eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. DE-dzp.272-87/24

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. DE-dzp.272-87/24

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Mickiewicza 30

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. DE-dzp.272-87/24

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12fa8d56-d564-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.dzp.agh.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-ProPublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl lub poczty elektronicznej dzp@agh.edu.pl. 1. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. 4. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. 5. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 120 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. 6. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej.
Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie. 7. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”) lub poczty elektronicznej. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 8. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 30 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 30 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DE-dzp.272-87/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu Basenu AGH ( bud. U-11) w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową dachu w ramach dostosowania do przepisów ppoż. z uwzględnieniem podziału na:
• Zadanie 1: Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie;
• Zadanie 2: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Basenu AGH;
• Zadanie 3: Przebudowa dachu w ramach dostosowania budynku Basenu AGH do przepisów ppoż
Zadanie 1: Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie

Zakres prac:
1. Wymiana pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej patyna łączonej na rąbek i obróbek blacharskich w części pulpitowej, wykonanie deskowania z płyt OSB niezapalnych i maty strukturalnej pod blachę, na impregnowanych kontrłatach;
2. Wymiana pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej patyna i obróbek blacharskich w częściach łukowych, wymiana deskowania z płyt OSB niepalnych i maty strukturalnej, na impregnowanych wymienionych łatach;
3. Montaż barier przeciwśniegowych;
4. Wymiana pokrycia wyoblenia okapu dachu łukowego koryta i wpustów z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej, wymiana deskowania z płyt OSB niezapalnych i maty strukturalnej , na impregnowanych łatach, z naprawą konstrukcji drewnianej wyoblenia;
5. Wymiana elementów wentylacyjnych i wyjściowych znajdujących się na dachu;
6. Wykonanie systemu ochrony przed upadkiem z wysokości na częściach łukowych
i części pulpitowej;
7. Remont elewacji szczytowej części środkowej obiektu;
8. Demontaż i ponowny montaż wentylatorów dachowych;
9. Remont instalacji elektrycznej na dachu:
• demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
• demontaż istniejącej instalacji elektrycznej ogrzewania rynien i rur spustowych,
• wykonanie instalacji odgromowej,
• wykonanie instalacji podgrzewania rynien i wpustów dachowych;

Zadanie 2: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Basenu AGH

Zakres prac:
1. Montaż konstrukcji wsporczej mocowanej do rąbka stojącego pokrycia dachowego z blachy;
2. Wykonanie tras kablowych przystosowanych do prowadzenia na zewnątrz;
3. Wykonanie przepustów kablowych. Montaż oraz uszczelnienie w zakresie prac dekarskich;
4. Ochrona odgromowa paneli PV, montaż masztów odgromowych montowanych do ocieplonych ścian dachu;
5. Dostosowanie układu pomiarowego;
6. Rozbudowa rozdzielnicy głównej;
7. Montaż paneli PV modułów fotowoltaicznych samoodśnieżających wraz z wpięciem do sieci NN;
8. Wykonanie instalacji ogrzewania paneli;
9. Wykonanie Systemu Zarządzania Energią (SZE);
10. Wykonanie prób i pomiarów;
11. Zgłoszenie wykonanych instalacji do organów PSP;
12. Wykonanie klimatyzacji (jedn. wewnętrzną należy zamontować w pomieszczeniu z falownikiem nr 2.23 (rys nr E2) natomiast jednostkę zewnętrzną należy zamontować na poziomie piwnic w podbaseniu);

