eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kadzidło › Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w 2024 roku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Przedszkole w Kadzidle

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 526472312

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bajkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Kadzidło

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-420

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole@kadzidlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedsamkadz.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59cb276f-d550-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00220599/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59cb276f-d550-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załącznik. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym).
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przedszkole@kadzidlo.pl (nie dotyczy składania ofert).
10. Uwaga: z uwagi na limit znaków pełne wytyczne zamieszczono w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W celu wypełnienia, ciążącego na Zamawiającym, obowiązku informacyjnego
zobowiązuje się Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, do zapoznania się z "Klauzulą informacyjną", zawartą w
rozdziale XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GP.26-1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa: produkty ogólnospożywcze zgodnie z załącznikiem 2.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ, na podstawie oferty oraz złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium: Cena - waga 60%
2. Kryterium: Czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku- waga 40%
Ocena ofert w zakresie poszczególnych kryteriów dokonana zostanie wg następujących zasad: Dla porównania ofert zostanie wzięte pod uwagę kryterium:
Cena – cena oferty
i czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku.
Przyjmuje się, że 1% = 1pkt.
3. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następującego wzoru:
X1 = Cmin / Coo x 60% gdzie:
X1 – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych fert,
Coo – cena oferty ocenianej,
60%- procentowe znaczenie kryterium.

Przy obliczaniu liczby punktów (X2) w kryterium czas wymiany towaru na
pełnowartościowy lub na uzupełnienie braków Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
6 godzin - 0 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
5 godzin - 10 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
4 godziny - 20 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
3 godziny - 30 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
do 2 godzin - 40 pkt.

Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego czas wynosi 6 godzin od chwili zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego (ustnie podczas odbioru dostawy lub telefonicznie, emailem. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub uzupełnienie braku. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego czasu, Zamawiający przyjmie najdłuższy dopuszczalny czas, czyli 6 godzin.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje czas dłuższy niż 6 godzin na wymianę lub uzupełnienie braku, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Ocena punktowa przyznana ofercie (X) będzie sumą punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert i zostanie obliczona jako:
X= X1+ X2
4. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska największą liczbę punktów.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa: mięso i wędliny, zgodnie z załącznikiem 2.2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ, na podstawie oferty oraz złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium: Cena - waga 60%
2. Kryterium: Czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku- waga 40%
Ocena ofert w zakresie poszczególnych kryteriów dokonana zostanie wg następujących zasad: Dla porównania ofert zostanie wzięte pod uwagę kryterium:
Cena – cena oferty
i czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku.
Przyjmuje się, że 1% = 1pkt.
3. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następującego wzoru:
X1 = Cmin / Coo x 60% gdzie:
X1 – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych fert,
Coo – cena oferty ocenianej,
60%- procentowe znaczenie kryterium.

Przy obliczaniu liczby punktów (X2) w kryterium czas wymiany towaru na
pełnowartościowy lub na uzupełnienie braków Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
6 godzin - 0 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
5 godzin - 10 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
4 godziny - 20 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
3 godziny - 30 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
do 2 godzin - 40 pkt.

Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego czas wynosi 6 godzin od chwili zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego (ustnie podczas odbioru dostawy lub telefonicznie, emailem. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub uzupełnienie braku. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego czasu, Zamawiający przyjmie najdłuższy dopuszczalny czas, czyli 6 godzin.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje czas dłuższy niż 6 godzin na wymianę lub uzupełnienie braku, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Ocena punktowa przyznana ofercie (X) będzie sumą punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert i zostanie obliczona jako:
X= X1+ X2
4. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska największą liczbę punktów.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa: ryby i mrożonki, zgodnie z załącznikiem 2.3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ, na podstawie oferty oraz złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium: Cena - waga 60%
2. Kryterium: Czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku- waga 40%
Ocena ofert w zakresie poszczególnych kryteriów dokonana zostanie wg następujących zasad: Dla porównania ofert zostanie wzięte pod uwagę kryterium:
Cena – cena oferty
i czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku.
Przyjmuje się, że 1% = 1pkt.
3. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następującego wzoru:
X1 = Cmin / Coo x 60% gdzie:
X1 – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych fert,
Coo – cena oferty ocenianej,
60%- procentowe znaczenie kryterium.

Przy obliczaniu liczby punktów (X2) w kryterium czas wymiany towaru na
pełnowartościowy lub na uzupełnienie braków Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
6 godzin - 0 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
5 godzin - 10 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
4 godziny - 20 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
3 godziny - 30 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
do 2 godzin - 40 pkt.

Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego czas wynosi 6 godzin od chwili zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego (ustnie podczas odbioru dostawy lub telefonicznie, emailem. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub uzupełnienie braku. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego czasu, Zamawiający przyjmie najdłuższy dopuszczalny czas, czyli 6 godzin.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje czas dłuższy niż 6 godzin na wymianę lub uzupełnienie braku, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Ocena punktowa przyznana ofercie (X) będzie sumą punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert i zostanie obliczona jako:
X= X1+ X2
4. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska największą liczbę punktów.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Dostawa: pieczywo i wyroby cukiernicze, zgodnie z załącznikiem 2.4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ, na podstawie oferty oraz złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium: Cena - waga 60%
2. Kryterium: Czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku- waga 40%
Ocena ofert w zakresie poszczególnych kryteriów dokonana zostanie wg następujących zasad: Dla porównania ofert zostanie wzięte pod uwagę kryterium:
Cena – cena oferty
i czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku.
Przyjmuje się, że 1% = 1pkt.
3. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następującego wzoru:
X1 = Cmin / Coo x 60% gdzie:
X1 – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych fert,
Coo – cena oferty ocenianej,
60%- procentowe znaczenie kryterium.

