eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Dla Dzieci i Młodzieży i Izby Przyjęć oraz adaptacja terenu zewnętrznego celem podniesienia standardów opieki nas młodymi pacjentami

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Dla Dzieci i Młodzieży i Izby Przyjęć oraz adaptacja terenu zewnętrznego celem podniesienia standardów opieki nas młodymi pacjentami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072147187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Sobieskiego 83

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@szpitalpediatryczny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpediatryczny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Dla Dzieci i Młodzieży i Izby Przyjęć oraz adaptacja terenu zewnętrznego celem podniesienia standardów opieki nas młodymi pacjentami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17096daf-d5d8-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00071049/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Dla Dzieci i Młodzieży i Izby Przyjęć oraz adaptacja terenu zewnętrznego celem podniesienia standardów opieki nad młodymi pacjentami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalpediatryczny.logintrade.net/zapytania_email,157887,15349a675d241a4f8b90a1b0ff333099.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem (adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń i dokumentów) :
https://szpitalpediatryczny.logintrade.net/zapytania_email,157887,15349a675d241a4f8b90a1b0ff333099.html, lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: m.handzlik@szpitalpediatryczny.pl.
UWAGA: Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty! Oferty należy składać wyłącznie poprzez Platformę przetargową.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez Platformę przetargową. Ilekroć w SWZ jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://szpitalpediatryczny.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https:// szpitalpediatryczny.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 7, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
9. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Pozostałe wymagania szczegółowo opisano w rozdziale XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.TZP.250.TP2.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Pawilonie nr V Szpitala Pediatrycznego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty ujęte w dokumentacji technicznej, stanowiącej załączniki nr 1-51 do opisu przedmiotu zamówienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem rzeczowym i dokumentacją techniczną.
Zamówienie dla Zadania 1 nie uwzględnia elementów kontroli dostępu w obrębie oddziału, z kolei dostawa i montaż oświetlenia w sufitach kasetonowych stanowi zamówienie w ramach prawa opcji.
Zakres rzeczowy dla Zadania nr 1 Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Pawilonie nr V Szpitala Pediatrycznego zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną obejmuje:
1) montaż i instalacja klimatyzacji;
2) montaż instalacja wentylacji mechanicznej;
3) montaż sufitów kasetonowych z uwzględnieniem oświetlenia nocnego w pokojach chorych;
4) instalacja nowych drzwi wejściowych do Pawilonu nr V umożliwiających integrację z systemem przeciwpożarowym i spełniających warunki termoizolacyjne; (poprzez instalację nowych drzwi wejściowych rozumie się m.in. wymianę skrzydeł drzwi na nowe oraz renowację łuku nad skrzydłami z uwagi na zachowanie walorów zabytkowych).
5) wydzielenie w obrębie klatki schodowej dodatkowych drzwi dla poprawy bezpieczeństwa pacjenta;
6) modernizacja pomieszczeń, roboty konieczne do wykonania po montażu instalacji (m.in. bruzdowanie ścian pod prowadzenie instalacji, przewierty i przekucia pod prowadzenie instalacji klimatyzacji, wentylacji, uzupełnienia tynków w miejscach bruzdowania pod instalacje, malowanie, renowacja istniejącej posadzki);
7) wymalowania ścian, a także montaż odbojnic we wskazanych przez użytkownika miejscach;
8) utylizację odpadów oraz wszystkich niezbędnych czynności do realizacji zamówienia;
9) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45410000-4 - Tynkowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego w ramach prawa opcji, rozszerzenia zamówienia o montaż oświetlenia w sufitach kasetonowych (zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą opis zadania 1).
2. Wynagrodzenie za realizację prac w ramach prawa opcji zostanie ustalone na podstawie ceny wynikającej z oferty Wykonawcy (maksymalna wartość opcji).
3. Skorzystanie z prawa opcji zależne jest od potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy.
4. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu (w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania wyłącznie zamówienia podstawowego).
5. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji z odpowiednim wyprzedzeniem. Skorzystanie z prawa opcji nie wpłynie na ostateczny termin realizacji zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach zadania 1, na potrzeby badania i oceny ofert, cena całkowita brutto obejmuje również opcję.
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu kryteriów oceny otrzyma najwyższą łączną punktację.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Adaptacja wydzielonego terenu przyległego do Pawilonu nr V na potrzeby zajęć terapeutycznych z zakresu rehabilitacji ruchowej dla pacjentów całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie usługi oraz roboty opisane w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy:
1) Etap I:
a) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej koncepcji realizacji zadania,
b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego terenu przyległego do Pawilonu nr V na potrzeby zajęć terapeutycznych z zakresu rehabilitacji ruchowej dla pacjentów całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży wraz z koniecznymi uzgodnieniami i decyzjami;
2) Etap II:
a) wykonanie robót budowalnych.
Zakres rzeczowy dla Zadania nr 2 Adaptacja wydzielonego terenu przyległego do Pawilonu nr V na potrzeby zajęć terapeutycznych z zakresu rehabilitacji ruchowej dla pacjentów całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym obejmuje m.in.:
1) wykonania dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie przedmiotowego zamówienia w oparciu o m.in. dokumentację geotechniczną i lokalne warunki klimatyczne;
2) budowa bezpiecznego – w wykonawstwie i eksploatacji – ogrodzenia terenu dostosowanego dla Pacjentów Oddziału wraz z bramami z ich zasilaniem i automatyką;
3) budowa ogrodu terapeutycznego m.in. nawierzchni i ścieżek spacerowych z obrzeżami, placykami i ławkami wśród niskiej zieleni ozdobnej do prowadzenia zajęć terapeutycznych i aktywności na świeżym powietrzu;
4) zagospodarowanie zieleni w postaci trawników, zieleni wysokiej oraz grządek do uprawy roślin przez pacjentów;
5) jeśli to konieczne - w granicach opracowania określonej w dokumentacji projektowej wycinki drzew, ochronę drzew w świetle koron drzew, wykonanie nasadzeń;
6) utylizację odpadów oraz wszystkich niezbędnych czynności do realizacji zamówienia,
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71352000-0 - Usługi badania podłoża

