eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › ROPS.DO.3321.15.2023 - Sukcesywne usługi przeprowadzania specjalistycznych diagnoz FAS/FASD dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczejOgłoszenie z dnia 2023-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ROPS.DO.3321.15.2023 - Sukcesywne usługi przeprowadzania specjalistycznych diagnoz FAS/FASD dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276761699

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Modelarska 10

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-142

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rops-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROPS.DO.3321.15.2023 - Sukcesywne usługi przeprowadzania specjalistycznych diagnoz FAS/FASD dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-597988bc-f178-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222314

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023767/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Sukcesywne usługi przeprowadzenia specjalistycznych diagnoz dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim Sygn .projektu RPSL.09.02.09-24-0007/22

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-597988bc-f178-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-597988bc-f178-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-597988bc-f178-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie.
Szczegółowe informacje techniczne na temat komunikacji w postępowaniu dostępne są na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum Pomocy” w instrukcji: Komunikacja w postępowaniu.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) na Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-597988bc-f178-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Pozostałe informacje zamieszczono w rozdziale XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10,
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Ośrodki Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142 to: e-mail: iod@rops-katowice.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 2016 r. – Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, bankom, podmiotom zajmującym się archiwizacją, wykonawcom usług związanych
z obsługą kadrowo-płacową, a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a po jego rozliczeniu przez okres wynikający z przepisów archiwalnych,
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h) posiada Pani/Pan:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i) nie przysługuje Pani/Panu:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROPS.DO.3321.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 111800,00

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia - Specjalistyczna diagnoza w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD – na terenie Katowic:
Specjalistyczna diagnoza dzieci (w wieku do 18 roku życia) w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD będzie prowadzona przez zespół diagnostów: psychologa lub lekarza pediatrę, neurologopedę i psychiatrę dziecięcego. W ramach tej części zamówienia Wykonawca będzie zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 200 godzin dydaktycznych
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznej diagnozy dla łącznie 40 dzieci w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD w łącznej liczbie 5 godzin na każde dziecko.
Realizacja przedmiotu zamówienia w tej lokalizacji (Regionalne Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej, Katowice, ul. Modelarska 10) ma być prowadzona od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00–19:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00, w salach i gabinetach Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej zapewnionych przez Zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 52000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
a) Cena oferty - 60,00 pkt.
b) Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia - Specjalistyczna diagnoza w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD – na terenie Laryszowa i/lub Gliwic:
Specjalistyczna diagnoza dzieci (w wieku do 18 roku życia) w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD będzie prowadzona przez zespół diagnostów: psychologa lub lekarza pediatrę, neurologopedę i psychiatrę dziecięcego. W ramach tej części zamówienia Wykonawca będzie zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 180 godzin dydaktycznych
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznej diagnozy dla łącznie 36 dzieci w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD w łącznej liczbie 5 godzin na każde dziecko.
Realizacja przedmiotu zamówienia w tej lokalizacji (Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Bytomiu, z miejscem realizacji usługi diagnostycznej w Laryszowie przy
ul. Wolności 67a, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna nr 1 w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25 i Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna nr 2 w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25b) ma być prowadzona w pomieszczeniach zapewnionych przez wspomniane wyżej podmioty w dniach
i godzinach uzgodnionych indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a pracownikiem biura projektu.

4.2.5.) Wartość części: 46800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
a) Cena oferty - 60,00 pkt.
b) Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia - Specjalistyczna diagnoza w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD – na terenie Częstochowy:
Specjalistyczna diagnoza dzieci (w wieku do 18 roku życia) w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD będzie prowadzona przez zespół diagnostów: psychologa lub lekarza pediatrę, neurologopedę i psychiatrę dziecięcego. W ramach tej części zamówienia Wykonawca będzie zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 50 godzin dydaktycznych
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznej diagnozy dla łącznie 10 dzieci w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD w łącznej liczbie 5 godzin na każde dziecko.
Realizacja przedmiotu zamówienia w tej lokalizacji (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Dom Życia” w Częstochowie, ul. Św. Kazimierza 1) ma być prowadzona w pomieszczeniach zapewnionych przez wspomniany wyżej podmiot w dniach i godzinach uzgodnionych indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a pracownikiem biura projektu.

