eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonowo Pomorskie › Modernizacja drogi gminnej - Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym drogi gminnej nr 080102C w miejscowości KonojadyOgłoszenie z dnia 2022-06-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi gminnej - Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym drogi gminnej nr 080102C w miejscowości Konojady

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 28

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonowo Pomorskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 69 76 800

1.5.8.) Numer faksu: 566979001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jablonowopomorskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi gminnej - Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym drogi gminnej nr 080102C w miejscowości Konojady

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96d575da-f3e3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016447/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja drogi gminnej - Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym drogi gminnej nr 080102C w miejscowości Konojady

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/631485

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/631485
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Środkiem komunikacji elektronicznej, w niniejszym postępowaniu, jest platforma zakupowa, zwana dalej „Platformą”, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl oraz formularz (moduł) „Wyślij wiadomość do zamawiającego” (dostępny na stronie postępowania). Uwaga - Formularz (moduł) „Wyślij wiadomość do zamawiającego” nie służy do składania ofert.
Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na/z adres/-u zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl jest dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy, w tym prac serwisowych, awarii, itp. Uwaga komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE OPISANO W ROZDZIALE VIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA OPISANO W ROZDZIALE VIII SWZ.
1) Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne zostały opisane w „Regulaminie platformazakupowa.pl” (dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin), który jest uzupełnieniem „Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl” . Założenie lub posiadanie na Platformie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez wykonawcę warunków aktualnego regulaminu Platformy.
2) Szczegółowe instrukcje korzystania z Platformy, w tym instrukcja składania ofert znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
3) W przypadku pytań dot. zasad korzystania z Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta (CWK), które udziela informacji związanych z: procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy. CWK dostępne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. +48221010202 lub cwk@platformazakupowa.pl , z zastrzeżeniem harmonogramu pracy dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt .
4) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
5) Zaleca się wykonawcom założenie bezpłatnego konta użytkownika na Platformie. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności Platformy np. nie będzie widział wiadomości prywatnych od zamawiającego lub wycofania oferty bez kontaktu z CWK.
6) W przedmiotowym postępowaniu ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7) Ofertę i inne dokumenty, o których mowa w SWZ należy wczytać jako załączniki na Platformie według Instrukcji dla Wykonawców dotyczących korzystania z Platformy.
8) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty (formularz składania oferty) do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
9) W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików, dostępnej pod adresem https://docs.google.com/document/d/1SeGipoISZzhgZ-dXiyupE6M11fAFcqE-iUTMFwSL5UQ/edit# , dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
10) Komunikacja poprzez formularz/moduł „Wyślij wiadomość do zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego folderu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB. Uwaga - Formularz (moduł) „Wyślij wiadomość do zamawiającego” nie służy do składania ofert.
11) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), tj. m.in. .doc, .odt, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .ppt, .pdf, .jpg, .zip, .7Z.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg ze szczególnym wskazaniem na .pdf, zaś w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje .zip lub .7Z .
12) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pisemnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, (dane kontaktowe Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie).
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie lub iodo@jablonowopomorskie.pl .
3) Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 18, art. 74), jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora lub okresu trwałości projektu w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
6) Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie wskazanym w otrzymanej ofercie, dokumentach składanych przez wykonawcę oraz w publicznie dostępnych rejestrach i bazach danych np. CEIDG, KRS (art. 14 ust. 1 lit. d, art. 14 ust. 2 lit. f).
7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, które są niekompletne. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa, w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani / Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych, przed okresem o którym mowa w Rozdziale I ust. 10 pkt 5 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IIPP.271.1.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej nr 080102C w miejscowości Konojady poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym ww. drogi na odcinku o długości 1 430,00 metrów bieżących.
Lokalizacja robót: powiat brodnicki, gmina Jabłonowo Pomorskie, obręb Konojady, działka numer 131.
2. Zakres robót będzie obejmował m.in.:
