eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › Przebudowa budynku szkolnego przy ul. Staszica 17 w Łęcznej na żłobek publiczny

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku szkolnego przy ul. Staszica 17 w Łęcznej na żłobek publiczny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łęczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48815358639

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.leczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku szkolnego przy ul. Staszica 17 w Łęcznej na żłobek publiczny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d48235d4-d613-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00065248/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa budynku szkolnego przy Staszica 17 w Łęcznej na żłobek publiczny.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany ze środków KPO i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029 – edycja 1

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-leczna.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umleczna.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 1.1. Za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https:// um-leczna.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub nie elektronicznie na adres e-mail: info@um.leczna.pl.
2. Oświadczenia, wnioski,zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 – 15:00 wtorek 8:00 – 16:00). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku
skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału; 3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://um-leczna.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl. 4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Urzędu Miejskiego w Łęcznej tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail:
oneplace@marketplanet.pl. 5. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 5.1. dokumenty w formacie„pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 5.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego
dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;6.4. Włączona obsługa JavaScript; 6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt,
TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 8. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 8.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert. 9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 10. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: 10.1. Składając Ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku szkolnego przy ul. Staszica 17 w Łęcznej na żłobek publiczny” polegającego na przebudowie istniejącego budynku na działce Nr 251/5 w m. Łęczna wraz z:
1) przebudową instalacji wewnętrznych,
2) aranżacją wnętrz i wyposażeniem,
3) przebudową istniejącego utwardzenia terenu,
4) montażem placu zabaw dla dzieci.
2. Charakterystyczne parametry budynku:
1) powierzchnia zabudowy 507,80 m2,
2) powierzchnia całkowita 1094,55 m2,
3) powierzchnia użytkowa 892,35 m2,
4) długość 36,76 m,
5) szerokość 15,16 m,
6) wysokość budynku 7,84 m – budynek niski,
7) kubatura 3965 m3,
8) liczba kondygnacji 3 (2 nadziemne i 1 podziemna),
9) poziom „zero” wynosi 175,30 m n.p.m. i nie projektuje się jego zmiany.
3. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w: projekcie budowlanym-wykonawczym, projekcie aranżacji wnętrz, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie umowy, przedmiarach robót stanowiących podstawę informacyjną.
4. W przypadku wystąpienia w SWZ lub którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
5. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty.
6. Wykonawca jest obowiązany sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z zarejestrowaniem jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej na własny koszt.
Uwagi:
1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1). Kosztorysy ofertowe,
2). Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający ewentualne podwykonawstwo, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ
i który stanowić będzie nierozłączną część zawartej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:
Znaczenie kryteriów:
Cena - 60%,
Dodatkowy okres gwarancji - 20%,
Udział procentowy samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia - 20%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udział procentowy samodzielnego wykonania kluczowych części przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
Warunek dot. sytuacji ekonomicznej wykonawcy:
Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych).
Warunek dot. sytuacji finansowej wykonawcy:
Wykonawca powinien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych).
4) zdolności technicznej i zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
Warunek dot. posiadanego doświadczenia zawodowego w zakresie robót budowlanych:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.:
– co najmniej 2 (dwóch) zadań odpowiadających rodzajem niniejszemu tj. polegających na budowie lub przebudowie budynku realizowanego w technologii tradycyjnej, o łącznej wartości robót brutto nie mniejszej niż 4.000 000,00 zł. (słownie: cztery miliony złotych brutto);
Warunek dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym w szczególności co najmniej przedstawi:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami w tym:
- co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (pełniącą rolę Kierownika budowy). Kierownik budowy musi wykazać się: doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie budynków, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 685 z późn. zm) W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.
- co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej (pełniącą rolę Kierownika robót sanitarnych). Kierownik robót sanitarnych musi wykazać się: doświadczeniem
w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót przy realizacji robót w specjalności sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.
- co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektro-energetycznej (pełniącą rolę Kierownika robót elektrycznych). Kierownik robót elektrycznych musi wykazać się: doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót przy realizacji robót w specjalności elektro-energetycznej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm) W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.
Uwagi:
- za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 220).
- Staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.
- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
2. Pozostałe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu:
1) Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
3) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) Oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) – Załącznik nr 3 do SWZ.
2) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. – Załącznik nr 4 do SWZ.
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z uprawnieniami budowlanymi potwierdzającymi informacje zawarte w – Załączniku nr 5 do SWZ.
4) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN, określoną przez Zamawiającego (dokument Wykonawcy). Zamawiający uzna dokument za spełniający wymagania, jeżeli z dokumentu wynika, iż składka za ubezpieczenie
została opłacona, a w przypadku gdy nie będzie to wynikać z treści dokumentu – należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty składki za ubezpieczenie (potwierdzony przez bank lub Pocztę Polską odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego). W przypadku składek na ubezpieczenie których termin płatności został oznaczony w ratach – należy dołączyć potwierdzenie opłaty rat których termin płatności został oznaczony przed upływem terminu składania ofert.
5) Informacja Banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej,
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna dokument za spełniający wymagania, jeżeli z dokumentu wynika, iż Wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 125 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
UWAGA:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł. (czterdzieści tysięcy PLN), które należy wnieść nie później niż do dnia 15.03.2024r. do godz. 9:30.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP O/Łęczna 84 1020 3206 0000 8402 0006 4527;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust 2 ustawy Pzp.
6. Gwarancje i poręczenia należy wystawić w formie elektronicznej opatrzonej przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym na: Gminę Łęczna, pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna i przekazać Zamawiającemu oryginał
w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
7. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w
ramach własnych czynności proceduralnych.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówieni publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Złożenie wniosku o zwrot wadium o którym mowa w pkt powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX
ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia szczegółowo określa SWZ oraz Projekt umowy stanowiący dokument zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://um-leczna.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" nie później niż do dnia 15.03.2024r. do godz. 9:30.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.