 – jeśli dotyczy,
f) pełnomocnictwo lub dokument/y potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentacji np.: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski o/Markowa
Nr rachunku: 63 9159 1036 2004 4000 0084 0002

z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.01.2024”

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający dopuszcza dołączenie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do oferty składanej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia,
6. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej przez konsorcjum z dokumentu takiego powinien w jakikolwiek sposób wynikać obowiązek gwaranta zapłaty kwoty zabezpieczonej gwarancja w odniesieniu do wykonawcy rozumianego jako wszyscy członkowie konsorcjum które składa ofertę,
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
8. Zaleca się aby w przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz dokument zawierał informację o adresie mailowym na które ma by przesłane oświadczenie o zwolnieniu wadium
9. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
10. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferty wspólne będą musiały spełniać następujące wymagania:
a) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wymagane;
c) wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak tez dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 [zał. nr 2 do SWZ], składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek.
Ofertę Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu uznaje się za odrzuconą.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w pkt 13 Lp. – 4 dotyczący zdolności technicznej i zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków,
b) w przypadku o którym mowa w pkt „a)” powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonują poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ, podział pracy przy realizacji zamówienia musi nawiązywać do posiadanych zasobów lub doświadczenia,
c) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859) powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy:
- projekt umowy stanowi załącznik nr 6
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
- terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń (...),
b) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego (...)
c) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów (...),
d) zmian obowiązujących przepisów prawa (...),
e) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, (...),
f) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań (...),
g) wstrzymania wykonania Umowy (...),
h) wystąpienia awarii na terenie budowy, (...)
i) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (...),
j) wystąpienia warunków siły wyższej, (...),
k) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, (...),
l) wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac, za które nie odpowiada Wykonawca;
m) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, koniecznych lub innych o których mowa w art. 455 ust 2 o czas niezbędny na ich wykonanie;
– termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy

- zmian odnoszących się do przedmiotu zamówienia:
a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, (...).
b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia.
c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów (...)
d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów (...)

- innych warunków realizacji umowy:
a) zmiana, rezygnacja lub włączenie do realizacji zadania podwykonawców,
b) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT (...),
c) zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (...).
d) zmian opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (...)
e) waloryzacji wynagrodzenia na zasadach określonych w § 17 zapisów projektu umowy – załącznik nr 6 do SWZ

Inne zamiany jakie dopuszcza ustawodawca w zakresie zawartej umowy zostały określone w art. 455 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis zmian został zawarty w 29 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859).

Rozporządzenie 765/2006 - ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 765/2006z dnia 18 maja 2006 r.dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałemBiałorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
Rozporządzenie 269/2014 - ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa powyżej.

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie powyższych przesłanek, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
___

Wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego
___

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
___

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.