Zadanie 3: Przebudowa dachu w ramach: „Dostosowania budynku Basenu AGH do przepisów ppoż”.
Zakres prac:
1. Wykonanie przebudowy fragmentu dachu wraz z montażem obudów pod czerpnie z podkonstrukcją stalową - 100x150cm 1 szt. i 120x120 cm 1 szt.;
2. Wykonanie przebudowy fragmentu dachu wraz z montażem obudów pod klapy nadciśnieniowe z podkonstrukcja stalową - 150x150 cm 2 szt.;
3. Wykonanie przebudowy fragmentu dachu z montażem wyłazu dachowego kopułkowego przeźroczystego 80x80 cm z siłownikami gazowymi oraz montaż klamer wyłazowych;
4. Dostawa i montaż drabinek dachowych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ZZdolność techniczna i zawodowa:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
— minimum 2 realizacje polegające na remoncie lub wykonaniu pokrycia z blachy łączonej na rąbek, o powierzchni dachu wraz z obróbkami min. 2 500 m2;
 minimum 2 realizacje polegające na remoncie lub wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej łączonej na rąbek, o powierzchni dachu wraz z obróbkami min. 700 m2 dla każdej z nich; (nie dotyczy Wykonawców, którzy warunek określony w tiret 1 wykażą poprzez realizacje polegającą na wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej);
— minimum 2 realizacje polegające na kompleksowym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 30 kW;
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
c) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej tzw. elektrycznej bez ograniczeń która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Osoba wymieniona powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca wraz z ofertą składa: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp) 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: a) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego: 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. 2A)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, bez przeprowadzania nowego
postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy w następującym zakresie:
1. wysokości wynagrodzenia
2. terminu realizacji przedmiotu Umowy
3. kolejności i terminu wykonania robót;
4. materiałów, urządzeń, robót budowlanych oraz rozwiązań technicznych i technologicznych
5. osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony
6. zmiany Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie określonego
zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy
7. zmiany zakresu Umowy spowodowanej następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów
8. zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy
Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin realizacji.
Szczegółowy zakres został określony w §17 „Wzór umowy” załącznik nr 4

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:
• Uprawnienia wymienione w pkt 8.2 specyfikacji oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby pełniącej funkcje kierownika budowy.
• Kserokopię uprawnień dla osób posiadających uprawnienia D i E / certyfikatów wymienionych w pkt 4.1 SWZ.
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzenia Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków,
• Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie i prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych potwierdzające zapoznanie się opracowanymi przez zamawiającego wytycznymi do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo na AGH oraz ich akceptację. W/w wytyczne wraz ze wzorem oświadczenia są dostępne pod adresem: http://di.adm.agh.edu.pl/public/Wytyczne_dla_projektantow/wytyczne_do_prowadzenia_prac_pozarowo_niebezpiecznych.pdf
• Kosztorys uproszczony z podziałem na zadanie 1, zadanie 2 i zadanie 3 wraz z zestawieniem materiałów oraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. Kosztorys będzie podstawą do ewentualnego obniżenia wynagrodzenia określonego w ofercie w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót oraz zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w umowie. Ceny kosztorysowe obowiązywać będą przez okres ważności umowy. Kosztorysy poza wersją papierową winny zostać przekazane w wersji elektronicznej w powszechnie wykorzystywanych formatach plikowych tj. w formacie BEM, ZUZ, KST, ATH, XML lub PDF z możliwością przeszukiwania.
• Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) osób które będą wykonywały czynności dla których w pkt. 4.14 specyfikacji został określony taki wymóg.
• Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót z podziałem na zadania uzgodniony z Zamawiającym.

Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość następujących linii ubezpieczenia:
A. UBEZPIECZENIE OC
Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz wszystkich podwykonawców i ich dalszych podwykonawców (Ubezpieczeni) i utrzyma w mocy przez cały okres realizacji Umowy, wydłużony o 90 dni polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie nie gorszym niż określony w poniższej tabeli, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł. (dziesięć milionów złotych) na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Dopuszczalna jest także polisa roczna (tzw. „obrotowa”, generalna), która zostanie odnowiona na warunkach nie gorszych niż określonych poniżej, aż do czasu zakończenia niniejszego kontraktu, z wydłużeniem okresu ochrony dla tego kontraktu o 90 dni od daty jego zakończenia.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), ubezpieczenie o którym mowa powyżej winien posiadać każdy z Wykonawców realizujących wspólnie umowę lub ubezpieczenie takie winno obejmować wszystkich Wykonawców.

B. Ubezpieczenia budowlano-montażowego (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia konsorcjum polisa powinna być wystawiona na konsorcjum) na wartość kontraktu z VAT z uwzględnieniem klauzul dodatkowych określonych w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.