eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Modernizacja elewacji budynku Teatru Miejskiego w Lesznie przy ul. G. Narutowicza 69Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja elewacji budynku Teatru Miejskiego w Lesznie przy ul. G. Narutowicza 69

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR MIEJSKI W LESZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000642388

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gabriela Narutowicza 69

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@teatrmiejskileszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.teatrmiejskileszno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja elewacji budynku Teatru Miejskiego w Lesznie przy ul. G. Narutowicza 69

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddcd49ed-d581-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00097031/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja elewacji budynku Teatru Miejskiego w Lesznie przy ul. G. Narutowicza 69

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania dot. specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych, szyfrowania i oznaczania czasu przekazania,odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl :-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy
PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, od
17.08.2021r.stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne;włączona obsługa JavaScript; zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego
w komunikacji sieciowej–kodowanie UTF8; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę i dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gł. Urzędu Miar. 2.Wykonawca, przystępując
do postępowania o udzielenie zamówienia:akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
dostępnym na ww.stronie w zakładce „Regulamin" i uznaje go za wiążący; zapoznaje i stosuje się do Instrukcji składania ofert
dostępnej na platformazakupowa.pl. 3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, zwłaszcza za zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert,
w wyniku np. złożenia oferty przez „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana za ofertę handlową. Nie
będzie brana pod uwagę w postępowaniu. 4. Wszelkie instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .5.Zalecenia:1)formaty plików
wykorzystywanych przez Wykonawców winny być zgodne z Zał. nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności…”, dalej „Rozporządzenie KRI”. 2) rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf .doc.docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf,3)W celu kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie jednego z rozszerzeń: a).zip,
b).7Z.4)Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w „Rozporządzeniu KRI” występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Pliki te zostaną uznane za złożone nieskutecznie.5)zwraca się uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi maks.10MB i na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp- do składania podpisu
osobistego, który wynosi maks.5MB.6)W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:-ze względu na niskie ryzyko
naruszenia integralności pliku i łatwiejszą weryfikację podpisu, zaleca się w miarę możliwości przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. -pliki w innych
formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca winien pamiętać aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.- rekomenduje się wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym
znacznikiem czasu.7) zaleca się aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów przy weryfikacji plików. 8) zaleca się aby Wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem przetestował wybraną metodę podpisania plików oferty.9)Ofertę należy przygotować z należytą
starannością, zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zaleca się złożenie oferty na 24 h
przed terminem składania ofert.11)Jeśli Wykonawca kompresuje pliki np.zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego z plików.
12) zaleca się aby nie wprowadzać zmian w plikach po podpisaniu podpisem kwalifikowanym. Może to naruszyć integralność plików,
doprowadzić do odrzucenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Miejski w Lesznie reprezentowany przez Dyrektora, ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno. Może się Pani/Pan kontaktować z nim listownie na adres: ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 529 92 70 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@teatrmiejskileszno.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:kadry@teatrmiejskileszno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
• aktów wykonawczych do ustawy Pzp,
• ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia-znak sprawy:TM.271.01.2024 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy Pzp oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz OPEN NEXUS Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań,
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO;
10) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.
11) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ustawy Pzp.
1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TM.271.01.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja elewacji budynku Teatru Miejskiego w Lesznie przy ul. G. Narutowicza 69, polegająca na wykończeniu nowo dobudowanych części budynku poprzez wykonanie wyprawy elewacyjnej wraz z przygotowaniem podłoża na ścianach ocieplonych styropianem z wykonaną warstwą zbrojącą oraz naprawa fragmentów tynku na starej części budynku. Modernizacja obejmuje również zamontowanie rusztowania z linek i naciągów ze stali nierdzewnej do prowadzenia różnych odmian bluszczu. Ponadto przedmiotem Inwestycji jest również rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych i zastąpienie ich nowymi schodami betonowymi – monolitycznymi. Niniejsze zamierzenie ma na celu podniesienie odczuć estetycznych i wizualnych. Dodatkowo zastosowanie nowatorskich rozwiązań prowadzenia zieleni na elewacji ma nawiązywać do otaczającej budynek zieleni. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności następujących robót: a)roboty związane z wykończeniem elewacji budynku – części dobudowywanych, b)roboty związane z wymianą schodów zewnętrznych (2 szt.) na schody betonowe monolityczne, c) roboty związane z montażem rusztowania z linek stalowych i naciągów ze stali nierdzewnej pod bluszcz, d)roboty związane z rozbiórką pasa nawierzchni z kostki betonowej oraz rozbiórką pasa opaski z kamienia oraz ułożeniem obrzeża betonowego, e)prace związane z nasadzeniem różnych odmian bluszczu, zgodnie z załączonym do SWZ: - projektem zamiennym, rysunkami i decyzjami (Załącznik nr 10 do SWZ), - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 11 do SWZ),- zakresem robót przedstawionym w przedmiarze robót (Załącznik nr 12 do SWZ). 3.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) najniższa cena ofertowa brutto (Pc)
2) gwarancja jakości (Pg)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli wykaże na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców, który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną o łącznej wartości robót minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), której przedmiotem były roboty ogólnobudowlane prowadzone na budynku/obiekcie budowalnym, wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie jedną wykonaną robotę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
UWAGA!
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek udziału w postępowaniu dot. doświadczenia zawodowego, musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
UWAGA!
Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: min. jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy/Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
• uprawienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
• spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.), tj. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień) polegające na kierowaniu budowami (tj. pełnieniu funkcji Kierownika Budowy).

Osoba Kierownika Budowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. 2023 r., poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
2. Dokumenty podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 3) lit. a) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów. W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 16 Rozdziału 7 SWZ stosuje się odpowiednio.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 3) lit. a) SWZ:
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1) powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SWZ:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 4) SWZ:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 7 do SWZ);
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót obowiązany jest wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

UWAGA:
1) W przypadku przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych nie potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp odrzuci ofertę, z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót obowiązany jest wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

UWAGA:
1) W przypadku przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych nie potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp odrzuci ofertę, z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Podpisany Formularz Oferty wg Załącznika nr 1 do SWZ,
2. Podpisane Oświadczenie Wykonawcy wg Załącznika nr 2 do SWZ,
3. Podpisane Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby wg Załącznika nr 5 (jeżeli dotyczy),
4. Podpisane Oświadczenie Podwykonawcy wg Załącznika nr 3 (jeżeli dotyczy),
5. Podpisane Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wg Załącznika nr 4 (jeżeli dotyczy),
6. Podpisane Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wg Załącznika nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy),
7. Potwierdzenie wniesienia wadium,
8. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)2.Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu; 2)gwarancjach bankowych; 3)gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP SA nr: 90 1020 3088 0000 8002 0148 9392 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM „Znak sprawy:TM.271.01.2024 i nazwę postępowania. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4.Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej. 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2)określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3)kwotę gwarancji/poręczenia; 4)termin ważności gwarancji/poręczenia; 5)bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp tj.:5.1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 5.2)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 5.3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 6)gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8)wszelkie spory
dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 7.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj.
przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Zał. nr 6 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 3. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione
wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@teatrmiejskileszno.pl Zaleca się jednak, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.