71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

31527260-6 - Systemy oświetleniowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu kryteriów oceny otrzyma najwyższą łączną punktację.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest:
Dla zadania 1:
1) wykazać wykonane roboty budowlane, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
*okres liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert
Niezbędne doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: w wykazie należy wskazać i załączyć dowody, dla minimum 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę nowego budynku lub przebudowę/nadbudowę/rozbudowę/remont/modernizację istniejącego budynku o wartości co najmniej 700 000,00 zł brutto
Zamawiający dopuszcza wykazanie powyższych rodzajów robót (np. rozbudowa wraz z remontem) wykonanych w ramach 1 zamówienia/umowy na 1 obiekcie budowlanym o łącznej wartości co najmniej 700 000,00 zł brutto.
W przypadku powołania się przez wykonawcę na doświadczenie w realizacji usług i robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług i robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN, dane finansowe winny być przeliczone przez Wykonawcę na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP); jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów NBP, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
2) wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Niezbędne kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: w wykazie należy wskazać co najmniej:
a) 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia zgodne z SWZ
b) 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia zgodne z SWZ;
c) 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia zgodne z SWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji w przypadku posiadania przez poszczególne osoby wymaganych kwalifikacji.
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 334) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Dla zadania 2:
1) wykazać wykonane usługi nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy
*okres liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert
Niezbędne doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: w wykazie należy wskazać i załączyć dowody, dla minimum 1 usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu o powierzchni co najmniej 800m2.
2) wykazać wykonane roboty budowlane, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
*okres liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert
Niezbędne doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: w wykazie należy wskazać i załączyć dowody, dla minimum 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem zagospodarowanie terenu o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto oraz i powierzchni co najmniej 700m2.
W przypadku powołania się przez wykonawcę na doświadczenie w realizacji usług i robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług i robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN, dane finansowe winny być przeliczone przez Wykonawcę na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP); jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów NBP, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
3) wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Niezbędne kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: w wykazie należy wskazać co najmniej:
a) 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Projektanta w branży architektonicznej posiadającą uprawnienia zgodne z SWZ;
b) 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Projektanta w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia zgodne z SWZ;
c) 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Projektanta w branży sanitarnej posiadającą uprawnienia zgodne z SWZ;
d) 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia zgodne z SWZ;
e) 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia zgodne z SWZ;
f) 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia zgodne z SWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji w przypadku posiadania przez poszczególne osoby wymaganych kwalifikacji (np. uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w danej specjalności).
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 334) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat* , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ
*okres liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert
- wyłącznie dla części 2
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 3 do SWZ
*okres liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4 do SWZ
3) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów określonych w pkt. 1) dotyczących tych podmiotów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem oferty równoważnej. W takim wypadku Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie kryteriów oceny równoważności i/lub oceny czy proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wezwania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Obligatoryjnie:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert;
2) Dodatkowo – jeśli dotyczy:
a) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku kiedy podpisanie oferty wymaga udzielenia pełnomocnictwa;
b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z treścią rozdziału VIII SWZ;
c) w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – jeżeli Wykonawca nie korzysta z możliwości złożenia przedmiotowego oświadczenia na formularzu ofertowym;
f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
g) przedmiotowe środki dowodowe – w przypadku składania ofert równoważnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia na formularzu ofertowym.
7. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na limit znaków w polu - szczegółowe warunki zmian do umowy znajdują się w załączniku nr 5 do SWZ (w odniesieniu do każdej z części)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitalpediatryczny.logintrade.net/zapytania_email,157887,15349a675d241a4f8b90a1b0ff333099.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Dla Dzieci i Młodzieży i Izby Przyjęć oraz adaptacja terenu zewnętrznego celem podniesienia standardów opieki nad młodymi pacjentami w ramach Programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2024 z podziałem na zadania (części).
Zamówienie współfinansowane jest z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, paragrafu 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie umowy nr DOI/PW/Psychiatria/3/11/2024/85195/6220/171/1701 na udzielenie w 2024r. dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Dla Dzieci i Młodzieży i Izby Przyjęć oraz adaptacja terenu zewnętrznego celem podniesienia standardów opieki nad młodymi pacjentami” w ramach programu wieloletniego pn. „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2024” z dnia 29.12.2023r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Szpitalem Pediatrycznym w Bielsku-Białej oraz z budżetu Powiatu Bielskiego i środków własnych Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie:
a) Zadanie 1 – do 31.10.2024r.
b) Zadanie 2 –
Etap I – w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy
Etap II – w terminie do 31.10.2024r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy obejmuje również czynności odbiorowe określone w projektowanych postanowieniach umowy.


Wizja lokalna
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający umożliwia odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Zamawiający wyznacza dwa terminy wizji lokalnej:
1) na dzień 04.03.2024r. godz. 09:00 oraz
2) na dzień 05.03.2024r. godz. 09:00
Chęć udziału w wizji lokalnej zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest zgłosić e-mailem na adres: w.dedys@szpitalpediatryczny.pl bądź poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania, najpóźniej na godzinę przed terminem planowanej wizji. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę wykonawcy oraz imiona i nazwiska osób, które mają wziąć udział w wizji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.