eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pilzno › CATERING DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU POMOCY

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
CATERING DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU POMOCY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850019174

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Legionów

1.5.2.) Miejscowość: Pilzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 67-22-145

1.5.8.) Numer faksu: 14 672 -20-99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@gminapilzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opspilzno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82e04c95-c023-11ee-9897-f6855eb846c0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

CATERING DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU POMOCY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82e04c95-c023-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00078692/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Usługa zapewnienia posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00082858

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KS-271-1/24

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 153385,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa zapewnienia posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim.
2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków;
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zgodnie z Rozdziałem III ust. 3 SWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - stwierdza się, że przedmiot zamówienia nie jest podzielny i wykonanie odrębnie części tego zamówienia nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Nie zastosowanie podziału zamówienia nie grozi ograniczeniem konkurencji na rynku. Podział na części może spowodować problem z nadmiernymi trudnościami technicznymi lub skoordynowaniem działań kilku wykonawców, realizujących poszczególne części zamówienia. Sytuacja taka mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Catering dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim: jeden gorący posiłek dziennie (zupa maksymalnie 2 razy w tygodniu, drugie danie minimum trzy razy w tygodniu). Dziennie średnio dla 30 osób. Od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Szacowana liczba posiłków w całym okresie realizacji zamówienia może wynieść 6 370, jednakże może ona ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od obecności uczestników.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wykonania posiłków dla osób starszych, tj. osób powyżej 60 roku życia - jeden gorący posiłek dziennie (zupa maksymalnie 2 razy w tygodniu, drugie danie minimum trzy razy w tygodniu), dostarczenia do Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim, adres: Podlesie Machowskie 54, 39-221 Łęki Górne i wydawania ich uczestnikom w oparciu o przykładowy jadłospis, będący załącznikiem nr 8 do SWZ.
2) przygotowania posiłków z możliwością porcjowania.
3) wykonywania posiłków w ramach diety, których cena będzie taka sama jak inne posiłki.
4) przygotowywania posiłków w sposób zróżnicowany (posiłek każdego dnia jest inny) zawierający sezonowe owoce i warzywa, produkty z gospodarstw ekologicznych, produktów z pełnowartościowych, świeżych i nieprzeterminowanych produktów o właściwej temperaturze do spożycia, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i muszą one odpowiadać: jakościowo, ilościowo, wagowo i pod względem kaloryczności przykładowemu jadłospisowi przez cały okres realizacji zamówienia.
5) dostarczania cateringu w naczyniach wielorazowych i podawania posiłków uczestnikom przy wykorzystaniu naczyń, sztućców, talerzy, kubków/szklanek, serwetek należących do Wykonawcy, (naczynia jednorazowe dopuszcza się wyłącznie w przypadku wydanych rekomendacji, wytycznych odpowiednich służb. W przypadku wykorzystania jednorazowych naczyń, muszą one spełniać obowiązujące normy prawne). Podawanie posiłków powinno odbywać się w sposób estetyczny.
6) zapewnienia posiłków przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), wyłączając dni wolne od pracy Zamawiającego.
7) przygotowywania i dostarczania cateringu w terminach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego (planowany - w godz. 1300 - 1330), transportem zapewnionym przez Wykonawcę, przy zachowaniu odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. z 2023 r., poz. 1448), gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Przechowywania próbek wykonanych posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
8) ponoszenia odpowiedzialności za zgodność jakości cateringu z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia.
9) zapewnienia transportu posiłków, zgodnie z zasadami sanitarno – epidemiologicznym i przy wykorzystaniu termosów i innych naczyń niezbędnych do tego zamówienia.
10) dostarczania w formie papierowej lub e-mail, osobie wyznaczonej w Dziennym Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim tygodniowych lub miesięcznych jadłospisów zawierających dzień, opis posiłków i ich gramaturę nie później niż na dwa dni przed rozpoczęciem kolejnego tygodnia lub miesiąca.
11) odbioru termosów, naczyń, jednorazowych zużytych pojemników i pozostałości (resztek) posiłków.
12) posprzątania miejsca wydawania posiłków, m. in.: zebranie naczyń, starcie stolików, pozamiatanie, wymycie podłogi.
13) przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych ministerstw na czas pandemii w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
14) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej, tj. nie mniej niż 100 000zł przez cały okres trwania umowy.
15) cena całkowita jednego posiłku ma uwzględniać wszystkie wymogi opisane w SWZ.
8. Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać telefonicznie Wykonawcy każdego dnia do godz. 800 liczbę osób, którym należy przygotować gorący posiłek oraz liczbę posiłków w ramach diety. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę wykorzystanych posiłków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100009 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 137592 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100009 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Cateringowe Anna Skopek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8721154849

7.3.3) Ulica: Jaworze Górne

7.3.4) Miejscowość: Pilzno

7.3.5) Kod pocztowy: 39-223

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 100009 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.