Przy obliczaniu liczby punktów (X2) w kryterium czas wymiany towaru na
pełnowartościowy lub na uzupełnienie braków Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
6 godzin - 0 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
5 godzin - 10 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
4 godziny - 20 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
3 godziny - 30 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
do 2 godzin - 40 pkt.

Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego czas wynosi 6 godzin od chwili zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego (ustnie podczas odbioru dostawy lub telefonicznie, emailem. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub uzupełnienie braku. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego czasu, Zamawiający przyjmie najdłuższy dopuszczalny czas, czyli 6 godzin.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje czas dłuższy niż 6 godzin na wymianę lub uzupełnienie braku, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Ocena punktowa przyznana ofercie (X) będzie sumą punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert i zostanie obliczona jako:
X= X1+ X2
4. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska największą liczbę punktów.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Dostawa: warzywa i świeże owoce, zgodnie z załącznikiem 2.5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ, na podstawie oferty oraz złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium: Cena - waga 60%
2. Kryterium: Czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku- waga 40%
Ocena ofert w zakresie poszczególnych kryteriów dokonana zostanie wg następujących zasad: Dla porównania ofert zostanie wzięte pod uwagę kryterium:
Cena – cena oferty
i czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku.
Przyjmuje się, że 1% = 1pkt.
3. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następującego wzoru:
X1 = Cmin / Coo x 60% gdzie:
X1 – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych fert,
Coo – cena oferty ocenianej,
60%- procentowe znaczenie kryterium.

Przy obliczaniu liczby punktów (X2) w kryterium czas wymiany towaru na
pełnowartościowy lub na uzupełnienie braków Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
6 godzin - 0 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
5 godzin - 10 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
4 godziny - 20 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
3 godziny - 30 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
do 2 godzin - 40 pkt.

Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego czas wynosi 6 godzin od chwili zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego (ustnie podczas odbioru dostawy lub telefonicznie, emailem. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub uzupełnienie braku. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego czasu, Zamawiający przyjmie najdłuższy dopuszczalny czas, czyli 6 godzin.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje czas dłuższy niż 6 godzin na wymianę lub uzupełnienie braku, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Ocena punktowa przyznana ofercie (X) będzie sumą punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert i zostanie obliczona jako:
X= X1+ X2
4. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska największą liczbę punktów.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6: Dostawa: produkty mleczarskie, zgodnie z załącznikiem 2.6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ, na podstawie oferty oraz złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium: Cena - waga 60%
2. Kryterium: Czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku- waga 40%
Ocena ofert w zakresie poszczególnych kryteriów dokonana zostanie wg następujących zasad: Dla porównania ofert zostanie wzięte pod uwagę kryterium:
Cena – cena oferty
i czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku.
Przyjmuje się, że 1% = 1pkt.
3. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następującego wzoru:
X1 = Cmin / Coo x 60% gdzie:
X1 – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych fert,
Coo – cena oferty ocenianej,
60%- procentowe znaczenie kryterium.

Przy obliczaniu liczby punktów (X2) w kryterium czas wymiany towaru na
pełnowartościowy lub na uzupełnienie braków Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
6 godzin - 0 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
5 godzin - 10 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
4 godziny - 20 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
3 godziny - 30 pkt
- za oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku
do 2 godzin - 40 pkt.

Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego czas wynosi 6 godzin od chwili zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego (ustnie podczas odbioru dostawy lub telefonicznie, emailem. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oferowany czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub uzupełnienie braku. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego czasu, Zamawiający przyjmie najdłuższy dopuszczalny czas, czyli 6 godzin.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje czas dłuższy niż 6 godzin na wymianę lub uzupełnienie braku, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Ocena punktowa przyznana ofercie (X) będzie sumą punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert i zostanie obliczona jako:
X= X1+ X2
4. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska największą liczbę punktów.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na pełnowartościowy lub na uzupełnienie braku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie,
2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie,
2.3) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie,
2.4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą na dzień składania ofert:
2.1 Wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do SWZ),
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,
c) wypełnione formularze kalkulacji ceny oferty (załączniki nr od 2.1 do 2. 6 do SWZ, złożyć w zależności na ile części zamówienia wykonawca składa ofertę, na każdą część złożyć oddzielny formularz),
d) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do SWZ) oraz Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ), stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- W przypadku, o którym mowa w pkt, 3. ppkt. 3.1 rozdziału V SWZ, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę lub przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych w ramach zamówienia na dostawy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp., z którego wynika jakie dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 3c do SWZ).
-Wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

-Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną, pod rygorem nieważności, na piśmie, z zastrzeżeniem art. 454 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
- Dopuszcza się zmniejszenie ilości poszczególnych asortymentów określonych w kosztorysach na poszczególne części zamówienia, a także dopuszcza się dokonanie zmian ilościowych w zakresie poszczególnych asortymentów kosztem innych asortymentów pod warunkiem, że zmiana wynika z bieżących potrzeb Zamawiającego, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany te nie powodują przekroczenia wartości brutto umowy.
- Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy (np. zmiana stawki podatku VAT).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platformy e Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.