eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzesz闚 › Roboty budowlane zwi您ane z wykonaniem uszczelnienia dylatacji pomi璠zy p造tami podbudowy zasadniczej w obr瑿ie p造ty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie, etap IIOg這szenie z dnia 2024-02-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane zwi您ane z wykonaniem uszczelnienia dylatacji pomi璠zy p造tami podbudowy zasadniczej w obr瑿ie p造ty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie, etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miasto Rzesz闚 - Urz康 Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Rzesz闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane zwi您ane z wykonaniem uszczelnienia dylatacji pomi璠zy p造tami podbudowy zasadniczej w obr瑿ie p造ty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie, etap II

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1c6c78ce-d4af-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00223893

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c6c78ce-d4af-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia.
3. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
4. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem post瘼owania.
5. Spos鏏 sporz康zenia i przekazywania dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (zw. dalej Rozporz康zeniem w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych);
6. Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 Rozporz康zenia w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach Rozporz康zenie Rady Ministr闚 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych (zw. dalej rozporz康zeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i) , z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si jako za陰czniki. W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania.
7. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni wymienione w 2 ust. 1 Rozporz康zenia w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i przekazuje si jako za陰cznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”).
8. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@erzeszow.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert)).
9. W przypadku za陰cznik闚, kt鏎e s zgodnie z Pzp lub Rozporz康zeniem w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mog by opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia/podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, podpisem zewn皻rznym lub wewn皻rznym. W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) dodaje si do przesy豉nej wiadomo軼i uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-A.271.18.2024

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y okre郵i wymagania dotycz帷e wydajno軼i lub funkcjonalno軼i, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych zwi您anych z wykonaniem uszczelnienia dylatacji pomi璠zy p造tami podbudowy zasadniczej w obr瑿ie p造ty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie (na terenie obejmuj帷ym dzia趾i o nr ewid. 986/2 i 985/4), na zasadach okre郵onych w Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia. Zgodnie z przedmiarem rob鏒, przybli穎na 陰czna d逝go嗆 dylatacji wynosi ok. 200 mb (warto嗆 dotyczy zam闚ienia podstawowego).
UWAGA:
Zamawiaj帷y dopuszcza dowolno嗆 w zakresie podzia逝 harmonogramu na poszczeg鏊ne elementy lub cz窷ci – do uzgodnienia przed zatwierdzeniem przez Zamawiaj帷ego.

Wielko嗆/Zakres:
Wykonawca podejmuj帷y si realizacji przedmiotu zam闚ienia zobowi您any jest do wykonania wszystkich niezb璠nych prac wchodz帷ych w zakres przedmiotu zam闚ienia w szczeg鏊no軼i do zrealizowania rob鏒 budowlanych, w tym rob鏒 towarzysz帷ych, polegaj帷ych na:
- rozbi鏎ce istniej帷ej warstwy 軼ieralnej z kostki porfirowej oraz podsypki piaskowo - cementowej,
- oczyszczeniu dylatacji pomi璠zy p造tami podbudowy zasadniczej,
- wyr闚naniu poziomu i ustabilizowaniu p造t podbudowy zasadniczej,
- wykonaniu nowego uszczelnienia dylatacji pomi璠zy p造tami podbudowy,
- odtworzenie nawierzchni, tj. wykonanie podsypki piaskowo-cementowej i u這瞠nie kostki, w oparciu o zatwierdzon przez Zamawiaj帷ego dokumentacj projektow.
Realizacja powy窺zego zakresu zam闚ienia powinna by wykonana w oparciu
o obowi您uj帷e przepisy przez Wykonawc posiadaj帷ego stosowne do鈍iadczenie i potencja wykonawczy, w tym osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do鈍iadczeniu zawodowym.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

1. Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji: Warto嗆 przewidywanych zam闚ie w ramach opcji 421 400,00 z netto. Zakres zam闚ienia obj皻ego opcj jest to窺amy z zakresem zam闚ienia podstawowego
2. Okoliczno軼i skorzystania z opcji: Warunkiem skorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji b璠zie zabezpieczenie 鈔odk闚 finansowych na realizacj zam闚ienia. Szczeg馧owe warunki prawa opcji zawiera 2 projektu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: r瘯ojmia na wykonanie rob鏒 budowlanych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa osob do realizacji zam闚ienia posiadaj帷 uprawnienia budowlane* do kierowania robotami w specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej, minimalnie
w ograniczonym zakresie oraz kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk闚 i opiece nad zabytkami, tj. przez co najmniej 18 miesi璚y bra豉 udzia w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytk闚.
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiaj帷y rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, lub odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo Budowlane oraz przepis闚 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnie, niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego , a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Oferta musi zawiera:
1) wype軟iony formularz OFERTA;
2) dokument/y potwierdzaj帷y/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia w/w dokument闚 je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udost瘼niaj帷y zasoby wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowi您ania podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby) oraz z zastrze瞠niem ppkt. b) ; b) je瞠li w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w ppkt. a), Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy pe軟omocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby. W przypadku wykonawc闚 zagranicznych nale篡 do陰czy do OFERTY t逝maczenie niniejszych dokument闚 na j瞛yk polski ;
c) pe軟omocnictwo – je郵i wymagane do reprezentowania Wykonawcy/闚 w przypadku, gdy: - Wykonawc reprezentuje pe軟omocnik, - ofert sk豉daj Wykonawcy ubiegaj帷y si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia publicznego o tre軼i wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy r闚nie wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej), - umocowanie kt鏎e nie wynika z ppkt. 2 a) i b)
3. zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby lub inny dokument wraz z o鈍iadczeniami podmiotu o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 (je郵i dotyczy)
4. kosztorys ofertowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej przez kilku wykonawc闚, ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia musi z這篡 dokumenty i O鈍iadczenia wskazane w sekcji V pkt 5.5 Og這szenia. Pozosta貫 dokumenty b璠 traktowane jako wsp鏊ne.
2. Wykonawcy ubiegaj帷y si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia musz stanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY nale篡 do陰czy stosowne pe軟omocnictwo.
3. Wykonawcy ubiegaj帷y si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za niewykonanie lub nienale篡te wykonanie zam闚ienia, okre郵on w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona wy陰cznie z pe軟omocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” nale篡 wpisa dane dotycz帷e wszystkich podmiot闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienie, a nie tylko pe軟omocnika.
6. W formularzu OFERTA nale篡 wskaza, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia.
7. Zamawiaj帷y nie zastrzega obowi您ku osobistego wykonania przez poszczeg鏊nych wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia kluczowych zada. (wpisa zgodnie z SWZ)
8. Przed podpisaniem umowy od Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o zam闚ienie publiczne, kt鏎ych oferta zosta豉 wybrana Zamawiaj帷y b璠zie 膨da umowy reguluj帷ej ich wsp馧prac.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okre郵onego w 3 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego jedn z nast瘼uj帷ych przyczyn:
1) wyst徙ienie warunk闚 atmosferycznych uniemo磧iwiaj帷ych prawid這we wykonanie rob鏒 z powodu technologii realizacji prac obj皻ych umow wymagaj帷ej konkretnych warunk闚 atmosferycznych, je瞠li konieczno嗆 wykonania prac w tym okresie nie jest nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆,
2) wyst徙ienia konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych, rob鏒 dodatkowych lub zam闚ie dodatkowych, kt鏎e wstrzymuj lub op騧niaj realizacj przedmiotu umowy,
3) prowadzonymi r闚nolegle robotami budowlano - monta穎wymi przez inne podmioty, kt鏎e uniemo磧iwiaj realizacj zam闚ienia – o okres, w kt鏎ym nie by豉 mo磧iwa realizacja zam闚ienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora nadzoru do dziennika rob鏒.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie d逝窺zy ni 20 dni w przypadku skorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji, o kt鏎ym mowa w 2 ust. 4.
3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towar闚 i us逝g w trakcie realizacji umowy dla rob鏒 obj皻ych przedmiotem umowy - w zakresie dotycz帷ym niezrealizowanej cz窷ci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

obejmuj帷e, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-03-19 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 na Platformie e-zam闚ienia. Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem zak豉dki „Oferty/wnioski”, widocznej w podgl康zie post瘼owania po zalogowaniu si na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-19 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-04-17

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wykluczy wykonawc na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego w przypadku wyst徙ienia kt鏎ejkolwiek z okre郵onych w niej przes豉nek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przes豉nki Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia na dzie sk豉dania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia
wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego – zawarte w formularzu OFERTA i je郵i dotyczy w formularzu zobowi您ania podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby. W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej przez kilku wykonawc闚, ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia sk豉da powy窺ze o鈍iadczenie

c.d. z sekcji 3.6
10. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
11. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
12. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
Z uwagi na limit znak闚 szczeg馧owe informacje zawarte s w Rozdziale VIII i X SWZ.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.