eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Leasing dwóch samochodów osobowych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Leasing dwóch samochodów osobowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000036044

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 55

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-301

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania i rozwój

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Leasing dwóch samochodów osobowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f66167e-d615-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pimot

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pimot , w której prowadzone będzie niniejsze postępowanie, udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
7) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, png, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, zip, 7z, html, xhtml, przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pełne informacje znajdują się w Rozdziale XXII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (nabycie na własność i przekazanie) Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu osobowego, do odpłatnego korzystania w ramach leasingu operacyjnego z możliwością wykupu.
Przedmiot umowy obejmuje:
1) Nabycie przez Wykonawcę samochodu spełniającego wymagania opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ („Specyfikacja techniczna/Oferta techniczna”),
2) Oddanie samochodu opisanego w punkcie 1) Zamawiającemu do użytku na czas określony tj. 48 miesięcy od dnia odbioru samochodu,
3) Przeniesienie własności samochodu opisanego w punkcie 1) będącego przedmiotem leasingu, na Zamawiającego w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 48 miesięcy od dnia jego odbioru, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej oraz opłaty za wykup oraz warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (nabycie na własność i przekazanie) Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu osobowego, do odpłatnego korzystania w ramach leasingu operacyjnego z możliwością wykupu.
Przedmiot umowy obejmuje:
1) Nabycie przez Wykonawcę samochodu spełniającego wymagania opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ („Specyfikacja techniczna/Oferta techniczna”),
2) Oddanie samochodu opisanego w punkcie 1) Zamawiającemu do użytku na czas określony tj. 48 miesięcy od dnia odbioru samochodu,
3) Przeniesienie własności samochodu opisanego w punkcie 1) będącego przedmiotem leasingu, na Zamawiającego w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 48 miesięcy od dnia jego odbioru, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej oraz opłaty za wykup oraz warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej dwie umowy leasingu (finansowego lub operacyjnego) lub umowy najmu długoterminowego środków transportu o wartości każdego z tych zamówień co najmniej 200 000 zł brutto. W wypadku umowy leasingu wartością będzie całkowity koszt leasingu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.:
a) wykazu dostaw tj. wykonanych umów leasingu lub umów wynajmu długoterminowego środków transportu (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których umowy te zostały wykonane lub są wykonywane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
b) dowodów określających czy te umowy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego umowy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą, na którą składa się Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz Oferta techniczna (Załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca składa:
1) wypełnione oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, a jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów – pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) zobowiązanie, o którym mowa w Rozdz. XIII SWZ (jeżeli dotyczy) – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku, gdy oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia odnosi się do norm równoważnych w stosunku do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznej i systemu referencji technicznej, do których odnosi się Opis przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia – wymagane parametry techniczne (graniczne).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 ppkt 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do udowodnienia Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, składając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu powinno być złożone razem z dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby/ osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w, oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 uPzp, składa oświadczenie tego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. XI pkt 1 ppkt 1). Ww. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 uPzp zostało zawarte we wzorze zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w zakresie uregulowanym w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej i w granicach w nim określonych Strony dopuszczają zmiany Umowy, czasowe lub trwałe, w trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, gdy konieczność wprowadzenia zmiany Umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. Strony dopuszczają zmianę Umowy w zakresie:
1) długości jej obowiązywania przy zachowaniu wartości brutto zamówienia określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 , z powodu niemożności jego dochowania z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, niezawinionych przez żadną ze Stron
3) zmianę sposobu wykonania Umowy poprzez dostarczenie przez Wykonawcę zamiast pojazdu wskazanego w ofercie, innego pojazdu, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ, o parametrach i właściwościach użytkowych nie gorszych niż pojazd zaoferowany w ofercie – w razie wycofania lub wstrzymania produkcji pojazdu pierwotnie zaoferowanego w ofercie lub w przypadku pojawienia się pojazdu nowszej generacji o korzystniejszych dla Zamawiającego właściwościach użytkowych lub eksploatacyjnych, przy czym zmiana taka nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia;
4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w ten sposób, że czynią wykonanie umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień umowy do wprowadzonych przepisów prawa;
5) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, przy czym zmiana umowy może polegać na wyeliminowaniu rozbieżności lub niejasności w umowie lub jednoznacznym sprecyzowaniu postanowień umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami. W § 9 Umowy znajduje się regulacja dotycząca zmiany wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pimot

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki z:
1) art. 108 ust. 1 uPzp
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 - dalej jako „Ustawa sankcyjna”).
2. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców – o ile są znani.
3. Termin oddania pojazdów Zamawiającemu do użytku dla Zadanie nr 1 oraz Zadania nr 2: 180 dni od dnia zawarcia umowy ale nie później niż do 15.12.2024r.
4. Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 48 miesięcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.