eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sól › Budowa dróg gminnych na osiedlu Grafitowym w m. Lubieszów - etap I

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dróg gminnych na osiedlu Grafitowym w m. Lubieszów - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Sól

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 971237799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moniuszki 3A

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 387 20 16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminanowasol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowasol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dróg gminnych na osiedlu Grafitowym w m. Lubieszów - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f7918c7-d611-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00013024/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa dróg gminnych na osiedlu Grafitowym w m. Lubieszów - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminanowasol.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminanowasol.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej. Szczegóły dotyczące złożenia oferty zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawcy, znajdującej się w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”
3. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bezpłatnie rejestruje się lub loguje (w przypadku posiadania konta na platformie zakupowej), akceptuje warunki korzystania z platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://gminanowasol.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
4. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 24 godzin z wyłączeniem weekendów. W związku z tym, Zamawiający zleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty.
5. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawcy.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod nr tel 48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 2GB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc, .docx, xls, .xlsx, .rft.
8. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
d) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,
e) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym,
f) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku,
g) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a) w zakresie proceduralnym: Anna Prokop, tel. 68 888 62 26, e-mail: przetargi@gminanowasol.pl
b) w zakresie merytorycznym: Barbara Pach, tel. 68 888 62 19, e-mail: inwestycje.bp@gminanowasol.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Nowa Sól, ul. Moniuszki 3A, 67-100 Nowa Sól,
• dane osobowe wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 71 ust. 1, art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
• obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani /Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.04.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu Grafitowym w m. Lubieszów – etap I”.
Przedmiot inwestycji administracyjnie znajduje się na terenie gminy Nowa Sól, powiatu nowosolskiego, województwa lubuskiego.
2. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz wybudować przedmiot zamówienia i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie bądź zaświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy wydanych przez PINB.
3. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w dz. nr 267/2 (dawna droga wojewódzka nr 297) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1052F. Długość odcinka przewidywanego do budowy wynosi około 342 m. Zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz wynikającymi z obowiązującego prawa należy zaprojektować i wykonać m.in. następujące roboty:
- budowę nowoprojektowanej jezdni,
- budowę skrzyżowania drogi gminnej projektowanej w etapie I z drogą gminną projektowaną w etapie II,
- budowę zjazdów w pasy drogowe dróg wewnętrznych, a w przypadku konieczności – odcinków dróg wewnętrznych podrzędnych w obrębie tych zjazdów,
- budowę pozostałych zjazdów,
- budowę chodników,
- budowę poboczy,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulic,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych,
- przebudowę przepustów,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowywanymi ulicami, w tym sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, gazowych, wodociągowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
- budowę przyłączy wodociągowych,
- budowę sieci wodociągowej,
- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę ogrodzeń posesji sąsiadujących z pasem drogowym,
- wycinkę drzew i krzewów.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą - na podstawie kryteriów oceny ofert i ich wag (znaczenia) określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
b) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
 Zamawiający uzna warunek za spełniony (wg załącznika Nr 5 do SWZ), jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty:
 1 (jedną) inwestycję polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej, o minimalnej długość 300 m,
 Zamawiający uzna warunek za spełniony (wg załącznika nr 6 do SWZ), jeżeli wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział osób, w tym:
 kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub opowiadające im uprawnienia równoważne, który należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
 kierownika robót, z uprawnieniami specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub opowiadające im uprawnienia równoważne, który należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
 kierownika robót z uprawnieniami specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub opowiadające im uprawnienia równoważne, który należy do właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty/ oferty częściowej nastąpiło niezależnie od wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4.
3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ.
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga załączenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składane wraz z ofertą:
1) Formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SWZ;
2) Dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, informacji o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę (-y) właściwe umocowaną. Jeżeli oferta, w tym wszystkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę (-y) działającą (-e) na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo;
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - załącznik nr 2 do SWZ;
4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy);
5) Potwierdzenie wniesienia wadium (potwierdzenie przelewu bądź oryginalny dokument gwarancji/ poręczenia wadialnego).
6) Upoważnienie dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów.
Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik:
a) Pełnomocnictwo składa się w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa, lub
b) w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w postaci papierowej, składa się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać również notariusz.
Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 58 ust. 2 ustawy (pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
5. Wadium wniesione w formie gwarancji albo poręczenia musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. Gwarancja oraz poręczenie musi w swej treści zawierać następujące informacje:
1) nazwę gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) nazwę wykonawcy dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia,
3) beneficjenta (zamawiającego) gwarancji lub poręczenia,
4) przedmiot gwarancji lub poręczenia,
5) nazwę postępowania, którego gwarancja lub poręczenie dotyczy,
6) kwotę gwarancji lub poręczenia,
7) okresie obowiązywania nie krótszy niż termin związania ofertą,
8) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień przewidujących możliwość wygaśnięcia ważności gwarancji lub poręczenia w przypadku zwrotu oryginału dokumentu jego wystawcy oraz innych zapisów, które uniemożliwią zamawiającemu zatrzymanie kwoty wadium w przypadkach wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów zamawiającego, t.j. uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od tego, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się tych przesłanek.
8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kożuchowie, Oddział w Nowej Soli, nr konta 97 9673 0007 0000 0301 1468 0003 dopiskiem „wadium – Budowa dróg gminnych na osiedlu Grafitowym w m. Lubieszów – etap I”.
9. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego. W przypadku dokonywania przelewu środków w walucie innej niż PLN na wykonawcy spoczywa obowiązek zlecenia we własnym banku przewalutowania kwoty przelanych środków. Koszty operacji bankowej ponosi wykonawca.
10. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć:
1) wraz z ofertą - w wydzielonym, odrębnym pliku - za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej lub
2) za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku na platformie zakupowej.
11. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Treść wzoru umowy zawiera załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z § 20 wzoru umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminanowasol.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-27 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.