eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchola › Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Tucholski Związek Powiatowo-Gminny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 525066834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pocztowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523344091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tzpg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tzpg.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb840d32-d56b-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00427244/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo - Gminnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sidaspzp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sidaspzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
sidaspzp.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB Ram, procesor 1500 MHZ lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.12, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) sidaspzp.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Część 1. Budowa drogi wewnętrznej ul. Kasztanowej w Tucholi, realizatorem zadania jest Gmina Tuchola.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ulicy Kasztanowej w Tucholi wraz przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej
2. W zakresie zadania zaprojektowano ciąg pieszo jezdny szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Ciąg ten połączony jest bezpośrednio z drogą wojewódzką (ulica Czarna Droga) poprzez skrzyżowanie które to zostało wyremontowane podczas remontu drogi wojewódzkiej 241.
W ramach niniejszego zadania przewiduje się roboty branży drogowej tj.:
 budowę ulicy pieszo jednej o nawierzchni z kostki betonowej
 budowę zjazdów ,indywidualnych oraz dojść do posesji,
 wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 wykonanie robót wykończeniowych głownie wykonania humusowania terenu przyległego.
Podstawowe parametry techniczne:
a) długość drogi wewnętrznej 208,59 m,
b) prędkość projektowa Vp: 30 km/h,
c) droga wewnętrzna,
d) kategoria ruchu: - KR-1,
e) szerokość jezdni: - 5,0 m
W ramach zadania należy również przebudować sieć elektroenergetyczną o nap. 0,4 kV i 15 kV w ramach zadania: "Budowa ulicy Kasztanowej w Tucholi”.
Projekt obejmuje:
a) demontaż odcinka kabla SN-15 kV o długości trasowej 15 m
b) budowę nowego odcinka kabla SN-15 kV o długości trasowej 15 m
c) demontaż odcinka kabla n.n. 0.4 kV o długości trasowej 40 m
d) budowę nowego odcinka kabla SN-15 kV o długości trasowej 52 m
e) zabezpieczenie istniejących linii kablowych o napięciu 0,4 rurami dwudzielnymi; łączna długość: 24 m

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Część 2. Budowa drogi gminnej nr 010778C ul. Obrońców Polskości wraz z kanalizacją deszczową, realizatorem zadania jest Gmina Tuchola.

1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ul. Obrońców Polskości (droga gminna nr 010778C) oraz dwóch łączników, stanowiących połączenie ul. Obrońców Polskości z ul. Jana Pawła II w Tucholi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. Łączna długość projektowanych odcinków ulic wynosi 318,88 m.
2.A. Przedsięwzięcie swoim zakresem robót branży drogowej obejmuje:
- wykonanie robót ziemnych,
- osłonięcie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi,
- wykonanie regulacji wysokościowej armatury sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej,
- ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,
- budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
- budowę wyniesionego skrzyżowania o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej,
- budowę terenu utwardzonego o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych,
- budowę zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej,
- budowę dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej żółtej,
- wykonanie pobocza o nawierzchni gruntowej,
- wykonanie zieleni niskiej,
- ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu.
2.B. Zakres robót branży sanitarnej polega na budowie systemu kanalizacji deszczowej na terenie ulicy Obrońców Polskości w miejscowości Tuchola w Powiecie Tucholskim, gminie Tuchola.
Przewidziane zamierzenie zrealizowane zostać ma na terenie działek o nr ewid. 3258, 3260. jedn. ewid Tuchola. Przewody kolektora głównego zaprojektowano w systemie z rur kielichowych dwuściennych PP/ID o średnicy od 250 mm do 300 mm łączonych za pomocą złączek kielichów z uszczelkami. Zastosowane zostaną rury o sztywności obwodowej SN 8 przeznaczone do stosowania w miejscach o dużych obciążeniach statycznych i dynamicznych. Przykanaliki budowane będą z rur PCV 200 mm, litych SN 8. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje się wykonanie studzienek rewizyjnych DN 1200. Studzienki wykonane zostaną z żelbetowych elementów prefabrykowanych z uszczelkami gumowymi i pierścieniami odciążającymi. Wszystkie zwieńczenia to jest włazy i wpusty minimum klasy typu D400. Zastosowano wpusty uliczne z rusztem uchylnym na zawiasie z ryglem zabezpieczającym, o wymiarach 600x400mm. Odbiór wód deszczowych z ulicy Obrońców Polskości odbywać się będzie poprzez istniejący kolektor dn 300 w ulicy Żwirowej. Wody z ulicy Żwirowej trafiaj dalej poprzez istniejący separator do skrzynek rozsączających w ulicy Aleja 700 lecia. Zgodnie z zakresem opracowania z dnia 30.01.2019 pod nazwą: ,,Operat wodno prawny na usługę wodną - odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast oraz na wykonanie urządzenia wodnego układu skrzyń rozsączających na działce 3060 obręb Tuchola- Rudzki Most’’ istniejący system skrzynek zakłada odwodnienie ulicy Obrońców Polskości.
W zakresie przebudowy ulicy Obrońców Polskości jest budowa 10 wpustów deszczowych włączonych do kolektora deszczowego poprzez przykanaliki PCV 200 SN 8 długości 32m, kolektor grawitacyjny z rur PP DN/ID 300 długości 117,42 m. SN 8 i PP DN/ID 250 SN 8 długości 57 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232460-4 - Roboty sanitarne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Część 3. Rozbudowa drogi nr 1030C na terenie gminy Lubiewo, realizatorem zadania jest Powiat Tucholski.

