eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzyce › Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i piekarskich dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i piekarskich dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W GORZYCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001092085

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Gorzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-350

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 412 31 81

1.5.8.) Numer faksu: 32 45 11 696

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@woloizol.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://woloizol.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i piekarskich dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd4dc684-d60b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222585

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00051046/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i piekarskich dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/891841

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej jako "Platforma") pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/891841

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.;
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar;
8) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość odtworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawiera rozdział IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 dalej „RODO” informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach, ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, tel. 32/45 11 205, faks 32/45 11 696, www.woloizol.com.pl;
2)z inspektorem ochrony danych osobowych w WOLOiZOL w Gorzycach można się kontaktować pod numerem tel. 32/412 31 56 lub pod adresem e - mail: iodo@woloizol.com.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na: ,,Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i piekarskich dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach”. Postępowanie nr 2/2024/SŻ/TPBN;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące;
4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7)posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 ust. 1 - 3 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać Pan/Pani zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Pełny tekst klauzuli RODO zawiera rozdział XXV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
- w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2024/SŻ/TPBN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i piekarskich dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).
Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w terminie do 348 dni, począwszy od dnia 18.04.2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15812100-4 - Wyroby ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 348 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Kryterium oceny ofert:

cena oferty brutto – 100,00 punktów


cena najniższa spośród złożonych ofert
ilość punktów = ____________________________ x 100,00
cena badanego Wykonawcy

2.Ocena punktowa w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
3.Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
5.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty, które przedstawiają taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty zgodnie z art. 248 - 251 ustawy Pzp.
6.Przedmiot zamówienia jest dostawą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych i zostały opisane szczegółowo wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do SWZ. Z uwagi na fakt, iż wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały wskazane w wyżej powołanym załączniku, Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60 %. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są na tyle precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ;
2)oświadczenie o aktualności oświadczenia dotyczącego okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) - Załącznik nr 4a do SWZ;
3)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, całkowitą wartość brutto oferty, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń;
2)wypełnione wyliczenie wartości zamówienia - Załącznik nr 2a do SWZ;
3)wypełnione oświadczenia Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ i Załącznik nr 3a do SWZ;
4)oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 6 - Załącznik nr 6a do SWZ i Załącznik nr 6b do SWZ (jeżeli dotyczy);
5)proponowany wzór pełnomocnictwa dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie - Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
6)oświadczenie dla Wspólników wspólnie ubiegających się o zamówienie wynikający z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
7)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może wynikać albo z dokumentu pod odpowiednią nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi lub dostawy (część zamówienia) wykonują poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 8 do SWZ.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania:
1)do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu); Pełnomocnictwo powinno zawierać wyszczególnienie wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie, do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania. Przekazanie pełnomocnictwa i jego forma powinno nastąpić na zasadach przewidzianych w ust. 16 - proponowany wzór pełnomocnictwa - Załącznik nr 7 do SWZ;
2)oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ na podstawie wyliczenia wartości zamówienia –Załącznik nr 2a do SWZ;
3)każdy z Wykonawców składa oddzielne oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ i Załącznik nr 3a do SWZ;
4)oświadczenie dla Wspólników wspólnie ubiegających się o zamówienie wynikający z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5)wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, kto składa oświadczenie, tj. czy oświadczenie składane jest przez członka konsorcjum czy też przez pełnomocnika w imieniu konsorcjum;
6)wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, jako aneks do umowy zawarty przez dwie Strony.
2.Zmianie mogą podlegać postanowienia niniejszej umowy wynikające:
1)z zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp;
2)ze zmiany oznaczenia Stron umowy w wyniku następstwa prawnego;
3)z ustawowej zmiany stawek podatku VAT jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania na zasadach przewidzianych w ust. 4;
4)ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej ze stron lub obu Stron, a które weszły w życie po zawarciu umowy, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa;
5)ze z powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana postanowień umowy będzie umożliwiała usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowania umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
6)zmiany ceny jednostkowej przewidzianej w ust. 3;
7)zmianę wynagrodzenie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, mającymi wpływ na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie z art. 439 ustawy Pzp tj. w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań i zasad w § 11 niniejszej umowy.
Pełny zakres zmian umowy zawiera projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) - Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/891841

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 08:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.