eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 16-22.06.2024 r. - usługa wyżywienia, wynajmu sali konferencyjnej oraz usługa hotelowa dla maksymalnie 90 osób

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 16-22.06.2024 r. - usługa wyżywienia, wynajmu sali konferencyjnej oraz usługa hotelowa dla maksymalnie 90 osób

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieniawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-712

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: alabem@amu.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 16-22.06.2024 r. - usługa wyżywienia, wynajmu sali konferencyjnej oraz usługa hotelowa dla maksymalnie 90 osób

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e91e5aa-d612-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej: a) za pośrednictwem Platformy
https://epropublico.pl. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na
Platformie. b) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pocztą elektroniczną winny
być kierowane na adres: alabem@amu.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy przez
Wykonawcę jest bezpłatne. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod znakiem sprawy: ZP3/609/24. Wykonawca
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt
14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);b)
podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332). Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a)
dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
PAdES;b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc,.docx,.xlsx, .xml) zaleca się podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się
stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na
korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), c)
komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, d) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet
Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Zamawiający
dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx,
.xml.Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) załączony i przesłany przez
Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na
serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b)
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; c) o terminie przesłania decyduje czas
pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej
integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za
pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.-Zamawiający informuje, że:1) administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań. Tel.: 61 829 40
00, e-mail: iod@amu.edu.pl 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, którym jest Pani Justyna Baksalary, kontakt: adres iod@amu.edu.pl;3) dane osobowe Wykonawcy będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji
dokumentacji dotyczącej tego postępowania; 4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5) dane
osobowe Wykonawcy będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy. Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP3/609/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w dniach 16-22.06.2024 roku - usługa wyżywienia (7 dni), usługa wynajmu sali konferencyjnej (5 dni) oraz usługa hotelowa – 6 dób hotelowych (noclegi) dla maksymalnie 90 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr A.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający wskazuje, iż minimalna wartość zamówienia, która zostanie na pewno przez niego wykorzystana stanowi 70%
maksymalnej wartości umowy brutto wskazanej w ust. 1, jako zamówienie minimalne.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-16 do 2024-06-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane
kryteria. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według zasad określonych w SWZ. Punkty wyliczone w danym
kryterium zostaną dodane do siebie.
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą
uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość obiektu od wejścia głównego do dworca PKS w Zakopanem

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zagwarantowanie klimatyzacji we wszystkich pokojach

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zagwarantowanie nielimitowanego dostępu do siłowni, sauny i basenu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Żaden z Wykonawców nie może podlegać
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
a) zwiększenia liczby uczestników międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL – w takim przypadku istnieje
możliwości odpowiedniego zwiększenia łącznej maksymalnej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy, z tym
zastrzeżeniem, że aktualne pozostaną cen jednostkowe wskazane w formularzu ofertowym wykonawcy, zaś zwiększenie
wartości nie będzie przekraczać 50% pierwotnej łącznej maksymalnej wartości umowy;
b) zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od
towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, obie strony zobowiązują się do odpowiedniej
zmiany umowy w tym zakresie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ceny netto
powiększonej o kwotę VAT, wyliczoną zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.
c) zmiany terminu realizacji w przypadku wydania przez Rektora UAM zarządzenia odwołującego konferencje organizowane
przez UAM w związku z rozprzestrzenieniem się pandemii COVID-19;
d) wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mają wpływ na należyte wykonanie przedmiotu
umowy;
e) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczna będzie
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności wskutek działania siły wyższej;
f) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
g) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 p.z.p.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-ProPublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.