eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Sporządzenie dokumentacji projektowej w celu opracowania koncepcji inwestycyjnej modelowej inteligentnej mikrosieci elektroenergetycznej w ramach projektu pn.: (...)

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sporządzenie dokumentacji projektowej w celu opracowania koncepcji inwestycyjnej modelowej inteligentnej mikrosieci elektroenergetycznej w ramach projektu pn.: (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 5-7

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrzepl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miastozabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie dokumentacji projektowej w celu opracowania koncepcji inwestycyjnej modelowej inteligentnej mikrosieci elektroenergetycznej w ramach projektu pn.: (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2390c81f-d47f-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00046203/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zabrze – Green Power (opracowanie dokumentacji na przygotowanie koncepcji mikro sieci energetycznej)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Zabrze GreenPower – innowacyjne rozwiązania dla miasta”, Europejski Instrument Miejski – LIFE EUCF

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zabrze.logintrade.net/zapytania_email,157767,3d37b281c9d20fa0b31287b999dbbd60.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (.zip). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp
8. W przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta), dopuszczone są formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza także przesyłanie dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar po uprzednim ich skompresowaniu do innego formatu wskazanego w ww. Rozporządzeniu.
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
C. D. w sekcji IX Pozostałe informacje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy,zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L z 04.05.2016r.,Nr119, s.1, ze zm.),zw.dalej„RODO”, iż:
1.ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800,przy ul.Powstańców Śląskich nr5-7.
2.Kontakt Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1)pod adresem poczty elektronicznej:umz@um.zabrze.pl,
2)pod numerem telefonu:32 373 33 00,
3)pisemnie na adres:Urząd Miejski w Zabrzu,41-800,przy ul. PowstańcówŚląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
3.INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej:iod@um.zabrze.pl
2) pod nr tel.:32 373 33 00,
3) pisemnie na adres:Urząd Miejski w Zabrzu,41-800, przy ul.Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem„Inspektor ochrony danych”.
4.PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
4.1.PrzetwarzaniePani/Pana danych odbywa się w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.2.Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:
1)art.6 ust. 1 lit. c RODO,tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,zwanej dalej PZP,
2)art.6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby,której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
4.3.Zgodnie z art.19 ust.5 PZP Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
5.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi,w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenieMiastaZabrze. Podmiotem świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą wGdyni. Podmiotem świadczącym usługi w zakresie konfiguracji i uruchomienia Platformy Przetargowej (będącej środkiem komunikacji elektronicznej za pomocą której odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami)oraz jej bieżącej obsługi jest PZP24.pl Sp. z o.o. z siedzibą weWrocławiu,ul. Legnicka 57D lok. B/J. Pani/Pana dane mogą zostać również udostępnione podmiotom,którym udostępniona zostanie dok. postępowania w ramach przeprowadzanych kontroli zewnętrznych oraz w oparciu o art.18 ust.1 i 6 oraz art. 74 ust.1, 2 i 4 ustawy z11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych.W przypadku korzystania ze środków ochrony prawnej,o których mowa w art.18 ust.6 Pzp Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Krajowej Izbie Odwoławczej,a w przypadku wniesienia skargi na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby,o którym mowa w art.519 ust.1PZP, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione SądowiOkręgowemu wWarszawie – sądowi zamówień publicznych.W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii prawnej w toku prowadzonego postępowania Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi świadczącemu usługę obsługi prawnej na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługę obsługi prawnej jest Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab.Bogdana Dolnickiego z siedzibą w Bielsku-Białej,ul.Grunwaldzka 22B/1.
