eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › "Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja zasobów lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn" Etap I/2022".Ogłoszenie z dnia 2022-06-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja zasobów lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Etap I/2022”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kętrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 0897520520

1.5.8.) Numer faksu: 08975208531

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umketrzyn@miastoketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastoketrzyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/3/status/rodzaj/wzp/zwr/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja zasobów lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Etap I/2022”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cfe5e06-dd7e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224208

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035401/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja zasobu lokali komunalnych w zakresie zmiany systemu ogrzewania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00181405/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SO.271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zmianę systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn:
1) w lokalu mieszkalnym nr 5A przy ul. Romualda Mielczarskiego 9 w Kętrzynie;
2) w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Mikołaja Kopernika 3 w Kętrzynie;
3) w lokalu mieszkalnym nr 21 przy ul. Michała Kajki 19 w Kętrzynie;
4) w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 10 w Kętrzynie;
5) w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Wileńskiej 10 w Kętrzynie;
W szczególności wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, c.o, podłączenie kotła do istniejącej instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.