eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Pediatria Plus - dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatryc ...... branża telekomunikacyjna

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Pediatria Plus – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatryc ...... branża telekomunikacyjna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 27/33

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-572

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skp.ump.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skp.ump.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Pediatria Plus – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatryc ...... branża telekomunikacyjna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ddd8281-d63b-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223959

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00021665/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Pediatria Plus – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej – Sz...”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Stosownie do art. 61 ust 1 ustawy pzp - w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump.
Stosowanie do art. 61 ust 2 ustawy pzp – w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja ustana jest
dopuszczalna wyłącznie w sprawach instytucji wizji lokalnej (ustalanie terminu wizji lokalnej).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie oferty, oświadczeń (w tym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - ustawy pzp) o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, wymaga od Wykonawcy posiadania możliwości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przez osobę upoważnioną do tych czynności, za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-11/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Pediatria Plus – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej – Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – w branży telekomunikacyjnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3. Zamawiający przewiduję prawo opcji dla każdej części zamówienia
Zamówienia podstawowe tj.: miesiące świadczenia usług.
Zamówienie objęte prawem opcji: dodatkowe 6 miesiące świadczenia usług.
4. Opis prawa opcji:
1) W ramach prawa opcji , Zamawiający przewiduję możliwość zwiększenia ilości miesięcy świadczenia usług o dodatkowe 6 miesięcy;
2) Zamawiający może podjąć decyzję o uruchomieniu prawa opcji w każdym przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy w wyniku zmiany Terminu realizacji Inwestycji (Planowana/Orientacyjna data zakończenia Inwestycji to 15 styczeń 2026 roku - ostatnia data zakończenia danego Zadania/Podzadania);
3) Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub elektronicznej (pismo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy. W imieniu Zamawiającego uprawnionym do podpisania niniejszego pisma jest Dyrektor Szpitala lub inna osoba upoważniona;
4) Za skuteczne doręczenie oświadczenia, o którym mowa powyżej - rozumie się przesłanie oświadczenia (lub skan oświadczenia w przypadku podpisy w formie pisemnej ) na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej;
5) Wykonawca po otrzymaniu oświadczenia, zobowiązany jest przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach i w zakresie dla zamówienia podstawowego oraz w dotychczasowych wysokościach miesięcznego wynagrodzenia, jakie obowiązuję dla zamówienia podstawowego;
6) Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego do realizacji dodatkowych miesięcy świadczenia usług, natomiast w przypadku braku realizacji prawa opcji przez Zamawiającego wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia;

Maksymalna wartość prawa opcji - 6 miesięczne wynagrodzenie wykonawcy
(".. w dotychczasowych wysokościach miesięcznego wynagrodzenia, jakie obowiązuję dla zamówienia podstawowego")

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału, w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże że posiada (w przypadku osobistego wykonywania zamówienia ) lub dysponuje lub będzie dysponował personelem (minimum: 1 osobą) która będzie bezpośrednio wykonywała usługi objętej przedmiotem zamówienia, posiadającym niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia i doświadczenie tj.: Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych posiadający:
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności (telekomunikacyjnej) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego- potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę,
2) minimum 10 letnie posiadanie uprawnień liczone jest od dnia uzyskania
3) doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru robót w ciągu ostatnich 3 lat (licząc od terminu składnia oferty) nad inwestycją polegającą na: budowie lub rozbudowie/przebudowie/remoncie/modernizacji obiektu/ów szpitalnych* której wartość wszystkich robót (bez względu na branże) jest nie mniejsza niż: 15 000 000,00 zł brutto.

*Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych należące do klasy 1264 obejmuję:
− Budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi, Sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, Szpitale kliniczne, Szpitale więzienne i wojskowe, Budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp., Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.Klasa nie obejmuje:
− Domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi
starszych lub niepełnosprawnych, itp. (1130)
(https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkob/pdf/pkob.pdf)

UWAGA
- W przypadku składania oferty na więcej niż jedna cześć zamówienia - Zamawiający nie dopuszcza łączenie funkcji Inspektora nadzoru różnych branż
- Zamawiający nie uzna za spełnienie warunków udziału - przypadku łączenia robót o wartości mniejszej niż została powyżej określona, tj.: wykazania realizacji usług dla więcej niż co jedna inwestycja, ale o wartości mniejszej niż została określona dla takiej inwestycji: 15 000 0000 zł brutto, które po sumowaniu dają wartość nie mniejszą niż wymagana 15 000 000 zł brutto.

- Posiadane przez osobę uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający uzna osobę, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji Przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, na podstawie przepisów odrębnych tj.: ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dotyczące podstaw wykluczenia
Obligatoryjne podstawy wykluczenia
1. W zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni.
2. W zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni - OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni.

Podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotów udostępniających zasoby
Stosownie do § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Części VI Rozdział II lit A pkt 1 SWZ: tj.:
1) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie,
d) konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) W zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy ww. podmiotowe środki dowodowe dot. podmiotów udostępniających zasoby - na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
2) Wykonawca dołączy do wykazu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania funkcji inżyniera nadzoru w danej specjalności w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia i umowie o udzielnie zamówienia publicznego.
3) Wykonawca dołączy do wykazu dowody potwierdzających doświadczenie wskazanego personelu - przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Może być to podmiot prywatny lub publiczny, istotne jest by doświadczenie dotyczyły obiektów szpitalnych. Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Przez wykonanie/zrealizowanie Inwestycji wskazanej w ramach doświadczenia - należy rozumieć zakończenie umowy o roboty budowlane dla ww. Inwestycji

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Rozdział I : Wniesienie wadium
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 840 zł - przed upływem terminu składania i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.
1. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. Nr rachunku: Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Oddział Poznań nr rachunku: 41 1130 1088 0001 3144 2720 0001.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 , przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty w formie elektronicznej.
6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: poręczeń lub gwarancji:
b) Oryginał gwarancji lub poręczenia powinien być złożony razem z ofertą, w postaci elektronicznej za pośrednictwem profilu Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/skp, i formularza „Złóż ofertę” dostępnego na odnośniku dotyczącej danego postępowania, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta (lub poręczyciela) i musi obejmować cały okres związania ofertą,
c) powinno być wystawione na Zamawiającego,
d) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę
e) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
f) Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu poprzez złożenia gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, dlatego w treści gwarancji/poręczenia lub z informacji dołączonej do gwarancji /poręczenia (np. w postaci załącznika) powinny być wskazane wszelkie niezbędne dane kontaktowe do gwaranta/poręczyciela poręczenia w zakresie złożenia ww. oświadczenia o zwrocie wniesionego wadium (zalecamy podanie adres poczty elektronicznej gwaranta lub poręczyciela na który zostanie wysłane oświadczenie Zamawiającego o zwolnieniu z gwarancji lub poręczenia).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, podlega odrzuceniu, zgodnie z art. 226 pkt 14 ustawy pzp.
UWAGA: przy wadium wnoszonym za pomocą przelewu bankowego, zwracamy uwagę na konieczność zaksięgowania wpłaconej kwoty na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu i godziny składania ofert.

Rozdział II - Zwrot lub zatrzymanie wadium - art. 98 ustawy pzp
Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności jego zatrzymania reguluje art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o których mowa w ust. 1 lit a i lit b i
ust 2 (Zakaz podmiotów rosyjskich), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia podmiotu/podmiotów udostępniającego zasoby (zgodnego z załącznikiem nr 3B) oraz (o ile
ma to zastosowanie) odpowiedniego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji , w
zakresie w jakim wykonawca powołuję się na jego zasoby.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelki kontakt prowadzony będzie wyłącznie
ze wskazanym Pełnomocnikiem Pełnomocnictwo: (jeżeli dotyczy) - Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia;
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
Warunki udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 117 )
Spełnienie warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
1) Stosowanie do art. 117 ust 1 ustawy pzp, Zamawiający informuję, że nie określa szczególnego, obiektywnie
uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków
udziału w postępowaniu,
2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie można złożyć zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 4A do SWZ
UWAGA W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zgodnie z SWZ - umowa §9
(w formie aneksu do umowy)
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1. Zmiana okresu obowiązywania umowy/Terminu wykonania usług są dopuszczalne w następujących okolicznościach:
2. Zmiana sposobu świadczenia
3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
4. Zmiana personelu Wykonawcy/Zmiana Inspektora
5. Pozostałe zmiany dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika.
6. Zmiany podmiotowe

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty – zgodnie z SWZ
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne z wzorem stanowiącym załącznikiem nr 3 do SWZ,
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie zakazu udziału podmiotów rosyjskich, zgodnie z załącznikiem nr 3A do SWZ,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 3B do SWZ – złożyć o ile dotyczy,
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z załącznikiem nr 4 do SWZ
(w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby na potwierdzenie warunków udziału oświadczenie o spełnieniu warunków udziału należy odpowiednio dostosować)
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie można złożyć zgodnie przykładowym wzorem stanowiącym załącznikiem nr 4A do SWZ – złożyć, o ile dotyczy,
6) Zobowiązanie do udostępnienie niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie można złożyć zgodne z przykładowym wzorem stanowiącym załącznik nr 4B do SWZ – złożyć, o ile dotyczy,
7) Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej
8) Dowód wniesienia wadium,
9) ODPIS lub INFORMACJA z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania),
10) Pełnomocnictwo: (jeżeli dotyczy)
a) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ umowa spółki cywilnej - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/wspólników spółki cywilnej;
11) Inne np. dokumenty „ samooczyszczenia” jeżeli dotyczy
3. Formularz ofertowy (stanowi treść oferty. Nie złożenie lub złożenie niekompletnych formularza ofertowego powoduję odrzucenie ofert, z zastrzeżeniem art. 223 ustawy pzp
4. Pozostałe dokumenty, które nie zostały wymienione w ust 2, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni.


Wizja lokalna obligatoryjna pod rygorem odrzucenia oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.