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku od km 6+500 do km 8+000 . Długość odcinka objętego inwestycją 1,5 km.

2. Zakres robót obejmuje w szczególności
- odtworzenie trasy drogi,
- wycinka zieleni,
- roboty rozbiórkowe,
- wyniesienie zrid-u w teren , z stabilizacja pasa drogowego wraz z ustawieniem słupków zółto-czarnych z napisem pas drogowy
- wykonanie robót ziemnych,
- osłona kabli energetycznych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- budowę drogi rowerowej oraz ciągu pieszo rowerowego,
- przebudowa zjazdów
- elementy BRD,
- przebudowa , budowa kanalizacji deszczowej ,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej ,
- budowa oświetlenia przejść dla pieszych

Materiały z rozbiórki (elementy betonowe, podbudowy z kruszywa oraz betonowe, nawierzchnie bitumiczne) są własnością zamawiającego. Obowiązkiem wykonawcy jest przetworzenie do ponownego użytkowania w trybie przepisów ustawy o odpadach materiałów z rozbiórki poprzez przekruszenie materiału do frakcji 0-63 , przewiezienie pełnowartościowego gruzu wraz z orzeczeniem o jakości kruszywa do Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi – ul. Przemysłowa 6. Utylizacja pozostałych elementów z rozbiórki leży po stronie wykonawcy.

Zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w 2 egz. wraz z wyniesieniem Zrid-u w teren.
Wykonawca dostarczy:
- deklaracja (oświadczenie) o właściwym zagospodarowaniu odpadów,
- oświadczenie geodety o sporządzeniu inwentaryzacji oraz potwierdzenie złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Tucholi. W ciągu 30 dniu od terminu odbioru końcowego wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjna z pozytywną weryfikacją

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Część 4. Przebudowa dróg powiatowych nr 1007C (ok 750 mb) i 1016C (ok 750 mb) na terenie gminy Śliwice, realizatorem zadania jest Powiat Tucholski.

I. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi powiatowej 1016C Okoniny Nadjeziorne Lińsk w zakresie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1016C na odcinku od km 1+621 do km 2+954 długości 1333 m
1. Zakres robót obejmuje w szczególności:
- Odtworzenie trasy drogi,
- Wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej,
- Wykonanie poboczy z kruszyw łamanego,
- Likwidacja przełomów,
- Budowa zjazdów istniejących
- Ustawienie ścieków z elementów betonowych,
- Wykonanie elementów BRD.

