eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Remont drogi powiatowej nr 3649W Wodynie - Ko這dzi捫 na odcinku od m. Wola Serocka do m. Ko這dzi捫

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-02-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej nr 3649W Wodynie – Ko這dzi捫 na odcinku od m. Wola Serocka do m. Ko這dzi捫

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiat Siedlecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581653

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Pi連udskiego 40

1.5.2.) Miejscowo嗆: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adziewulska@powiatsiedlecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.powiatsiedlecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont drogi powiatowej nr 3649W Wodynie – Ko這dzi捫 na odcinku od m. Wola Serocka do m. Ko這dzi捫

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-08e9af6f-d570-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00224182

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2024/BZP 00022501/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.27 Remont drogi powiatowej nr 3649W Wodynie - Ko這dzi捫 na odcinku od m. Wola Serocka do m. Ko這dzi捫

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://powiatsiedlecki.logintrade.net/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatsiedlecki.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Oferty, o鈍iadczenia oraz podmiotowe 鈔odki dowodowe i inne dokumenty sporz康za si, pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. 字odkiem komunikacji elektronicznej, s逝膨cym z這瞠niu oferty przez Wykonawc, jest jego prawid這we z這瞠nie na Platformie dost瘼nej pod adresem https://powiatsiedlecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytu貫m oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym post瘼owaniem.
3. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawc jest bezp豉tne.
4. Szczeg馧owe instrukcje dost瘼ne s pod adresem https://powiatsiedlecki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
UWAGA! W razie wyst徙ienia jakichkolwiek problem闚 prosimy o kontakt z dzia貫m Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net.
5. Specyfikacja po陰czenia:
Post瘼owania zakupowe prowadzone s przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy Przetargowej: https://powiatsiedlecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Do po陰czenia u篡wany jest szyfrowany protok馧 HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa si przy pomocy protoko逝 SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufno嗆 transmisji danych przesy豉nych przez Internet. Wykonawca posiadaj帷y konto na Platformie Przetargowej Zamawiaj帷ego ma dost瘼 do mo磧iwo軼i z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty, a tak瞠 funkcjonalno軼i pozwalaj帷ych na zadawanie pyta do tre軼i SWZ oraz komunikacj z Zamawiaj帷ym w pozosta造ch obszarach.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte s w pkt. VIII SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Informacja zawarta jest w pkt. III. ust. 11 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta jest w pkt. III. ust. 11 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.272.11.2024

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia obj皻y jest remont drogi powiatowej nr 3649W na odcinku Wola Serocka - Ko這dzi捫 na d逝go軼i 3 473 m.
Zakres rob鏒 obejmuje w szczeg鏊no軼i:
• Remont przepust闚,
• Remont nawierzchni drogi i poboczy,
• Regulacj zjazd闚,
• Wykonanie oznakowania.
Szczeg馧owy zakres rob鏒 okre郵aj materia造 do zg這szenia rob鏒 w tym przedmiar rob鏒 – do陰czony jako element pomocniczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob鏒 Budowlanych stanowi帷e za陰cznik nr 1 do specyfikacji warunk闚 zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 5 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zgodnie z pkt. XIV SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres r瘯ojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym,
Zamawiaj帷y nie precyzuje szczeg馧owych warunk闚 w tym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚,
Zamawiaj帷y nie precyzuje szczeg馧owych warunk闚 w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
a) Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony w przypadku, gdy Wykonawca b璠zie posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow na kwot nie mniejsz ni 3 000 000,00 z brutto (s這wnie: trzy miliony z這tych),
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej,
a) Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca wykaza, 瞠 wykona nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie nale篡cie wykona co najmniej jedn robot budowlan z bran篡 drogowej polegaj帷 na budowie, przebudowie lub remoncie drogi (ulicy) publicznej o warto軼i nie mniejszej ni 2 000 000,00 z brutto (s這wnie: dwa miliony z這tych),
b) Wykonawca zobowi您any jest wykaza dysponowanie co najmniej jedn osob skierowan do realizacji zam闚ienia posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i drogowej lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 albo odpowiednie kwalifikacje uznane na podstawie przepis闚 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.1646 t.j.).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia na podstawie okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp nale篡, pod rygorem wykluczenia z post瘼owania, z這篡 w wyznaczonym przez Zamawiaj帷ego terminie o鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej. Za陰cznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. W celu oceny spe軟ienia przez Wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp, nale篡 na wezwanie Zamawiaj帷ego, pod rygorem wykluczenia z post瘼owania, z這篡 w wyznaczonym przez Zamawiaj帷ego terminie nast瘼uj帷e o鈍iadczenia i dokumenty:
1) informacj z banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷 wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem.
2.W celu oceny spe軟ienia przez Wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp, nale篡 na wezwanie Zamawiaj帷ego, pod rygorem wykluczenia z post瘼owania, z這篡 w wyznaczonym przez Zamawiaj帷ego terminie nast瘼uj帷e o鈍iadczenia i dokumenty:
1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty, za陰cznik nr 5 do SWZ,
2) wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, za陰cznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Ustala si wadium w wysoko軼i: 30 000,00 z (s這wnie: trzydzie軼i tysi璚y z這tych).
2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poni瞠j, formie:
1) w pieni康zu, przelewem na rachunek bankowy: 63 1240 6292 1111 0011 0090 2032 Wadium – „Remont drogi powiatowej nr 3649W Wodynie – Ko這dzi捫 na odcinku od m. Wola Serocka do m. Ko這dzi捫”,
2) w por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym, 瞠 zobowi您anie kasy jest zobowi您aniem pieni篹nym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (t.j.Dz. U. z 2020 poz. 299).

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Informacja dla wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielnie zam闚ienia:
1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporz康zenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz康zeniem 2022/576, natomiast spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawcy wykazuj zgodnie z pkt V ust 2 SWZ.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. VII ust. 1 pkt 2 SWZ sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
4. W przypadku, gdy spe軟ienie warunku opisanego:
1) w pkt. V ust. 2 pkt 1 i 2 SWZ wykazuje, co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
2) w pkt. V ust. 2 pkt 4 SWZ wykonawcy wykazuj poprzez poleganie na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane, do realizacji, kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
5 Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia o鈍iadczaj w Formularzu Ofertowym, kt鏎e roboty budowlane/us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia okre郵a za陰cznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-03-14 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://powiatsiedlecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-04-12

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.