1) wykonanie warstwy ścieralnej jezdni w postaci nawierzchni bitumicznej cienkowarstwowej obejmującej powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5 mm,
2) wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm,
3) wykonanie warstwy wyrównawczej grysowo-żwirowej (śred. grub. 50-150kg/m2).
3. Projektowane parametry techniczne drogi:
1) Klasa drogi - droga gminna dojazdowa D,
2) Kategoria ruchu - KR 1,
3) Długość - 1 430,00 mb,
4) Szerokość jezdni - 4,50 m,
5) Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna bitumiczna cienkowarstwowa,
6) Powierzchnia jezdni - 6 435,00 m2.
4. Szczegółową dokumentację techniczną, opisu przedmiotu zamówienia, zawarto w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości pojedynczej umowy nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto. Przy czym ww. robota musi obejmować: budowę lub przebudowę lub remont lub modernizację drogi o:
• nawierzchni: bitumicznej lub z betonu asfaltowego lub z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz
• długości drogi nie mniejszej niż 1 000 metrów lub o powierzchni nawierzchni jezdni nie mniejszej niż 4 500,00 m2.
Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP zamawiający będzie wymagał:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, tj. art. 108 ust. 1 pkt 1-2 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 8 PZP, 109 ust. 1 pkt 10 PZP,
3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o:
• braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
• przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP, w celu wykazania minimalnych zdolności, będzie wymagane przedłożenie podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
UWAGA - Treść wykazu, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale XII ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe (jeśli dotyczy) potwierdzające, że proponowane przez wykonawcę: rozwiązania, elementy, materiały, urządzenia są równoważne dla robót, materiałów, systemów i urządzeń, wskazanych w SWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające minimalne wymagania (parametry techniczne) określone przez zamawiającego w SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe należy przedłożyć w formie dokumentów wskazanych w rozdziale III ust. 11-15 SWZ.
Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzać spełnianie wszystkich określonych przez zamawiającego wymagań, w stopniu nie niższym (gorszym) niż wskazane w SWZ.
W przypadku rozwiązań równoważnych zaproponowanych przez wykonawcę w ofercie, powyższe będzie miało zastosowanie odpowiednio do przedstawionych rozwiązań równoważnych.
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, o ile złożona oferta nie będzie podlegała odrzuceniu albo nie zajdą przesłanki unieważnienia postępowania;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe (jeśli dotyczy) potwierdzające, że proponowane przez wykonawcę: rozwiązania, elementy, materiały, urządzenia są równoważne dla robót, materiałów, systemów i urządzeń, wskazanych w SWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające minimalne wymagania (parametry techniczne) określone przez zamawiającego w SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe należy przedłożyć w formie dokumentów wskazanych w rozdziale III ust. 11-15 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę oraz dokumenty wymagane wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy. Wzór formularza zawarto w załączniku nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP. Wzory oświadczeń zawarto, odpowiednio, w załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do SWZ;
3) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. pełną nazwę, NIP, REGON, itp.).
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z KRS lub CEIDG lub innego właściwego rejestru, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub odpowiednio: do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (jeśli dotyczy);
5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółki cywilne;
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na których zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną wykonawca się powołuje w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy). Wzór zobowiązania zawarto w załączniku nr 5 do SWZ;
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP (jeśli dotyczy). Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 6 do SWZ;
8) Informacje dot. tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem spełniania przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1 PZP – nie dotyczy,
2) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP – nie dotyczy,
3) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 PZP – nie dotyczy,
4) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, tj. warunek określony w rozdziale XII ust. 2 pkt 4 SWZ (warunek dotyczący doświadczenia) musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 PZP, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 6 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 3 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu zaakceptowanego przez obie Strony, i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
2) wprowadzenia lub rezygnacji z udziału w realizacji umowy podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
3) terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu jej zakończenia i/lub materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
- w sytuacjach wskazanych w paragrafie 15 załącznika nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/631485

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji oraz skierowania zaproszenia do składania ofert dodatkowych, zamawiający wskaże wykonawcy/-om w zaproszeniu m.in. adres strony internetowej Platformy dedykowany składaniu ofert dodatkowych. Adres ten, z przyczyn technicznych niezależnych od zamawiającego, będzie inny niż adres strony internetowej i nr ID prowadzonego postępowania, który wskazano w Rozdziale X ust. 2 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.