eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cybinka › Przebudowa przepustu wraz z umocnieniem i odbudową drogi na skarpie w leśnictwie Urad- III postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa przepustu wraz z umocnieniem i odbudową drogi na skarpie w leśnictwie Urad- III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970039927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 43

1.5.2.) Miejscowość: Cybinka

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-108

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 391 13 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-cybinka

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-cybinka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa przepustu wraz z umocnieniem i odbudową drogi na skarpie w leśnictwie Urad- III postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e839072-d6a0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00161784/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa przepustu wraz z umocnieniem i odbudową drogi na skarpie w leśnictwie Urad

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167542/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SAZ.270.29.2022.PR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 140730,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przebudowie istniejącego, zarwanego przepustu drogowego, prowadzącego wody z leśnego zbiornika wodnego do kanału cofkowego Odry, oraz odbudowie uszkodzonej, wewnętrznej drogi leśnej przebiegającej po grobli.
W miejscu istniejącego zarwanego przepustu ceglanego, zaprojektowano nowy z rur PEHD o ø 600 mm i długości 6,5 m. Wlot i wylot przepustu z prefabrykatów żelbetowych. Istniejący zarwany przepust wraz ze ścianką czołową należy rozebrać i wywieźć poza teren budowy, do utylizacji.
Zaprojektowano odbudowę drogi wewnętrznej na istniejącej grobli w dwóch odcinkach. Odcinek nr 1 o długości 113 m i odcinek nr 2 o długości 23,50 m, szerokość jezdni 3,50 m. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej skalnej w geokracie komórkowej.
Na odcinku drogi nad przepustem, zaprojektowano po obu stronach drogi wewnętrznej, balustrady drewniane wykonane z belek drewnianych o przekroju 0,16x0,16 m zabezpieczone impregnatem do drewna. Balustrady będą miały długość 7,50 m w osi, każda.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 13 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:
(1) Dokumentacja Projektowa- Projekt wykonawczy
(2) Szczegółowa specyfikacja techniczna

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44132000-4 - Elementy przepustów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 276321,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 276321,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 276321,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe S.C. W.Woziński M.Szeląg,

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Maciej Szeląg Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe; Wojciech Woziński Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 932886812

7.3.4) Miejscowość: Naratów 68

7.3.5) Kod pocztowy: 56-215

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 276321,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.