eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomianki › Wykonanie dok. proj. kosztorysowej budowy strażnicy OSP Dziekanów Polski wraz z wyposażeniem realizowane w ramach zad. inwest. nr 2023/19"Opracowanie proj. budowy remizy OSP Dziekanów na dz. 197/44"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dok. proj. kosztorysowej budowy strażnicy OSP Dziekanów Polski wraz z wyposażeniem realizowane w ramach zad. inwest. nr 2023/19„Opracowanie proj. budowy remizy OSP Dziekanów na dz. 197/44”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Łomianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2024

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dok. proj. kosztorysowej budowy strażnicy OSP Dziekanów Polski wraz z wyposażeniem realizowane w ramach zad. inwest. nr 2023/19„Opracowanie proj. budowy remizy OSP Dziekanów na dz. 197/44”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d3d234f-d642-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00101047/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy strażnicy OSP Dziekanów Polski zad. o 2023/19 pn.:„Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ przekazuje się pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Szczegółowy zakres i sposób sporządzania i przekazywania ww. dokumentów został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki.
5. Pytania do SWZ Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy o której mowa powyżej.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) jest Gmina Łomianki, reprezentowana przez Burmistrza Łomianek z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki, telefon: 22 888 98 05 adres e-mail: um@poczta.lomianki.pl.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach można uzyskać pod adresem e-mail: iod@poczta.lomianki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.08.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy strażnicy OSP Dziekanów Polski
wraz z wyposażeniem realizowane w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/19
pn. „Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów
na działce 197/44”
2. Budowa strażnicy planowana jest do realizacji na działce nr 197/44 położonej
w Dziekanowie Nowym. Działka jest własnością Gminy Łomianki. Działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego.
3. W ramach zamówienia określonego Wykonawca wykona dokumentację uwzględniającą w szczególności:
Etap I:
1) opracowanie dwóch koncepcji wstępnych obiektu, różniących się pod względem zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych przestrzennych i materiałowych,
2) w oparciu o wybraną koncepcję wstępną opracowanie koncepcji wielobranżowej, z uwzględnieniem zaleceń i uwag Zamawiającego.
Etap II:
1) projekt budowlany:
a) planu zagospodarowania,
b) architektoniczno- budowlany,
c) techniczny,
2) kosztorys inwestorski budowy budynku,
3) przedmiar robót wg branż, z pokazaniem składowych w kolejności technologicznej wykonania w nawiązaniu do opracowanych szczegółowych specyfikacji technicznych,
4) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
z przywołaniem ich treści),
5) inne /np. projekty usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym i zagospodarowania terenu, projekty przyłączy infrastruktury technicznej, projekt organizacji ruchu/, opracowania wg stosownych wymagań z uwzględnieniem celu, któremu ma służyć opracowanie, tj. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
6) uzupełnienie braków na wezwanie Starostwa po akceptacji Zamawiającego w terminie nie później niż 2 dni roboczych przed terminem upłynięcia wezwania,
7) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.
Etap III:
1) dokumentacja wykonawcza wielobranżowa,
2) dokumentacja wyposażenia obiektu wraz z opisem i kosztorysem,
3) dokumentacja projektowa w technologii BIM,
4) wykonanie wizualizacji umożliwiającej wydruk w formacie 1,8 x 3,0.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie minimum
1 (jedno) zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany wraz z projektami technicznymi, wykonawczymi) w zakresie budowy/przebudowy /rozbudowy obiektu budowlanego przeznaczonego
na budynek straży pożarnej, dla którego zostało uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę; w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą pełniącą funkcję, projektanta posiadającą uprawnienia budowalne o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Projektant wykaże się doświadczeniem, nabytym w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, jako autor/współautor przynajmniej 1 dokumentacji w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy budynku straży pożarnej, dla której zostało uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę. Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji projektanta stanowi również kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XIX pkt 2 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 ustawy UOBN z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1497) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykaz usług, w którym Wykonawca wykaże że wykonał należycie Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie minimum
1 (jedno) zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany wraz z projektami technicznymi, wykonawczymi) w zakresie budowy/przebudowy /rozbudowy obiektu budowlanego przeznaczonego
na budynek straży pożarnej, dla którego zostało uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę; w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
4) Wykazu osób, w którym Wykonawca wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował 1 osobą pełniącą funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowalne o specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczeń, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Projektant wykaże się doświadczeniem, nabytym w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, jako autor/współautor przynajmniej 1 dokumentacji
w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy budynku straży pożarnej, dla której zostało uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę.
Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji projektanta stanowi również kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XIX pkt 2 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych
w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy
– dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,
2) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
3. Dopuszcza się zmianę, której konieczność spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana
nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.
4. Dopuszcza się również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10 % wartości zawartej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć
w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności,
2) w przypadku odmowy wydania lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności,
3) zlecenia Wykonawcy usług, o których mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu,
6. Fakt wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 musi być potwierdzony przez Zamawiającego.
7. W przedstawionych w ust. 5 pkt 1) oraz 2) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym okres przesunięcia terminu zakończenia prac będzie równy okresowi zawieszenia.
8. Zawieszenie zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których mowa w ust. 5, musi być potwierdzony przez Zamawiającego.
9. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
1) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ustawy Pzp.
10. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.
11. Nie wymagają zachowania formy pisemnej poniższe zmiany Umowy, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy:
1) zmiana na stanowisku koordynatora umowy,
2) zmiana adresu Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.