C.D. w pkt 3.16.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): C.D. z pkt. 3.15.
W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku,o którym mowa w art.81,art.309 ust.1 oraz art.448PZP Pani/Pana dane osobowe zostaną zamieszczone wBiuletynie Zamówień Publicznych.Podmiotem udostępniającym system umożliwiający prowadzenie strony Biuletynu Zamówień Publicznych (platforma e-Zamówienia) jestUrząd Zamówień Publicznych z siedzibą wWarszawie przy ul. Postępu 17A. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 265 ust. 1 Pzp Pani/Pana dane osobowe zostaną zamieszczone w DziennikuUrzędowymUnii Europejskiej.Podmiotem udostępniającym system umożliwiający prowadzenie strony Dziennika UrzędowegoUnii Europejskiej (platforma e-Notices2) jest Urząd PublikacjiUnii Europejskiej z siedzibą wLuksemburgu.W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe będą stanowiły informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby przeglądające Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz osoby,które skorzystają z prawa dostępu do informacji publicznej. Podmiotem udostępniającym system umożliwiający prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej jest BetaSoft Sp. z o.o. z siedzibą wBytomiu.W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np.poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.
6.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień klasycznych,których wartość jest równa lub przekracza kwotę130 000 złotych jest to okres 5 lat (kat.arch.B5). Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień klasycznych dofinansowanych ze środkówUniiEuropejskiej,okres przechowywania określony jest indywidualnie dla każdej umowy o dofinansowanie projektu.Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji,niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres10 lat (kat. arch. B10).Okres przechowywania liczony jest od1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
7.PRAWA OSÓB,KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO,posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
8.PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uznaPani/Pan,że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługujePani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,z siedzibą w Warszawie,przy ul.Stawki 2,00-193 Warszawa.
9.INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
9.1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy,umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych jest niezbędne dla określonego celu.
9.2.Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku,co może skutkować w szczególności brakiem możliwościPani/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także innymi konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9.3.Jeśli nie podaPani/Pan danych wymaganych umową, nie będzie można zawrzeć takiej umowy lub jej wykonać.
10.ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Nie będziePani/Pan podlegać decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,która jednocześnie będzie wywoływała wobecPani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie naPanią/Pana wpływała.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.9.2024.EK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 200940,65 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej w celu opracowania koncepcji inwestycyjnej modelowej inteligentnej mikrosieci elektroenergetycznej w ramach projektu pn.: Zabrze GreenPower – innowacyjne rozwiązania dla miasta.”
2. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w podziale na 2 etapy stanowiące przedmiot odrębnych odbiorów:
a) ETAP I – obejmujący opracowanie dokumentu Koncepcji Inwestycyjnej wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim, prezentacją oraz modelem finansowym.
Wykonawca w celu opracowania Koncepcji Inwestycyjnej zobowiązany jest do wykonania wszystkich komponentów wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).
b) ETAP II – obejmujący czynny udział w procesie zatwierdzania przez przedstawicieli EUCF - Eu-ropean City Facility (Europejski Instrument Miejski), Koncepcji Inwestycyjnej, uwzględniający ewentualne poprawki i uzupełnienia dokumentów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika zespołu ekspertów (D) w zakresie przygotowywania koncepcji inwestycyjnych w zakresie inwestycji energetycznych dot. efektywności energetycznej lub OZE albo studiów wykonalności w zakresie inwestycji energetycznych dot. efektywności energetycznej lub OZE