3. Wszystkie roboty budowlane objęte niniejszym ogłoszeniem zostaną wykonane w oparciu o zgłoszenie robót do organu administracji publicznej, a mianowicie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1016C relacji Okoniny Nadjeziorne – Lińsk z wyłączeniem odcinka kolejowego nr BD.6743.5.5.2024.Ecz z dnia 17 stycznia 2024 r.
Wykonawca dostarczy:
- deklaracja (oświadczenie) o właściwym zagospodarowaniu odpadów (jeśli wymagane)

II. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi powiatowej nr 1007C relacji Byłyczek -Śliwic w zakresie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1007C na odcinku od km 1+500 do km 2+019,4 długości 519,4 m
1. Zakres robót obejmuje w szczególności:
- Odtworzenie trasy drogi,
- Wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej,
- Wykonanie poboczy z kruszyw łamanego
- Likwidacja przełomów ,
- Wymiana uszkodzonych elementów przepustów,
- Budowa zjazdów istniejących
- Ustawienie ścieków z elementów betonowych,
- Wykonanie elementów BRD.

3. Wszystkie roboty budowlane objęte niniejszym ogłoszeniem zostaną wykonane w oparciu o zgłoszenie robót do organu administracji publicznej, a mianowicie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1007C relacji Byłyczek -Śliwice nr BD.6743.5.7.2024.Ecz z dnia 17 stycznia 2024 r.
Wykonawca dostarczy:
- deklaracja (oświadczenie) o właściwym zagospodarowaniu odpadów (jeśli wymagane)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Część 5. Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie, realizatorem zadania jest Gmina Gostycyn.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- Część 1. Budowa drogi wewnętrznej ul. Kasztanowej w Tucholi, realizatorem zadania jest Gmina Tuchola.
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej dwie roboty polegające na budowie / przebudowie / drogi o dł. min. 150 mb w technologii betonowej kostki brukowej oraz przebudowę / budowę sieci elektroenergetycznej o nap. 0,4 kV i 15 kV oraz aby dołączył do ww. wykazu min. 2 szt. referencji na wykonane roboty
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobą:
- kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz będącą członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
- kierownika robót br. elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będącą członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Część 2. Budowa drogi gminnej nr 010778C ul. Obrońców Polskości wraz z kanalizacją deszczową, realizatorem zadania jest Gmina Tuchola.
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej dwie roboty polegające na budowie / przebudowie / drogi o dł. min. 150 mb wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej bądź sanitarnej o dł. 150 m, oraz aby dołączył do ww. wykazu min. 2 szt. referencji na wykonane roboty
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej:
- kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz będącą członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
- kierownika robót br. sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącą członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Część 3. Rozbudowa drogi nr 1030C na terenie gminy Lubiewo, realizatorem zadania jest Powiat Tucholski.
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej dwie roboty polegające na budowie / przebudowie / drogi o dł. min. 1000 mb wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej bądź sanitarnej długości min 500 m , budowy oświetlenia drogowego o długości minimum 500m oraz aby dołączył do ww. wykazu min. 2 szt. referencji na wykonane roboty
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej:
- kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, oraz będącą członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
- kierownika robót br. sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącą członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, kierownika robót elektycznych oraz teletechnicznych

- Część 4. Przebudowa dróg powiatowych nr 1007C (ok 750 mb) i 1016C (ok 750 mb) na terenie gminy Śliwice, realizatorem zadania jest Powiat Tucholski.
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej dwie roboty polegające na remoncie drogi o dł. min. 500 mb oraz aby dołączył do ww. wykazu min. 2 szt. referencji na wykonane roboty
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej:
- kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz będącą członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Część 5. Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie, realizatorem zadania jest Gmina Gostycyn.
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi o wartości brutto minimum 500 000,00 zł brutto w jednym zadaniu.
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy)
Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udziela zaliczki, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Ósmej Edycji Naboru Wniosków” tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości min. 2% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sidaspzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.