eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU OKULISTYKI (Ultraszerokokątna funduskamera z modułem Angiografii Fluorosceinowej).

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU OKULISTYKI (Ultraszerokokątna funduskamera z modułem Angiografii Fluorosceinowej).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341411727

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieniecka 49

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 544129413

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.matczak@szpital.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wloclawek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU OKULISTYKI (Ultraszerokokątna funduskamera z modułem Angiografii Fluorosceinowej).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6485fcca-d60f-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00009099/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU OKULISTYKI (Ultraszerokokątna funduskamera z modułem Angiografii Fluorosceinowej).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem zasad wynikających z rozdziału IX i X SWZ.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ (dalej również jako: ,,platforma”).
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
5. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: agnieszka.matczak@szpital.wloclawek.pl Jednakże należy pamiętać, że oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ - rozdział IX, a także oferty dodatkowe składane są zawsze przy pomocy platformy zakupowej.
6. Oferty oraz oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 uPzp, sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast złożenie oferty w postępowaniu może odbywać się bez posiadania konta.
8. Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (poza składaniem ofert), informacje dotyczące sposobu otwarcia ofert na platformie.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformy dla użytkowników (wykonawców).
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”.
11. Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików - 1GB. Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie DZP_ 17_2024.
12. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek
13. Zamawiający przekazuje link do jego profilu na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek, gdzie będzie możliwość odnalezienia niniejszego postępowania po kliknięciu w zakładkę ,,Postępowania”.
14. Zamawiający rekomenduje następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415). Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu dokładne informacje zawarte są w Rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający spełnia obowiązek informacyjny informacyjny przekazując klauzulę informacyjną z art.13 RODO w dokumentach postępowania - ROZDZIAŁ XXIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/17/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistyki (Ultraszerokokątna funduskamera z modułem Angiografii Fluorosceinowej) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
Za zakup sprzętu medycznego Zamawiający dokona zapłaty w czterech równych ratach.
Wykonawca wystawi fakturę VAT na zakup sprzętu z uwzględnieniem spłaty rat z 60 dniowym terminem płatności każdej raty wraz z harmonogramem spłaty rat.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 – formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, pod warunkiem, że oferta ta nie podlega odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp – (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2,
 art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
 art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,
 art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Deklaracja zgodności potwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, a dla wyrobów medycznych innych niż klasa I również certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi;
b) Katalog lub folder lub instrukcję obsługi (jeżeli są w języku obcym to przetłumaczonych na język polski), opisujących oferowany przedmiot dostaw, potwierdzających spełnienie wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań i parametrów - określonych w Formularzu parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 7 do SWZ), ewentualnie opisu technicznego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Deklaracja zgodności potwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, a dla wyrobów medycznych innych niż klasa I również certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi;
b) Katalog lub folder lub instrukcję obsługi (jeżeli są w języku obcym to przetłumaczonych na język polski), opisujących oferowany przedmiot dostaw, potwierdzających spełnienie wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań i parametrów - określonych w Formularzu parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 7 do SWZ), ewentualnie opisu technicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.
2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 1 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
3) Dokument o którym mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały uregulowane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Za zakup sprzętu medycznego Zamawiający dokona zapłaty w czterech równych ratach.
Wykonawca wystawi fakturę VAT na zakup sprzętu z uwzględnieniem spłaty rat z 60 dniowym terminem płatności każdej raty wraz z harmonogramem spłaty rat.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.