eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Sukcesywne dostawy wraz z dystrybucją gazu ziemnego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy wraz z dystrybucją gazu ziemnego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514325

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-082

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@opole.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy wraz z dystrybucją gazu ziemnego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e00370f7-d4a8-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00097946/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywne dostawy wraz z dystrybucja gazu ziemnego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://opole-uw.logintrade.net/zapytania_email,157289,547d6d05386857dbf3b096bf4677e44d.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://opole-uw.logintrade.net/zapytania_email,157289,547d6d05386857dbf3b096bf4677e44d.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach .pdf, .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 11.1. SWZ składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (e-dowód) za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem wskazanym w punkcie 3.1 ogłoszenia
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem https://opole-uw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy przetargowej, określone w Regulaminie portalu.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy przetargowej: pod adresem wskazanym w
punkcie 3.1 ogłoszenia Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez stronę postepowania na platformie przetargowej, pod adresem wskazanym w punkcie 3.1 ogłoszenia
Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy:
REKOMENDOWANE przeglądarki internetowe:
Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome,Mozilla Firefox ,Opera
Pozostałe wymagania techniczne:
dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; włączona obsługa JavaScript;
zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
zainstalowany Acrobat Reader; zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
REKOMENDOWANE formaty przesyłanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zipcompressed,
application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, e-mail:
helpdesk@logintrade.net
Zamawiający dopuszcza również komunikację w postepowaniu za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@opole.uw.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOU.V.272.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6.1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazu ziemnego wraz z dystrybucją na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wskazano w punkcie 12 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zastrzegają prawo do zmian treści umowy w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana ceny brutto paliwa gazowego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania paliwa gazowego podatkiem akcyzowym, od dnia ich wejścia w życie;
2) nastąpi zmiana ilości i lokalizacji PPG wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości PPG wynikać może z likwidacji istniejącego PPG lub włączenia nowego PPG;
3) nastąpi zmiana wielkości poboru paliwa gazowego w zależności od potrzeb Zamawiającego;
4) nastąpi zmiana terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego do PPG, jeśli zmiana wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury:
a) wypowiedzenia lub zakończenia obecnie obowiązujących umów sprzedaży paliwa gazowego/ kompleksowych umów sprzedaży paliwa gazowego,
b) zmiany sprzedawcy,
c) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
5) nastąpi zmiana cen jednostkowych netto w przypadku wprowadzenia do stosowania nowych Taryf Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonych Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji;
6) nastąpi zmiana cen jednostkowych netto w przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy;
7) nastąpi zmiana cen jednostkowych netto w przypadku obniżenia cen jednostkowych, złożonej przez wykonawcę, na czas określony lub do końca trwania umowy;
8) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Jednostki oraz zgodnie z warunkami określonymi w § 8,
9) zmieniony zostanie sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy, ze względu na zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma na to wpływ;
10) zmieniona zostanie strona umowy, wynikająca ze zmian organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego np. poprzez podział Jednostki lub połączenie Jednostek;
11) zostanie zmieniona nazwa, adres lub status firmy;
12) zostanie wprowadzona zmiana, wynikająca z omyłki pisarskiej zawartej w umowie.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie - bez podawania uzasadnienia odmowy.
3. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie pisemnego wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego m.in. dokładny opis propozycji zmian oraz uzasadnienie celowości tych zmian lub oświadczenie producenta danego asortymentu - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - 4. Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu lub ich akceptacji przez drugą stronę.
4. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia czy zmiana jest zasadna.
5. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu w formie pisemnej.
6. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy - pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://opole-uw.logintrade.net/zapytania_email,157289,547d6d05386857dbf3b096bf4677e44d.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz.835),:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką
dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
2) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz.835),
3) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na tej podstawie, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej,
4) weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu, Zamawiający dokona za pomocą wszelkich dostępnych środków, poprzez ogólnodostępne rejestry.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.