eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk." - nr postępowania 035/24

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk.” – nr postępowania 035/24

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013305749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 14

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-048

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk.” – nr postępowania 035/24

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c750a794-d60b-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025716/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw. 3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby
komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom
informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma
obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.7.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f.Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
g.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.9.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego
Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;
2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.*;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk.” – nr postępowania 035/24, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.;
5) okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowiązujących przepisach prawa;
b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 035/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk.”
1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części III SWZ.
2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
3) W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone podczas realizacji umowy na cały okres obowiązywania umowy i na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł słownie: słownie: jeden milion złotych i zero groszy. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od upływu terminu ważności poprzedniej polisy. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości określonej w umowie. W przypadku braku przedłożenia polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy.

3. Zamawiający wymaga, aby usługa nadzoru inwestorskiego była realizowana w terminie od daty podpisania umowy do momentu zakończenia i rozliczenia kontraktu będącego przedmiotem nadzoru tj.
W okresie do 74 miesięcy od podpisania umowy w tym:
Etap 1:
− do 12 miesięcy od daty podpisania umowy - okres pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi,
- do 14 miesięcy od daty podpisania umowy - pełnienie obowiązków wynikających z kontraktu, w okresie jakim Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGiK do siedziby Inwestora;
Czas realizacji etapu I może ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizacji robót budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Etap II:
− do 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy na roboty budowlane – okres pełnienia nadzoru po zakończeniu robót budowalnych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 74 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o całkowitej wartości netto 130 010,30 zł.
W zakresie usług podobnych Zamawiający przewiduje pełnienie nadzoru nad następującym zakresem robót:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- wzmocnienie podłoża gruntowego,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- roboty wykończeniowe,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic,
- roboty w branży telekomunikacyjnej,
- roboty w zakresie melioracji
- roboty w zakresie kanalizacji deszczowej,
- roboty w zakresie gospodarki zielenią,
- roboty w zakresie organizacji ruchu i BRD,
- roboty w branży geodezyjnej.

W/w roboty nad którymi będzie sprawowany nadzór dotyczą odcinka na którym będą wykonywane roboty budowlane i/lub odcinków przyległych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Inspektora Koordynatora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
- co najmniej 2 usługi polegające na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi publicznej* o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda,
b) wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania dotyczące doświadczenia osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia:
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia tj.:
 Inspektor Koordynator
Kwalifikacje:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej, bez ograniczeń**.
Doświadczenie zawodowe:
- doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora / Inżyniera kontraktu/ Inżyniera Rezydenta co najmniej jednego zadania polegającego na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.***
 Inspektor nadzoru robót drogowych
Kwalifikacje:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej, bez ograniczeń**.
Doświadczenie zawodowe:
- doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych co najmniej 2 zadań polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda, wraz
z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.***

 Inspektor nadzoru robót instalacyjnych
Kwalifikacje:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń**
Doświadczenie zawodowe:
- doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robót instalacyjnych co najmniej 2 zadań polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót instalacyjnych nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.***
 Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
Kwalifikacje:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń**

Doświadczenie zawodowe:
- doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych co najmniej 2 zadań polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót telekomunikacyjnych nie mniejszej niż
20 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących
o zakończeniu realizacji zamówienia.***
 Geodeta
Kwalifikacje:
• uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji **
Doświadczenie zawodowe:
- doświadczenie w pełnieniu obsługi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.***
 Inspektor nadzoru ds. materiałowych – technolog
Kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne, budownictwo lądowe.
Doświadczenie zawodowe:
- doświadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru ds. materiałowych – technologa
co najmniej 2 zadań polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.***
 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
Kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe:
- doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.***
 Pomoc Techniczna
Kwalifikacje:
• wykształcenie średnie
Doświadczenie zawodowe:
- w ramach personelu dodatkowego Inspektor koordynator, przewidzi jeden etat pomocy technicznej, która będzie obsługiwać biuro inspektora nadzoru codziennie w godzinach 7:30 – 15:30
__________________________________________________________________________
*) Pod pojęciem dróg publicznych, Zamawiający rozumie drogi określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193) lub drogi będące ich odpowiednikami
w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu
w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
**) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
***) za udział w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia rozumie się:
• udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej lub
• udział w odbiorze końcowym robót branżowych potwierdzony podpisem na protokole lub
• udział w odbiorze końcowym robót potwierdzony podpisem na protokole,
Zamawiający dopuszcza sprawowanie przez jedną osobę funkcji: Inspektora Koordynatora, Osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu, Inspektora jednej
z branż będącej w zakresie kontraktu.
Zamawiający dopuszcza sprawowanie przez jedną osobę funkcji Inspektora więcej niż jednej branży w zakresie kontraktu. Osoba sprawująca funkcję Inspektora więcej niż jednej branży będącej w zakresie kontraktu nie może pełnić funkcji Inspektora Koordynatora i Osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu.
Połączenie funkcji nie może wpływać na jakość prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazać rozdzielenie tych funkcji, np. gdy asortymenty robót różnych branż będą realizowane równocześnie.
3. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem,
a w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (w zakresie punktu 2.4) a)) (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej (w zakresie punktu 2.4) b)) dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż złoty polski Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zmówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia
o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275,
z 2022 r. poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych
z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminów pośrednich (kamieni milowych), gdy nastąpią:
- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; – o czas, w którym z powodu warunków atmosferycznych umowa nie mogła być realizowana lub nie była realizowana w pełnym możliwym zakresie;

- siła wyższa uniemożliwiająca prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – o czas, w którym z powodu wystąpienia siły wyższej umowa nie mogła być realizowana; za siłę wyższą uważa się w szczególności klęski żywiołowe, działania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany będące następstwem okoliczności niezależnych od Zamawiającego
w szczególności zmiany obowiązujących przepisów prawa powodujących wydłużenie procesu inwestycyjnego i nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty;

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty;

- Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty
b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminów pośrednich (kamieni milowych) i zmiana wynagrodzenia gdy nastąpią:
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należytyc) Zmiany osobowe
- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach
i doświadczeniem spełniającym wymóg SWZ punktowanym nie gorzej niż osoby wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

- zmiana osób przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy.

d) Płatności
- zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d sekcji VII pkt 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
e) Zmiana wysokości należnego podatku VAT
- jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług oraz podatku akcyzowego dla robót objętych przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmianę należnego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie nie ulega zmianie, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiązującą po zmianie stawką VAT. Taka zmiana wygrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.
f) W okresie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia.
 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia.
 zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy będzie skierowanie
do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływy zmian na kosztu wykonania zamówienia przez Wykonawcę
i szczegółowy sposób wyliczenia owego wynagrodzenia.
Ciężar wykazania wpływu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa powyżej, na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić zmiany wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na koszy wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia.
g) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy nie będzie niższe niż 10 % wynagrodzenia umownego niezależnie od zakresu ograniczenia wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji i wykonanie umowy w sposób należyty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.