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące: zdolności technicznej i zawodowej.
Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się:
A) minimum 2 usługami, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanymi, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającymi na przygotowaniu koncepcji inwestycyjnych w zakresie inwestycji energetycznych dot. efektywności energetycznej lub OZE lub studiów wykonalności w zakresie inwestycji energetycznych dot. efektywności energetycznej lub OZE, o minimalnej łącznej wartości 100 000,00 brutto
B) dysponowaniem co najmniej niżej wymienionymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

1. Kierownik zespołu ekspertów:
a) Wykształcenie: wyższe II stopnia
b) Doświadczenie: koordynował lub kierował pracą zespołu, który zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną usługę doradczą w zakresie inwestycji energetycznych dot. efektywności energetycznej lub OZE.

2. Ekspert ds. energetyki odnawialnej w zakresie systemów fotowoltaicznych i magazynów energii:
a) Wykształcenie: wyższe II stopnia z zakresu energetyki lub ochrony środowiska
b) Doświadczenie: zrealizował, co najmniej 1 usługę, polegającą na opracowaniu modeli energetyki rozproszonej, związanych z wykorzystaniem systemów wytwarzania i magazynowania energii.

3. Ekspert ds. systemów informatycznych w zakresie pracy zdalnej:
a) Wykształcenie: wyższe II stopnia z zakresu informatyki lub energetyki lub ochrony środowiska
b) Doświadczenie: zrealizował, co najmniej 1 usługę, polegającą na stworzeniu narzędzi informatycznych do gromadzenia danych o zużyciu energii w systemach rozproszonych, wymagających współdzielenia wielopodmiotowego.

4. Ekspert ds. rynków energii i obrotu energią oraz systemów bilansowania energii z OZE
a) Wykształcenie: wyższe II stopnia z zakresu energetyki lub ochrony środowiska
b) Doświadczenie: zrealizował co najmniej 1 usługę, polegającą na opracowaniu modelu bilansowania energii.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji 1,2,3,4 przez jedną lub więcej osób pod warunkiem posiadania przez nie wymaganych kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia o których mowa powyżej.

Uwagi:
1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) - wzór oświadczenia stanowi załącznik 5a do SWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą legitymować się doświadczeniem tylko tych członków konsorcjum, którzy będą realizowali zamówienie.
5. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania określonych wyżej warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający nie korzysta
z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 Pzp).

Podmioty udostępniające zasoby:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik 5b do SWZ).
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w punkcie wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, jakie Zamawiający określił w postępowaniu.
6. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XXI pkt A) i B) odpowiednio:
A) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

B) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz oferty zgodnie z Zał. nr 3 do SWZ;
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
UWAGA: Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeśli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot jest wpisany do w/w rejestrów;
UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 , jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
UWAGA: Zapisy pkt 2-4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp.
5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Zał. nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
UWAGA: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu musi być złożone w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków stanowi Zał.nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
UWAGA: Oświadczenie o spełnianiu warunków musi być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Zał. nr 5a do SWZ)-jeśli dotyczy.
C.D. w sekcji IX.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, a Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 5 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; UWAGA: Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być
złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w § 12 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełny tytuł postępowania:
Sporządzenie dokumentacji projektowej w celu opracowania koncepcji inwestycyjnej modelowej inteligentnej mikrosieci elektroenergetycznej w ramach projektu pn.: Zabrze GreenPower – innowacyjne rozwiązania dla miasta.”

C.D. z sekcji III pkt 3.6.):
10. Oferta, załączniki do niej, a także inne dokumenty składane w toku postępowania muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
11. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem BZP.271.9.2024.EK Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie.
12. Za datę przekazania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę przetargową.

Termin wykonania zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2024 r.
2. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w podziale na 2 etapy stanowiące przedmiot odrębnych odbiorów:
a) ETAP I – od dnia zawarcia umowy do 30 sierpnia 2024 r., przy czym do dnia 13 września 2024 r. Wykonawca wniesie ewentualne poprawki wynikające z uwag Zamawiającego.
b) ETAP II – w terminie od dnia odbioru ETAPU I do ostatecznej akceptacji Koncepcji Inwestycyjnej przez przedstawicieli EUCF – nie później niż do15 grudnia 2024 r.

C.D. z sekcji V pkt 5.11.)
8. Zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 4 Pzp, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy (wzór stanowi Zał.nr 5b do SWZ)-jeśli dotyczy.

Dot. sekcji VIII pkt8.1.):
Przez godzinę składania ofert rozumie się godzinę: 09:00:00

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie obligatoryjnych
przesłanek zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6) ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w przypadkach, o
których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę stosuje się art. 7 ust. 3 ww. ustawy.

Kwota, którą wskazano w sekcji IV pkt 4.1.5.) to wartość szacunkowa netto. Zamawiający przeznaczył na realizację całości zamówienia kwotę brutto: 271 080,00 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.