4.2.5.) Wartość części: 13000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
a) Cena oferty - 60,00 pkt.
b) Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy części I-III zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący w czasie realizacji zamówienia zespołem diagnostycznym składającym się z minimum 3 różnych specjalistów uprawnionych do sporządzania diagnozy w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD, to jest: psychologa lub lekarza pediatrę, neurologopedę oraz psychiatrę dziecięcego.
Psycholog musi spełniać poniższe minimalne warunki:
1. ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) na kierunku psychologia,
2. trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, w tym dwuletnie doświadczenie zawodowe w diagnozowaniu dzieci w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD.
Lekarz pediatra musi spełniać poniższe minimalne warunki:
1. ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim i/lub medycznym,
2. ukończenie specjalizacji w zakresie pediatrii,
3. posiadanie aktualnego prawa do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
4. trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, w tym dwuletnie doświadczenie zawodowe w diagnozowaniu dzieci w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD.

Neurologopeda musi spełniać poniższe minimalne warunki:
1. ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) na kierunku i/lub
o specjalności logopedia
lub
ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) na dowolnym kierunku studiów wraz z ukończeniem studiów podyplomowych na kierunku/z zakresu logopedia,
2. ukończenie studiów podyplomowych na kierunku/z zakresu neurologopedia,
3. trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, w tym dwuletnie doświadczenie zawodowe w diagnozowaniu dzieci w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD.
Psychiatra dziecięcy musi spełniać poniższe minimalne warunki:
1. ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim i/lub medycznym,
2. bycie w trakcie trwania specjalizacji w zakresie psychiatrii dziecięcej lub ukończenie specjalizacji w tymże zakresie,
3. posiadanie aktualnego prawa do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
4. trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, w tym dwuletnie doświadczenie zawodowe w diagnozowaniu dzieci w obszarze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FAS/FASD.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 3 rozdziału XIII SWZ, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp – zgodnie z złącznikiem nr 3 do SWZ.
4.2. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej SWZ.
4.4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt. 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SWZ. Dodatkowo w wykazie osób należy podać doświadczenie, za które Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za dodatkowe doświadczenie specjalistów w kryterium oceny ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść pełnomocnictwa musi jasno określać zakres umocowania oraz równocześnie będzie ono potwierdzeniem solidarnej odpowiedzialności podmiotów realizujących przedmiot zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 7 do SWZ).
8. Dopuszcza się uczestnictwo któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyłącznie w jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale X SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SWZ wzór umowy (załącznik nr 6).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ tj.:
a. Zaistnienia omyłki pisarskiej,
b. Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, zagrożenia epidemiologiczne i inne zdarzenia) mającej wpływ na realizację umowy,
c. Wystąpienia innych zdarzeń mających wpływ na realizację umowy, w szczególności takich, które powstały niezależnie od działań samych stron, bądź których strony nie były
w stanie przewidzieć,
d. W przypadku wprowadzenia przez Ustawodawcę przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w sprzeczności,
e. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
f. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i /lub Zarządzającej,
g. Zmiany oświadczeń Wykonawcy i sposobu płatności za realizację usługi związaną
z zastosowaniem systemu podzielonej płatności (split payment),
h. Zmiany stawki podatku powstałej w odniesieniu do stawki ofertowej, niezależnie od przyczyny takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem niezmienności wysokości dotychczasowego wynagrodzenia,
i. Terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
j. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności dopuszczalna jest zmiana osób realizujących przedmiot umowy, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, z podaniem przyczyny tejże zmiany i uzyskaniu akceptacji dla osoby wskazanej na zastępcę. Zaproponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ (na spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Ponadto zaproponowana osoba musi uzyskać taką samą liczbę punktów w kryterium „Doświadczenie osób realizujących zamówienie” co osoba zmieniana. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zapisy umowy zostaną odpowiednio dostosowane.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 439 ustawy Pzp co szczegółowo zostało opisane we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: eZamowienia - zakładka "Oferty i wnioski" na stronie prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.